Nyt 132kV elkabel mellem Rødby og Sakskøbing på Lolland

Energinet forstærker elnettet på Lolland for at kunne transportere den stigende mængde grøn strøm fra solceller og vindmøller. Projektet omfatter 27 kilometer kabler mellem Rødby og en ny højspændingsstation øst for Sakskøbing. 

På Lolland produceres der store mængder grøn strøm fra solcelleanlæg og vindmøller. I de kommende år forventes det, at produktionen af vedvarende energi vokser endnu mere – især fra nye solcelleanlæg.

Forbruget i lokalområdet forventes dog ikke at stige i samme størrelsesorden. Derfor skal den grønne strøm transporteres væk fra Lolland. Der er brug for strømmen andre steder, for som et led i den grønne omstilling skal vi i fremtiden bruge grøn strøm til for eksempel transportsektoren og varmepumper.

Energinet forstærker derfor elnettet på Lolland, Falster og Sydsjælland, så vi undgår, at transmissionsnettet bliver en flaskehals, der kan bremse den grønne omstilling.


Kort over projektets linjeføring
Skitse over projektet. Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over strækningen Rødby-Nørre Radsted.

Mellem stationerne Orehoved på Nordfalster og Nørre Radsted er Energinet desuden i gang med at forberede, at luftledningerne skal erstattes med kabler i jorden.
Læs mere her.

Hvad skal der ske?

Vi bygger en ny højspændingsstation ved Radsted, øst for Sakskøbing på Lolland. Mellem Rødby og den nye station Nørre Radsted lægger vi et enkelt 132 kV kabelsystem, cirka 27 kilometer.

Hvor skal kablerne ligge?

Energinet er i gang med at udarbejde et forslag til kablets placering. Energinets plan for linjeføringen udføres med stort fokus på miljøet, ligesom vi tager mest muligt hensyn til lodsejere, naboer i området, indpasning af vedvarende energi og anden erhvervsaktivitet. 

Placeringerne af den nye højspændingsstation er fastlagt og afstemt med lodsejerne.

Hvad er forløbet?

De berørte lodsejere modtager et brev med posten med en orientering om projektet og invitation til informationsmøde.

Efterfølgende kontakter Energinet alle lodsejere direkte med henblik på at aftale et møde, hvor ledningstraceet kan blive gennemgået på den konkrete ejendom. På mødet vil Energinet drøfte eventuelle bemærkninger og kommentarer til den planlagte linjeføring. Formålet med mødet er at indgå aftale med de berørte lodsejere om placering af jordkablet. Aftalens betingelser er reguleret i Landsaftalen, som kan findes her.

 


TIDSPLAN FOR STRÆKNINGEN RØDBY - NØRRE RADSTED 

Januar 2023 Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet
8. februar 2023  Informationsmøde for lodsejere
Februar-marts 2023 Energinets forhandlere besøger berørte lodsejere for at træffe nærmere aftaler om arbejdet på lodsejernes jord 
Forår 2023-sommer 2024 Miljøstyrelsen sagsbehandler projektet
Efterår 2023-forår 2024   Energinets forhandlere besøger lodsejere igen med henblik på endelige aftaler
Efterår 2024
(efter høst)
Lokale arkæologer foretager arkæologiske forundersøgelser for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i arbejdsområdet
2025 Anlægsarbejdet begynder 
2026 Projektet afsluttes


Læs mere - særligt for lodsejere

Sådan planlægger vi en linjeføring

Sådan indgår vi aftaler om elkabler på privat ejendom

Sådan lægger vi kabler

 

Projektinformation

Projekttype

132/150 kV kabelhandlingplan

Projektstatus

?

Godkendt

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt