NYE ELKABLER I OG OMKRING ROSKILDE FJORD

Energinet planlægger den fremtidige netstruktur i og omkring Roskilde Fjord. Luftledningerne i området trænger til at blive udskiftet, og vi forskønner området ved at erstatte nogle af luftledningerne med elkabler i jorden. 132 kV-stationen Ølstykkegård nedlægges og erstattes af en ny station tæt ved den gamle. Ved Lyngerup etableres der også en ny station

Oversigt over ændringerne i området. Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over, hvor kablerne efter planen skal ligge.
Bemærk, at luftledninger fjernes mellem Kyndbyværket og Lyngerup, men ét mastesystem skal blive stående.HVAD SKAL DER SKE?

Energistyrelsen og Energinet gennemfører nu forskønnelsesprojekt Roskilde Fjord.
Vi lægger nye 132 kV-elkabler i jorden på den cirka 22 kilometer lange strækning mellem højspændingsstationerne Kirkeskovgård (syd for Kirke Såby) og en ny højspændingsstation syd for Lyngerup.  

Eksisterende 132 kV luftledninger mellem Kyndbyværket og Lyngerup renoveres.

Nye 132 kV elkabler bliver lagt i jorden på den ca. 20 kilometer lange strækning fra den nye station Lyngerup, gennem Roskilde Fjord til højspændingsstationen Hovegård øst for fjorden.  

Højspændingsstationen Hovegård udvides betragteligt.

132 kV-stationen Ølstykkegård nedlægges og erstattes af en ny station tæt ved den gamle.

132 kV og 400 kV master og luftledninger mellem Lyngerup og Hovegård fjernes.

400 kV master og luftledninger mellem Kyndbyværket og Lyngerup fjernes. Ét mastesystem bliver dog stående.

Af hensyn til forsyningssikkerheden fjernes master og luftledninger først, når jordkablerne er i drift.


I Roskilde Fjord bliver master og luftledninger taget ned.

HVAD ER BAGGRUNDEN?

Luftledningerne i området trænger til at blive udskiftet. Vi benytter lejligheden til at forskønne området ved at fjerne master og luftledninger på en 18 kilometer lang strækning – blandt andet på tværs af Roskilde Fjord – og erstatte dem med kabler i jorden. I Roskilde Fjord bliver kablerne ført igennem ved hjælp af en underboring.

De nye kabler mellem Kirkeskovgård og Lyngerup etableres for at sikre elforsyningssikkerheden i Hornsherred, det vil sige området mellem Isefjord og Roskilde Fjord. Halvøen er lige nu kun forbundet med det øvrige Sjælland via luftledningerne på tværs af Roskilde Fjord.

Udbygningen af transformerstationen ved Lyngerup er et led i den grønne omstilling, idet den sikrer muligheden for, at der på sigt kan etableres anlæg med vedvarende energi i området.

Tre nye/udvidede højspændingsstationer i området skal være med til at fremtidssikre elnettet.

HVOR SKAL KABLERNE LIGGE?

Energinet har med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området udarbejdet et forslag til linjeføringen. Roskilde Fjord er udlagt som vildtreservat og udpeget som Natura 2000-område. I samarbejde med myndighederne har vi derfor ekstra fokus på miljøet i fjorden.

HVAD ER DET VIDERE FORLØB?

De berørte lodsejere og naboer modtager i oktober 2023 et brev med posten. Energinet kontakter alle lodsejere direkte for at lave aftaler om arbejdet på deres jord. Lodsejere er inviteret til informationsmøder i november 2023.


FORELØBIG TIDSPLAN 

Oktober 2023 Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet
15. – 16. november 2023 Informationsmøder på Gerlev Kro for lodsejere
Vinteren 2023-2024 Energinets repræsentanter besøger berørte lodsejere for at træffe nærmere aftaler om arbejdet på lodsejernes jord
2. kvartal 2024 Endelig fastlæggelse af linjeføring
2024 Miljømæssige undersøgelser i de områder, hvor kablerne skal ligge
2024-2025 Miljøstyrelsen sagsbehandler projektet, herunder offentlig høring
Efterår-vinter 2025 Energinets repræsentanter besøger lodsejere igen med henblik på endelige aftaler
2025 Lokale arkæologer foretager arkæologiske forundersøgelser for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i arbejdsområdet
2026 Anlægsarbejdet forventes påbegyndt
2028-2029 De gamle luftledninger og master fjernes


LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

Kontakt

Projektinformation

Projekttype

Forskønnelser i transmissionsnettet

Projektstatus

?

Godkendt

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Præsentationer fra informationsmøder

Herunder kan du se eller gense de præsentationer, der blev vist ved informationsmøderne på Gerlev Kro i november 2023.