Kassø-Trige: Energinet vedligeholder elmotorvejen fra Aabenraa til Aarhus

Energinet skal i gang med et gennemgribende vedligeholdelsesarbejde på hovedforbindelsen mellem Aabenraa til Aarhus for at sikre forsyningssikkerheden i det østlige Jylland.

 

OBS: Den grønne omstilling går stærkt, og i forbindelse med at der skal indpasses mere vedvarende energi (VE) i transmissionsnettet, er der opstået behov for at revurdere kapaciteten i transmissionsnettet mellem Kassø og Trige. 

Energinet har derfor sat projektet i bero, indtil det er fastlagt, hvilket behov der er for at kunne opretholde forsyningssikkerheden. Læs mere i nyheden nederst på siden. 

Kassø-Trige projektet forventes at starte op igen ved årsskiftet 2023/2024.

Klik her for at åbne et stort kort

Baggrund for projektet

Den grønne omstilling øger behovet for vedvarende strøm i Danmark. Den markante udbygning med vedvarende energi skaber store forandringer i elsystemet og som i fremtiden skal transportere meget mere energi og over meget længere afstande.

Det danske elsystem har allerede i dag elektriske forbindelser, som kan transportere elektricitet og større energimængder over længere strækninger. De transporteres via det såkaldte 400 kV-net - elektriske motorveje, der danner rygraden i Danmarks elsystem, der spiller en central rolle for at sikre stabil transport og fordeling af energi i Danmark.

En af de elektriske motorveje forbinder den sydlige del af Jylland med den nordlige del. Forbindelsen er 170 km lang og starter i Kassø ved Aabenraa, går forbi Kolding og Horsens og ender i Trige nord for Aarhus. På en stor del af strækningen hænger der også 150 kV luftledninger på de samme master. Forbindelsen er bygget i årene fra 1972 frem til 1980 som en luftledning og forbindelsen er nu moden til et gennemgribende vedligeholdelsesarbejde, der kan sikre forsyningssikkerheden i det østlige Jylland i fremtiden.

Projektbeskrivelse

Der er behov for et gennemgribende vedligeholdelsesarbejde på hele forbindelsen, da komponenterne er ved at have udtjent den deres forventede levetid på 50 år. Energinet udskifter derfor luftledningerne og højspændingsmasterne samt reparerer eller udskifter fundamenterne til masterne. Udskiftningen ændrer ikke på luftledningens udseende eller placering, da de nye master bliver identiske med de eksisterende og sættes samme sted. På højspændingsstationen i Malling syd for Aarhus skal der installeres en såkaldt reaktor. Arbejdet foregår på det eksisterende stationsareal.

Luftledninger på højspændingsmast

Der benyttes flere forskellige typer master på strækningen mellem Aabenraa og Aarhus. Masten her er en af de typer der benyttes. Øverst hænger de tre 400 kV ledere, mens 150 kV lederne hænger på række nederst på masten. Masterne udskiftes med identiske master.

I den politisk besluttede forskønnelsesplan for 400 kV-nettet er det besluttet at på en 5,2 km lang del af strækningen, der krydser Årslev Engsø, skal højspændingsmaster og luftledningerne udskiftes med kabler.

Du kan læse mere om Årslev Engsø her

Projektet er godkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Har du master på din jord, som skal udskiftes, vil en medarbejder fra Energinet aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og erstatningsforhold, når projektet nærmer sig. Desuden vil medarbejderen drøfte adgangsforhold med dig. Når arbejdet er afsluttet, vil du modtage erstatning for afgrødetab og eventuelle skader på din jord.

Hvornår foregår arbejdet?

Projektet går i gang med at indhente miljøtilladelser hos Miljøstyrelsen i 2022. Derefter forventes det, at projektet kan gå i gang med selve anlægsarbejdet på strækningen i 2024. Da forbindelse mellem Aabenraa og Aarhus er kritisk for at forsyne forbrugere i hele det østlige Jylland, tages forbindelse ud af drift i kortere etaper ad gangen, mens arbejdet står på. Nedenfor kan du se en forventet tidsplan for arbejdet.

Projektet er sat på hold, og tidsplanen er derfor ikke længere gældende.
Tidsplanen vil blive opdateret, når projektet kører igen. 

Forventet tidsplan - OBS: Er ikke gældende

Tidspunkt    Aktivitet
 Maj 2026 – januar 2027  Anlægsarbejde Trige-Malling
Januar 2027 – november 2028    Anlægsarbejde Landerupgård-Malling
 November 2028 - juli 2030  Anlægsarbejde Kassø-Landerupgård
 Ultimo 2029  Idriftsættelse

Forbundne projekter

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet af den vigtige forbindelse mellem Kassø og Trige er der behov for at forstærke elnettet i Østjylland, så forsyningssikkerheden opretholdes under arbejdet. Derfor etableret der en ny elforbindelse mellem Hatting og Ryttergård og en ny forbindelse mellem Landerupgård og Revsing.

Samtidig med kabellægningen af Årslev Engsø kabellægges to 150 kV-forbindelser i det vestlige Aarhus og der etableres en ny elforbindelse mellem Energinets stationer i Hasle og Viby. Læs mere om kabellægningen i det vestlige Aarhus her

Projektinformation

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Østjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kontakt