Nye 132kV elkabler mellem Spanager ved Køge og Orehoved på Nordfalster - samt tre nye højspændingsstationer

Energinet kabellægger hovedparten af 132 kV luftledningerne på en 22 kilometer lang strækning, og elnettet forstærkes

132kV luftledning set fra Rødebrovej mellem Fensmark og Haslev

132kV luftledning set fra Rødebrovej mellem Fensmark og Haslev – luftledningen demonteres, og masterne bliver taget ned.

HVAD SKAL DER SKE?

Energinet har besluttet at igangsætte et projekt på Sydsjælland og Falster. Vi udskifter både eksisterende anlæg og etablerer nye anlæg til el-transmission. Projektet omfatter:

  • Etablering af nyt dobbelt kabelsystem i jorden fra Spanager (vest for Køge) til Haslev. Det erstatter 132kV luftledninger mellem Fensmark (ved Næstved), Haslev og Spanager.
  • Etablering af tre nye 132kV højspændingsstationer: Én øst for Haslev by, én nord for Vordingborg og én ved Orehoved på Nordfalster.
  • Etablering af nyt kabelanlæg fra Haslev til Vordingborg.
  • Etablering af nyt kabelanlæg med søkabel fra Vordingborg til Orehoved, hen over Storstrømmen.
  • 132kV luftledninger mellem Fensmark, Haslev og Spanager fjernes
  • Energinets del af 132kV højspændingsstationen i Haslev by fjernes, da den erstattes af den nye højspændingsstation øst for Haslev.

    KORT OVER LINJEFØRINGEN:

Kort der viser projektet fra Spanager ved Køge til Orehoved på Nordfalster
Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen for det nye kabel.

Mellem stationerne Orehoved på Falster og Nørre Radsted på Lolland er Energinet desuden i gang med at forberede, at luftledningerne skal erstattes med kabler i jorden. Læs mere her.


BAGGRUND FOR PROJEKTET

Projektet sættes i gang, fordi en række eksisterende anlæg er udtjente. Det gælder 132kV luftledninger mellem Fensmark, Haslev og Spanager samt 132kV højspændingsstationen i Haslev by. Derudover etableres et nyt kabel mellem Haslev, Vordingborg og Orehoved på Nordfalster som et led i en samlet plan for udbygning af el-transmissionsnettet på Sydsjælland, Lolland og Falster. Projektet skal understøtte et øget behov for at transportere strøm fra vedvarende energikilder i nordgående retning på Sjælland. 

HVAD ER PLANEN?

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har godkendt, at projektet sættes i gang. Herefter arbejder Energinet med projektering og miljøvurdering af anlæg samt med at indgå aftaler med lodsejere om placering af elkabler på privat ejendom. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i første kvartal af 2026. De nye elkabler og højspændingsstationer forventes i drift fra andet kvartal 2027.
Berørte lodsejere har været inviteret til informationsmøder i marts 2023.

 

FORELØBIG TIDSPLAN
2022 Klima-, Energi og Forsyningsministeren godkender projektet (§4 godkendelse) 
Februar 2023 Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet
Marts 2023 Informationsmøder i Vordingborg og Dalby for lodsejere
Fjerde kvartal 2023 Energinets lodsejerkontakter besøger berørte lodsejere for at træffe nærmere aftaler om arbejdet på lodsejernes jord
Tredje kvartal 2025

Energinet forventer at modtage afgørelse fra Miljøstyrelsen

Fjerde kvartal 2025 Energinet har indgået aftaler med alle berørte lodsejere om placering af elkabler på deres ejendom
Fjerde kvartal 2025 Lokale museer foretager arkæologiske forundersøgelser for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i arbejdsområderne 
Første kvartal 2026 Anlægsarbejdet begynder
Andet kvartal 2027 Nye elkabler og nye højspændingsstationer går i drift
Tredje kvartal 2027 Energinet begynder at tage luftledninger ned og sløjfe sin del af højspændingsstationen i Haslev by
Andet kvartal 2028 Afslutning af projektet

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs

HVOR SKAL KABLERNE LIGGE?

Energinet har med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området udarbejdet et forslag til linjeføringen.

Masterne og ledningerne her (i den røde cirkel) ved Terslev uden for Haslev er blandt dem, der senere bliver fjernet. Master og ledninger til venstre i billedet bliver ikke fjernet.

HVORDAN ER FORLØBET?

Første opgave i projektet er at begynde de tekniske og miljømæssige undersøgelser af projektområdet. Det sker med henblik på fastlægge forslag til elkablernes linjeføring på strækningen.

Derefter inviterer Energinet lodsejere og øvrige lokale interessenter til informationsmøde om projektet, hvor vi gennemgår forslag til linjeføring og projektets tidsplan. Vi gennemgår også processen for, hvordan vi indgår aftaler om placering af elkabler på privat ejendom. Alle berørte lodsejere vil få besøg af Energinet, med henblik på at indgå aftale om placering af elkabler på deres ejendom.

Parallelt med dette forbereder og indsender Energinet ansøgning om VVM-tilladelse til projektet til Miljøstyrelsen. Når Energinet har modtaget tilladelsen fra Miljøstyrelsen, og der er indgået aftaler med lodsejere, kan anlægsarbejdet sættes i gang.

Forventningen er, at anlægsarbejdet kan sættes i gang i løbet af første kvartal 2026. Nye elkabler og nye højspændingsstationer forventes i drift i 2027. Når de nye anlæg er i drift, begynder vi at fjerne 132kV luftledningerne mellem Spanager, Haslev og Fensmark samt Energinets del af 132kV højspændingsstationen i Haslev by.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

Projektinformation

Projekttype

132/150 kV kabelhandlingplan

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Sydsjælland og Lolland-Falster

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt