Kattegat Havvindmøllepark

Kattegat Havvindmøllepark dækker over et område i Kattegat for en potentiel havvindmøllepark, der er en del af regeringens ambition om meget mere grøn energi fra havvind. Foruden Kattegat er også to andre havområder udpeget som egnede til havvindmøller: Nordsøen I og Kriegers Flak II. 

Klik for at åbne et stort kort og se, om din ejendom er berørt af projektet (åbner i nyt vindue)

Kattegat Havvindmøllepark omfatter et område i Kattegat, som staten udbyder til en ny havvindmøllepark. Havvindmølleparken placeres 15-30 km ud for Jyllands østkyst. Havvindmølleparken skal bidrage med minimum 1 GW strøm. Det svarer til 1 million husstandes årlige elforbrug. 

Havvindmøller, transformerplatforme og søkabler udgør anlægget på havet, mens anlæggene på land består af nedgravede kabler og højspændingsstationer. 

Energinet har fået til opgave at komme med forslag til anlæg på land og placeringen af disse, som skal sikre, at strøm fra havvindmølleparken kan tilsluttes det danske elnet. Opgaven omfatter også forundersøgelser på havet og på land – herunder undersøgelser af, hvordan anlæggene kan komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø. Vinderen af udbuddet kommer til at bygge og drive havvindmølleparken og tilhørende anlæg på havet og på land.

Kontakt

Om udbud af havvindmølleparker

Energistyrelsen er ansvarlige for udbuddet af havvindmølleparker i de danske farvande. 

Læs mere om udbud på Energistyrelsen (ENS.dk) 

Del idéer og forslag til Kattegat Havvindmøllepark

Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker har løbende mulighed for at give input til projekterne. De offentlige høringer vil løbende blive annonceret herunder og på myndighedernes hjemmeside, via lokale medier og med brev til berørte lodsejere.

1. offentlig høring: Idéhøring af landanlæg for Kattegat Havvindmøllepark 

Fra mandag den 19. februar til mandag den 18. marts 2024 kunne alle komme med idéer og forslag i idéhøringen af stationer og kabler på land for Kattegat Havvindmøllepark. Borgermøde blev afholdt i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde den 7. marts 2024.

Læs mere om høringen og se materialet fra borgermødet   

1. offentlig høring: Miljøvurdering af Plan for Kattegat 

Fra den 6. marts til den 31. marts 2023 kunne alle komme med idéer og forslag til Energistyrelsens arbejde med miljøvurdering af Plan for Kattegat. Drop in møde for Kattegat blev afholdt på Kysthotellet i Grenå, Kystvej 26, 8500 Grenå den 21. marts 2023. 

Læs mere om høringen og se materiale på Energistyrelsens hjemmeside 

Hensyn til natur og miljø

Forundersøgelserne herunder miljøvurdering laves for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende natur, miljø og dyreliv i det udvalgte område, både til lands og til vands. Samtidig skal vi sikre opstillere et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler ift. f.eks. havbundsforhold.

Forundersøgelserne på havet omfatter derfor blandt andet undersøgelser af havbunden men også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området. Vi undersøger og kortlægger også forholdene for fugle, fisk, havpattedyr m.m. i området. 

Resultaterne af undersøgelserne bliver løbende offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparkerne, kender forholdene og de mulige risici og kan tage de nødvendige hensyn. Kortlægningen er også en vigtig del af grundlaget til myndighedsproces og godkendelse i forbindelse med etableringen.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du løbende følge med i forundersøgelserne og se resultaterne

Kontakt

Innovation

  • Planen for Kattegat Havvindmøllepark giver vinderen af udbuddet mulighed for at installere Power-to-X (PtX) anlæg eller andre innovationsteknologier i forbindelse med havvindmølleparkerne.

  • Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brændstoffer. Med de store ressourcer inden for havvind, kan Danmark opnå en nøglerolle indenfor fremtidens produktion-, lagring- og anvendelse af grønne brændstoffer, og det er derfor vigtigt allerede nu at begynde at indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at understøtte nye Power-to-X forsyningskæder.

  • Andre innovationsteknologi kan f.eks. være batterianlæg eller datacentre i forbindelse med havvindmølleparkerne. Det kan ske på havet og/eller på land.

Grøn energi fra meget mere havvind