NYT 150 KV JORDKABEL FRA STOVSTRUP TIL LEM KÆR VED SKJERN OG RINGKØBING

Energinet skal etablere et nyt 150 KV jordkabelanlæg, der strækker sig fra højspændingsstationerne Lem Kær og Stovstrup ved Skjern og Ringkøbing.

Energinet har udarbejdet et forslag til placering af det nye kabelanlæg og har i den forbindelse besigtiget udvalgte lokationer indenfor projektområdet.

Kabelstrækningen er på 27 km i alt.

Hvad skal der ske?
Energinet indkaldte berørte lodsejere til informationsmøde i februar 2024 ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, men mødet blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

Energinet er nu i dialog med de berørte lodsejere. Som lodsejer er du blevet kontaktet af lodsejerkontakten med henblik på at aftale et besøg, hvor kontakten vil informere dig om projektet, den foreløbige linjeføring i forhold til din ejendom, den videre proces og tidshorisonten.

Energinet har valgt at lave miljøvurdering på projektet og har sendt en ansøgning til Miljøstyrelsen, der beskriver strækningen samt hvordan den vil påvirke miljøet. Ansøgningen skal godkendes af Miljøstyrelsen, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Energinet skal også lave undersøgelser undervejs, der skal bruges til at vurdere, hvordan vi bedst muligt placerer kablet, så vi tager størst muligt hensyn til mennesker, dyr og natur.

Som en del af Miljøstyrelsens sagsbehandling vil de igangsætte en offentlig høringsfase, hvor man som berørt lodsejer har mulighed for at afgive høringssvar.

Energinet afventer Miljøstyrelsens godkendelse. 

I forbindelse med ansøgnings- og høringsprocessen vil der muligvis blive foretaget rettelser og ændringer af kabelstrækningen.

Selve kabellægningen forventes at foregå i løbet af 2027 og 2028. 

Stovstrup - Lem Kær strækning

Klik på illustrationen for at se et mere detaljeret kort. 

Udvidelser på højspændingsstationen ved Stovstrup

Som en del af projektet vil Energinet også lave udvidelser i form af blandt andet flere felter på højspændingsstationen Stovstrup.

Der følger løbende mere information om dette anlægsarbejde.

 

Del af et større projekt

Kabelstrækningen er en del af et større projekt i Midt- og Vestjylland, som består af otte kabellægninger, forstærkning af højspændingsstationer i området samt efterfølgende demontering af luftledninger.

Der er et stort behov for at øge kapaciteten i eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland, dels for at tilslutte den øgede mængde af vedvarende energi fra vindmøller og solceller, men også til forsyning af eksisterende og nye forbrugere i området og andre steder i landet. Den øgede kapacitet er Energinet i fuld gang med at planlægge og udføre.

Anlægsarbejdet starter i 2025. Det samlede projekt forventes færdig i 2028.  

Læs mere om det samlede projekt: www.energinet.dk/midt-vestjylland

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

kontakt