Kriegers Flak II

Kriegers Flak II (som omfatter to havområder, henholdsvis Kriegers Flak Nord og Kriegers Flak Syd) er potentielle havvindmølleparker i Østersøen. Havvindmølleparkerne er en del af regeringens ambition om meget mere grøn energi fra havvind. 

Foruden Kriegers Flak II er også 2 andre havområder udpeget som egnede til havvindmøller: Nordsøen I og Kattegat.

Kriegers flak II nyt trace

Havvindmøllerparken Kriegers Flak II placeres 15-30 km ud for Sjællands Sydøstkyst. Anlægget på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlægget på land, som gør det muligt at få den grønne strøm ud til forbruger og virksomheder, vil udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

Energinet har fået til opgave at komme med forslag til anlæg på land og placeringen af disse, som skal sikre, at strøm fra havvindmølleparkerne kan tilsluttes det danske elnet. Opgaven omfatter også forundersøgelser på havet og på land - herunder undersøgelser af, hvordan anlæggene kan komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø. Vinderen af udbuddet kommer til at bygge og drive havvindmølleparkerne og tilhørende anlæg på havet og på land.

Kontakt

Om udbud af havvindmølleparker

Energistyrelsen er ansvarlige for udbuddet af havvindmølleparker i de danske farvande. 

Læs mere om udbuddet på Energistyrelsen (ENS.dk) 

Del idéer og forslag til Kriegers Flak II

Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker har løbende mulighed for at give input til projekterne. De offentlige høringer vil løbende blive annonceret herunder og på myndighedernes hjemmeside, via lokale medier og med brev til berørte lodsejere.

1. offentlig høring: Miljøvurdering af Plan for Kriegers Flak II 

Fra den 6. marts til den 31. marts 2023 kunne alle komme med idéer og forslag til Energistyrelsens arbejde med miljøvurdering af Plan for Kriegers Flak II. Drop in møde for Kriegers Flak II blev afholdt på Rødvig Kro den 16. marts 2023.

Læs mere om høringen og se materiale på Energistyrelsens hjemmeside

Hensyn til natur og miljø

Forundersøgelserne herunder miljøvurdering laves for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende natur, miljø og dyreliv i det udvalgte område, både til lands og til vands. Samtidig skal vi sikre opstillere et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler ift. f.eks. havbundsforhold.

Forundersøgelserne på havet omfatter derfor blandt andet undersøgelser af havbunden men også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området. Vi undersøger og kortlægger også forholdene for fugle, fisk, havpattedyr m.m. i området. 

Resultaterne af undersøgelserne bliver løbende offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparkerne, kender forholdene og de mulige risici og kan tage de nødvendige hensyn. Kortlægningen er også en vigtig del af grundlaget til myndighedsproces og godkendelse i forbindelse med etableringen.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du løbende følge med i forundersøgelserne og se resultaterne

Kontakt

Innovation

  • I første fase af Nordsøen I forventes etablering af anlæg, som skal producere ’helt almindelig’ grøn strøm fra havvind op til 3.000 MW. Projektet lægger op til andre såkaldte innovationsanlæg - herunder Power-to-X (PtX) anlæg.

  • Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til brint og andre grønne brændstoffer. Med de store ressourcer Danmark har inden for havvind på Nordsøen, kan Danmark opnå en nøglerolle indenfor fremtidens produktion-, lagring- og anvendelse af grønne brændstoffer.

  • Planen for Nordsøen I giver mulighed for, at koncessionsvinderen installerer anden innovationsteknologi (f.eks. batterianlæg eller datacentre) i forbindelse med havvindmølleparkerne. Det kan ske på havet og/eller på land.

Grøn energi fra meget mere havvind