Projekt VE i Nordjylland forsinket

Energinet er i gang med at øge kapaciteten i det nordjyske højspændingsnet, men projektet VE (Vedvarende energi) i Nordjylland ser ind i en forsinkelse på ca. 1,5 år. Årsagen skyldes bl.a. behovet for en mere omfattende miljøvurderingsproces.  

Produktionen af vedvarende energi er stærkt stigende, og frem mod 2040 vil man se en betydelig udvikling i mængden af både solcelle- og vindmølleanlæg. En del af den vedvarende energi forventes produceret i Nordjylland. Der er derfor behov for at øge kapaciteten i Energinets højspændingsnet i det nordjyske, for at kunne imødekomme behovet for tilslutning af den øgede mængde vedvarende energi.

Behov for fuld miljøkonsekvensvurdering
Energinet er allerede i dialog med de lodsejere, der ejer jorden, hvor kablet skal graves ned, og højspændingsstationerne bygges. Der har blandt andet været informationsmøde for berørte lodsejere i januar 2024.
Energinet er også i tæt dialog med de respektive kommuner, hvor der skal laves lokalplaner og bygges.

Da det nu har vist sig, at projektet er mere komplekst end først antaget, er der behov for at lave en fuld miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det betyder, at Energinet først kan indgå endelige lodsejeraftaler, når miljøgodkendelsen er på plads. Det betyder også, at selve anlægsarbejdet på højspændingsstationerne og nedgravning af jordkablet udskydes. 

Gravearbejdet var planlagt til at skulle gå i gang i efteråret 2025. Det er nu udskudt til 2027.

Miljøstyrelsen sætter 1.offentlighedsfase i gang
Som en del af Miljøstyrelsens sagsbehandling vil de igangsætte en 1. offentlighedsfase med henblik på at fastlægge indholdet af den kommende miljøvurdering, hvor man som berørt lodsejer har mulighed for at afgive høringssvar. Energinet kender endnu ikke tidshorisonten for, hvornår Miljøstyrelsen igangsætter 1. offentlighedsfase. Det er dog forventeligt, at det bliver i efteråret 2024.

Efter 1. offentlighedsfase vil Miljøstyrelsen fortsætte sagsbehandlingen, og Energinet forventer, at den samlede sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen vil være ca. 2,5 år.

Energinet arbejder videre med ansøgning
Som en del af miljøvurderingen skal der foretages feltundersøgelser af plante- og dyrelivet omkring de kommende kabel- og stationsanlæg. Der vil være fokus på at registrere plante- og dyreliv i vandhuller, søer, åer, moser, enge, levende hegn, bevoksninger mv. bl.a. med brug af fotos. De berørte lodsejere er orienteret.

Feltundersøgelserne forventes at strække sig fra sommeren 2024 til foråret 2025.

Energinet skal i forbindelse med anlægsprojekter altid tage størst muligt hensyn til natur og miljø, naboer, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur, samfundsøkonomi med mere. Oplevelsen er, at der oftere stilles større krav til vurderingerne i forbindelse med miljøansøgningerne. Feltundersøgelserne er en vigtig del af grundlaget til myndighedsgodkendelsen af jordkablet.

Kabelforbindelser og højspændingsstationer forventes tidligst at blive sat i drift i start 2029.

Kort om projektet
”VE i Nordjylland” består kort fortalt af, at der skal bygges fire helt nye 150 kV højspændingsstationer. De to første bygges ved Kraghedemølle, syd for Brønderslev og ved Vendsysselværket ved det eksisterende Nordjyllandsværket. Højspændingsstationerne forbindes med et nyetableret jordkabel over en ca. 19 km lang strækning.

De to andre højspændingsstationer bygges ved Abildbak, nord for Øster Hassing, og Øster Højkrog ved den eksisterende Vester Hassing højspændingsstation, nordøst for Aalborg. Disse højspændingsstationer forbindes med et nyetableret jordkabel over en 9 km lang strækning.

Derudover udvides de eksisterende 400 kV-højspændingsstationer ved Vendsysselværket og Vester Hassing for at kunne indpasse mere elforbrug og elproduktion og sikre elforsyningen i fremtiden.

Du kan læse mere om projektet på www.energinet.dk/nordjylland

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.