Miljøvurdering forsinker 400kV jordkabel mellem Revsing og Landerupgård højspændingsstationer

Kabelprojekt mellem Kolding og Vejen bliver op til 3 år forsinket, da Energinet skal foretage en miljøvurdering af området.

Energinet skal bygge en ny 400 kV-kabelforbindelse mellem højspændingsstation Landerupgård nordøst for Kolding og højspændingsstation Revsing ved Vejen. Kabelforbindelsen, der skal graves ned i jorden, bliver omkring 26 km lang.

Energinet er nu nået til en erkendelse af, at der skal laves en mere omfattende undersøgelse af området, og at det kommer til at forsinke projektet.

Behov for miljøvurdering
Energinet var allerede i dialog med de lodsejere, der ejer jorden, hvor kablet skal graves ned, og Energinet havde tidligere indsendt projektet som en såkaldt screeningsansøgning til Miljøstyrelsen. Da det nu har vist sig, at projektet er mere komplekst end først antaget, er der behov for at lave en egentlig miljøvurdering af projektet.

 Det, at anlægsprojektet nu overgår fra en screening til en miljøvurdering betyder, at Energinet ikke kan indgå endelige lodsejeraftaler. De kan først indgås, når miljøgodkendelsen er på plads. Det betyder også, at selve anlægsfasen med nedgravning af jordkablet udskydes. 

Gravearbejdet var planlagt til at skulle gå i gang i 2025. Det er nu udskudt til 2027.

Miljøstyrelsen sætter 1.offentlighedsfase i gang
Som en del af Miljøstyrelsens sagsbehandling vil de igangsætte en 1. offentlighedsfase med henblik på at fastlægge indholdet af den kommende miljøvurdering, hvor man som berørt lodsejer har mulighed for at afgive høringssvar. Energinet kender endnu ikke tidshorisonten for, hvornår Miljøstyrelsen igangsætter 1. offentlighedsfase.

Efter 1. offentlighedsfase vil Miljøstyrelsen fortsætte sagsbehandlingen, og Energinet forventer, at den samlede sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen vil være ca. 2,5 år.

Energinet arbejder videre med ansøgning
Som en del af miljøvurderingen skal der foretages feltundersøgelser af plante- og dyrelivet omkring det kommende kabelanlæg. Feltprogrammet forventes at strække sig fra sommeren 2024 til sommeren 2025.

Energinet skal i forbindelse med anlægsprojekter altid tage størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur, samfundsøkonomi med mere. Oplevelsen er, at der oftere og oftere stilles højere og større krav til miljøansøgningerne.

Resultatet af feltundersøgelserne, høringsperioden og den efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen kan resultere i, at linjeføringen for kabelanlægget vil skulle ændres.

Kabelforbindelsen forventes tidligst at blive sat i drift i foråret 2029.

Læs mere om projektet: www.energinet.dk/lag-rev

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.