Nyt 400 kV elkabel mellem Landerupgård og Revsing

Energinet etablerer en ny elforbindelse mellem Kolding og Vejen som forstærker det østjyske elnet.

Linjeføring over Landerupgaard-Revsing

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen.

Baggrund for projektet

Energinet skal bygge en ny 400 kV-kabelforbindelse mellem højspændingsstation Landerupgård nordøst for Kolding og højspændingsstation Revsing ved Vejen. Som et led i den grønne omstilling er det Energinets opgave løbende at renovere og udbygge det danske elnet. Det sker for at sikre, at grøn strøm kan transporteres fra vindmøller og solceller til forbrugerne.

En ny forbindelse mellem Landerupgård og Revsing vil sikre en bedre sammenhæng mellem den stigende produktion af vedvarende energi i Nordsøen og forbrugerne i Østjylland og på Fyn. Forbindelsen er med til at aflaste en flaskehals i det østjyske elnet. 

Projektbeskrivelse

Forbindelsen etableres som to nedgravede 400 kV-kabelsystemer hele vejen mellem de to stationer. Der vil derfor kun være få synlige tegn på forbindelsen, efter den er bygget.

Der skal i alt anlægges omkring 27 km kabel mellem de to stationer. Station Landerupgård er fuldt udbygget, og der er derfor behov for at udvide stationsarealet, hvor kablet skal forbindes til stationen. 

Undersøgelse af projektområdet

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring og placering og udvidelse af stationer i vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Linjeføringen er stort set på plads, og vi arbejder på at få en miljøgodkendelse. 

Informationsmøde

Energinet har holdt et informationsmøde for lodsejere i maj 2022. Her fortalte vi mere om baggrunden for projektet, hvordan vi planlægger linjeføringen, indgår aftaler med lodsejeren og hvordan anlægsarbejdet udføres. Læs mere om informationsmødet og se præsentationen fra mødet

Lodsejermøder

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Miljøvurdering

Energinet har tidligere indsendt projektet som en screeningsansøgning til Miljøstyrelsen. Det har nu vist sig, at projektet er mere komplekst end først antaget, og der er derfor behov for at få lavet en egentlig miljøvurdering af projektet.

Det, at anlægsprojektet overgår fra en screening til en miljøvurdering betyder, at vi ikke kan indgå endelige lodsejeraftaler, da de først kan indgås, når miljøgodkendelsen er på plads. Det betyder også, at selve anlægsfasen med nedgravning af jordkablet udskydes. Derudover vil Miljøstyrelsen igangsætte en såkaldt 1. offentlighedsfase, og som en del af miljøvurderingen skal der foretages feltundersøgelser af plante- og dyrelivet omkring det kommende kabelanlæg 

Energinet arbejder pt. på at få en miljøgodkendelse. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forventet tidsplan

Tidspunkt   Aktivitet 
 April 2022  Besigtigelse af projektområdet
 Maj 2022 Informationsmøde for lodsejere
 2. kvartal 2023- 2. kvartal 2024     Møder med lodsejere
 Januar 2027 Godkendt miljøvurdering
   Indgåelse af aftaler med lodsejerne
   Anlægsarbejdet på elkablet begynder
  Anlægsarbejdet på højspændingsstation Revsing begynder
    Anlægsarbejdet på højspændingsstation Landerupgård begynder
 Maj 2029  Anlægsarbejdet afsluttes og forbindelsen sættes i drift

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

Projektinformation

Projekttype

400 kV Netudbygning og netforstærkning

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Østjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt