Nordsøen I

Nordsøen I dækker over et område for potentielle havvindmølleprojekter, der er en del af regeringens ambition om meget mere grøn energi fra havvind. Foruden Nordsøen I er også to andre havområder udpeget som egnede til havvindmøller: Kattegat og Kriegers Flak II. 

Nordsøen I omfatter tre områder i Nordsøen, som staten udbyder til havvindmølleparker. Havvindmølleparkerne placeres 20-80 km ud for Jyllands vestkyst.

Havvindmølleparkerne i Nordsøen I skal bidrage med grøn energi. I første omgang etableres tre parker, som vil producere ca. 3 GW. Det svarer til 3 millioner husstandes årlige elforbrug.

Havvindmøller, transformerplatforme og søkabler udgør anlæggene på havet, mens anlæggene på land består af nedgravede kabler og højspændingsstationer.

Energinet har fået til opgave at komme med forslag til anlæg på land og placeringen af disse, som skal sikre, at strøm fra havvindmølleparkerne kan tilsluttes det danske elnet. Opgaven omfatter også forundersøgelser på havet og på land – herunder undersøgelser af, hvordan anlæggene kan komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø. Vinderen af udbuddet kommer til at bygge og drive havvindmølleparkerne og tilhørende anlæg på havet og på land.

Klik for at åbne et stort kort og se, om din ejendom er berørt af projekterne for Nordsøen I. 

Kontakt

Om udbud af havvindmølleparker

Energistyrelsen er ansvarlige for udbuddet af havvindmølleparker i de danske farvande. 

Læs mere om udbud på Energistyrelsen (ENS.dk) 

Del idéer og forslag til havvindmølleparker i Nordsøen I

Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker har løbende mulighed for at give input til projekterne. De offentlige høringer vil løbende blive annonceret via lokale medier, på hjemmesiden og med brev til berørte lodsejere.

1. offentlig høring: Miljøkonsekvensvurdering af landanlæg til Nordsøen I

Fra den 24. november til den 22. december 2023 kunne alle komme med idéer og forslag til miljøkonsekvensvurderingen af kabler og stationer på land og kommuneplantillæg og ny lokalplan for stationer på land. Borgermøder blev afholdt den 4. og 5. december i Varde og 6. december 2023 i Holstebro. 

Læs mere om høringen og se præsentationsmateriale fra borgermøderne

1. offentlig høring: Miljøvurdering af Plan for Nordsøen I 

Fra den 6. marts til den 31. marts 2023 kunne alle komme med idéer og forslag til miljøvurdering af Plan for Nordsøen I. Drop in møde for Nordsøen I blev afholdt i Nymindegab den 23. marts 2023. 

Læs mere om høringen og se materiale på Energistyrelsens hjemmeside 

 

Hensyn til natur og miljø

Forundersøgelserne herunder miljøvurdering laves for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende natur, miljø og dyreliv i det udvalgte område, både til lands og til vands. Samtidig skal vi sikre opstillere et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler ift. f.eks. havbundsforhold.

Forundersøgelserne på havet omfatter derfor blandt andet undersøgelser af havbunden men også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området. Vi undersøger og kortlægger også forholdene for fugle, fisk, havpattedyr m.m. i området.

Resultaterne af undersøgelserne bliver løbende offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparkerne, kender forholdene og de mulige risici og kan tage de nødvendige hensyn. Kortlægningen er også en vigtig del af grundlaget til myndighedsproces og godkendelse i forbindelse med etableringen.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du løbende følge med i forundersøgelserne og se resultaterne

På kortet herunder kan du se området på havet, hvor vi laver forundersøgelser.

Kontakt

Innovation

  • I første fase af Nordsøen I forventes etablering af anlæg, som skal producere ’helt almindelig’ grøn strøm fra havvind op til 3.000 MW. Projektet lægger op til andre såkaldte innovationsanlæg - herunder Power-to-X (PtX) anlæg.

  • Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til brint og andre grønne brændstoffer. Med de store ressourcer Danmark har inden for havvind på Nordsøen, kan Danmark opnå en nøglerolle indenfor fremtidens produktion-, lagring- og anvendelse af grønne brændstoffer.

  • Planen for Nordsøen I giver mulighed for, at koncessionsvinderen installerer anden innovationsteknologi (f.eks. batterianlæg eller datacentre) i forbindelse med havvindmølleparkerne. Det kan ske på havet og/eller på land.

Grøn energi fra meget mere havvind