Nyt 150 kV jordkabel fra Herning Sydvest og ned mellem højspændingsstationerne Sdr. Felding og Stovstrup

Energinet skal etablere et nyt 150 KV jordkabelanlæg, der strækker sig fra Herning Sydvest og ned mellem højspændingsstationerne Sdr. Felding og Stovstrup.

Energinet har udarbejdet et forslag til placering af det nye kabelanlæg og vil i den forbindelse besigtige udvalgte lokationer indenfor projektområdet.

Kabelstrækningen er på 46 km i alt.

Møde om projektet
Energinet holdt nabomøde for berørte lodsejere onsdag den 8. november 2023 i Sdr. Felding Hallen. Her præsenterede Energinet for første gang projektet, fortalte om vores forslag til linjeføring og den videre proces.

I løbet af efteråret 2023 vil dialogen med de berørte lodsejere gå i gang.

Energinet skal efterfølgende sende en ansøgning til Miljøstyrelsen, der beskriver strækningen samt hvordan den vil påvirke miljøet. Denne ansøgning skal godkendes af Miljøstyrelsen, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Energinet skal også lave nogle undersøgelser undervejs, der skal bruges til at vurdere, hvordan vi bedst muligt placerer kablet, så vi tager størst muligt hensyn til mennesker, dyr og natur.

Som en del af Miljøstyrelsens sagsbehandling vil de igangsætte en offentlig høringsfase, hvor man som berørt lodsejer har mulighed for at afgive høringssvar.

I forbindelse med ansøgnings- og høringsprocessen vil der muligvis blive foretaget rettelser og ændringer af kabelstrækningen.

Selve kabellægningen forventes at foregå i løbet af 2027. 

Linjeføring Herning Sydvest - Sdr. Felding - Stovstrup

Klik på illustrationen for at se et mere detaljeret kort. 

Del af et større projekt

Kabelstrækningen er en del af et større projekt i Midt- og Vestjylland, som består af otte kabellægninger, forstærkning af højspændingsstationer i området samt efterfølgende demontering af luftledninger.

Der er et stort behov for at øge kapaciteten i eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland, dels for at tilslutte den øgede mængde af vedvarende energi fra vindmøller og solceller, men også til forsyning af eksisterende og nye forbrugere i området og andre steder i landet. Den øgede kapacitet er Energinet i fuld gang med at planlægge og udføre.

Anlægsarbejdet starter i 2024. Det samlede projekt forventes færdig i 2028.  

Læs mere om det samlede projekt: www.energinet.dk/midt-vestjylland

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

kontakt