Indpasning af vedvarende energi i Nordjylland: Etablering af fire nye højspændingsstationer

Energinet forstærker elnettet ved at bygge fire nye højspændingsstationer. Derudover forbindes og kabellægges to områder mellem højspændingsstationerne, og endelig udvider Energinet to eksisterende højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing.

Der er et stort behov i Danmark for at udbygge elnettet. Det gælder også i Nordjylland, hvor der er planer om opførelse af flere solcelleparker. For at få tilsluttet den vedvarende energi er det nødvendigt at bygge nye højspændingsstationer samt udvide nogle af de eksisterende stationer i Nordjylland.

Hvad skal der ske?
Energinets plan er at bygge fire helt nye 150 kV højspændingsstationer.

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har i april 2023 godkendt projektet. Herefter arbejder Energinet med projektering og miljøvurdering af anlæg samt med at indgå aftaler med lodsejere om placering af elkabler på privat ejendom. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i sommeren 2027.

De nye elkabler og de nye højspændingsstationer forventes i drift ved udgangen af 2028/start 2029.

To højspændingsstationer syd for Brønderslev
Der etableres en ny 150 kV-opsamlingsstation syd for højspændingsstation Nibstrup, tæt ved Brønderslev, hvor de nye vedvarende energianlæg tilsluttes. Opsamlingsstationen får navnet Kraghedemølle. 

Fordebat og lokalplan om Kraghedemølle
Brønderslev Kommune har i februar 2024 bedt Energinet om at arbejde videre med en anden placering af Kraghedemølle. 

Brønderslev Kommune skal herefter udarbejde lokalplan for området, og havde fordebat i marts/april 2024, hvor det var muligt at komme med kommentarer og ideer til planlægningen. Planen skal godkendes af Byrådet, hvorefter der vil være en offentlig høring.

Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 19 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Nordjyllandsværket (tidligere kaldet Vendsysselværket), som ligger 13 km øst for Aalborg. Højspændingsstationen får navnet Vendsysselværket. 

 

VE Nordjylland - vest

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen. Kortet åbner i et nyt vindue. 

To højspændingsstationer nordøst for Aalborg
Der etableres også en ny 150 kV-opsamlingsstation nordøst for Aalborg. Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 9 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Vester Hassing, nordøst for Aalborg. Opsamlingsstationen får navnet Abildbak. Højspændingsstationen hedder Øster Højkrog. 

Opsamlingsstationerne giver mulighed for at tilslutte op til 2.200 MW i de to områder, hvilket svarer til cirka en tredjedel af hele Danmarks nuværende maksimale elforbrug.

Høringsproces
Der var i december 2023 og januar 2024 for-debat på højspændingsstationerne.

Herefter går arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for højspændingsstationerne i gang.

Der bliver offentlig høring af udkast til lokalplan i 4. kvartal 2024.

 

VE Nordjylland - øst

 

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen. Kortet åbner i et nyt vindue. 

Opgradering af nuværende højspændingsstationer
Derudover udvides eksisterende 400 kV-højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing for at kunne indpasse mere elforbrug og elproduktion og sikre elforsyningen i fremtiden.

Behov for fuld miljøkonsekvensvurdering
Inden Energinet kan begynde at bygge, skal projektet også godkendes ved Miljøstyrelsen.

Da det har vist sig, at projektet er mere komplekst end først antaget, er der behov for at lave en fuld miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det betyder, at Energinet først kan indgå endelige lodsejeraftaler, når miljøgodkendelsen er på plads. Det betyder også, at selve anlægsarbejdet på højspændingsstationerne og nedgravning af jordkablet udskydes. 

Gravearbejdet var planlagt til at skulle gå i gang i efteråret 2025. Det er nu udskudt til 2027.

Miljøstyrelsen sætter 1.offentlighedsfase i gang
Som en del af Miljøstyrelsens sagsbehandling vil de igangsætte en 1. offentlighedsfase med henblik på at fastlægge indholdet af den kommende miljøvurdering, hvor man som berørt lodsejer har mulighed for at afgive høringssvar. Energinet kender endnu ikke tidshorisonten for, hvornår Miljøstyrelsen igangsætter 1. offentlighedsfase. Det er dog forventeligt, at det bliver i efteråret 2024.

Efter 1. offentlighedsfase vil Miljøstyrelsen fortsætte sagsbehandlingen, og Energinet forventer, at den samlede sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen vil være ca. 2,5 år.

Feltundersøgelser omkring de kommende anlæg
Som en del af miljøvurderingen skal der foretages feltundersøgelser af plante- og dyrelivet omkring de kommende kabel- og stationsanlæg. Der vil være fokus på at registrere plante- og dyreliv i vandhuller, søer, åer, moser, enge, levende hegn, bevoksninger mv. bl.a. med brug af fotos. De berørte lodsejere er orienteret.


Feltundersøgelser forventes at strække sig fra sommeren 2024 til foråret 2025.

Energinet skal i forbindelse med anlægsprojekter altid tage størst muligt hensyn til natur og miljø, naboer, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur, samfundsøkonomi med mere. Oplevelsen er, at der oftere stilles større krav til vurderingerne i forbindelse med miljøansøgningerne.
Feltundersøgelserne er en vigtig del af grundlaget til myndighedsgodkendelsen af jordkablet.

Informationsmøde om to kabelstrækninger
Energinet har holdt informationsmøde for berørte lodsejere på de to kabelstrækninger mellem henholdsvis Kraghedemølle og Vendsysselværket (19 km) samt Abildbak og Øster Højkrog (9 km). Mødet fandt sted tirsdag 23. januar 2024 i Vodskov Kultur- og Idrætscenter. Her præsenterede Energinet projektet, fortalte om vores forslag til linjeføring og det videre forløb. Se nyhed fra mødet nedenfor.  

Bemærk:
De berørte borgere og kommuner kontaktes i takt med, at forundersøgelser etc. sættes i gang.

Linjeføringer over kabelstrækninger er endnu ikke fastlagt, men Energinet har lavet en foreløbig linjeføring, som først skal godkendes af myndigheder og involverede parter.


Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Forventet overordnet tidsplan

Nedenfor ses den overordnede tidsplan for VE Nordjylland:

  TIDSPLAN
  Januar 2024

Informationsmøde - orientering til lodsejere vedr. kabeltrace

   Maj 2024 – februar 2027  Sagsbehandling Miljøstyrelsen
   Februar 2027 – maj 2027 Arkæologiske forundersøgelser 
   Juni/august 2027  Byggeanlægsstart
   December 2028/marts 2029  Idriftsættelse

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Kontakt

Projektinformation

Projekttype

Stationer

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Nordjylland

Forventes i drift