Indpasning af vedvarende energi i Nordjylland: Etablering af fire nye højspændingsstationer

Energinet forstærker elnettet ved at bygge fire nye højspændingsstationer. Derudover forbindes og kabellægges to områder mellem højspændingsstationerne, og endelig udvider Energinet to eksisterende højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing.

Der er et stort behov i Danmark for at udbygge elnettet. Det gælder også i Nordjylland, hvor der er planer om opførelse af flere solcelleparker. For at få tilsluttet den vedvarende energi er det nødvendigt at bygge nye højspændingsstationer samt udvide nogle af de eksisterende stationer i Nordjylland.

Hvad skal der ske?
Energinets plan er at bygge fire helt nye 150 kV højspændingsstationer.

To højspændingsstationer syd for Brønderslev
Der etableres en ny 150 kV-opsamlingsstation syd for højspændingsstation Nibstrup, tæt ved Brønderslev, hvor de nye vedvarende energianlæg tilsluttes. Opsamlingsstationen får navnet Kraghedemølle. 

Fordebat og lokalplan om Kraghedemølle
Brønderslev Kommune har i februar 2024 bedt Energinet om at arbejde videre med en anden placering af Kraghedemølle. 

Brønderslev Kommune skal herefter udarbejde lokalplan for området, og har fordebat i perioden fra 21. marts 2024 til 8. april 2024, hvor det er muligt at komme med kommentarer og ideer til planlægningen. Herefter vil forslagene blive udarbejdet. Når forslagene er klar, skal de godkendes af Byrådet, hvorefter der vil være en offentlig høring.

Man kan deltage i debatten her: 

Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 19 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Nordjyllandsværket (tidligere kaldet Vendsysselværket), som ligger 13 km øst for Aalborg. Højspændingsstationen får navnet Vendsysselværket. 

 

VE indpasning syd for Brønderslev

 

To højspændingsstationer nordøst for Aalborg
Der etableres også en ny 150 kV-opsamlingsstation nordøst for Aalborg. Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 9 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Vester Hassing, nordøst for Aalborg. Opsamlingsstationen får navnet Abildbak. Højspændingsstationen hedder Øster Højkrog. 

Opsamlingsstationerne giver mulighed for at tilslutte op til 2.200 MW i de to områder, hvilket svarer til cirka en tredjedel af hele Danmarks nuværende maksimale elforbrug.

Høringsproces
Der har i december 2023 og januar 2024 været for-debat på højspændingsstationerne, og Aalborg Kommune er nu i gang med at se på de indkommende bemærkninger.

Herefter går arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for højspændingsstationerne i gang.

Der bliver offentlig høring af udkast til lokalplan i Q4 2024.

 

VE indpasning nordøst for Aalborg

 

Opgradering af nuværende højspændingsstationer
Derudover udvides eksisterende 400 kV-højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing for at kunne indpasse mere elforbrug og elproduktion og sikre elforsyningen i fremtiden.

Hvad er planen?
Klima-, Energi og Forsyningsministeren har i april 2023 godkendt, at projektet sættes i gang. Herefter arbejder Energinet med projektering og miljøvurdering af anlæg samt med at indgå aftaler med lodsejere om placering af elkabler på privat ejendom. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i sommeren 2025.

De nye elkabler og de nye højspændingsstationer forventes i drift i løbet af 2027.

Informationsmøde om to kabelstrækninger
Energinet har inviteret til informationsmøde for berørte lodsejere på de to kabelstrækninger mellem henholdsvis Kraghedemølle og Vendsysselværket (19 km) samt Abildbak og Øster Højkrog (9 km). Mødet fandt sted tirsdag 23. januar 2024 i Vodskov Kultur- og Idrætscenter. Her præsenterede Energinet projektet, fortalte om vores forslag til linjeføring og det videre forløb. Se nyhed fra mødet nedenfor.  

Bemærk:
De berørte borgere og kommuner kontaktes i takt med, at forundersøgelser etc. sættes i gang.

Linjeføringer over kabelstrækninger er endnu ikke fastlagt, men Energinet har lavet en foreløbig linjeføring, som først skal godkendes af myndigheder og involverede parter.


Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Forventet overordnet tidsplan

Nedenfor ses den overordnede tidsplan for VE Nordjylland:

  TIDSPLAN
   Juli – september 2023  Lokalplanproces i gang
   August – oktober 2023  Kontakt med berørte lodsejere - vedr. højspændingsstationer
  18. december 2023 - 22. januar 2024 Fordebat/høring af nye højspændingsstationer v. Aalborg Kommune
  23. januar 2024

Informationsmøde - orientering til lodsejere vedr. kabeltrace

   April 2024 – januar 2025  Sagsbehandling Miljøstyrelsen
   Maj – juni 2025 Arkæologiske forundersøgelser 
   August - oktober 2025  Byggeanlægsstart
   September - december 2027  Idriftsættelse

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Kontakt

Projektinformation

Projekttype

Stationer

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Nordjylland

Forventes i drift