ELNETTET FORSTÆRKES: NY HØJSPÆNDINGSSTATION OG KABELLÆGNING FRA HØRNING TIL STORRING TÆT VED GALTEN

Energinet skal etablere et nyt 150 kV jordkabelanlæg, der strækker sig fra højspændingsstationen ved Hørning til Storring, syd for Galten, hvor der etableres en ny 150/60 kV højspændingsstation.

Energinet har udarbejdet et forslag til placering af det nye kabelanlæg og har i den forbindelse, fra offentlig vej, besigtiget udvalgte lokationer indenfor projektområdet.

Kabelstrækningen er på 12 km i alt.

Informationsmøde, lodsejerforhandling og ansøgning
Energinet holdt informationsmøde onsdag den 20. marts 2024 kl. 19-21 på Hotel Årslev Kro. Her præsenterede Energinet for første gang projektet, fortalte om vores forslag til linjeføring og den videre proces. Der var også mulighed for at hilse på de lodsejerkontakter, der kommer til at stå for forhandlingerne.

Kort tid efter informationsmødet vil lodsejeren få besøg af lodsejerkontakten, hvor man mere detaljeret kan gennemgå linjeføringen på ejendommen. Lodsejeren kan også fortælle, om der er konkrete planer med byggeri eller andet på ejendommen. Energinet kan måske ikke imødekomme alle ønsker til justering af linjeføring, men vi forsøger at imødekomme så mange som muligt.

Energinet skal efterfølgende sende en ansøgning til Miljøstyrelsen, der beskriver strækningen samt hvordan den vil påvirke miljøet. Denne ansøgning skal godkendes af Miljøstyrelsen, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Energinet skal også lave nogle undersøgelser undervejs, der skal bruges til at vurdere, hvordan vi bedst muligt placerer kablet, så vi tager størst muligt hensyn til mennesker, dyr og natur.

I forbindelse med lodsejerforhandlingerne og ansøgningsprocessen vil der muligvis blive foretaget ændringer af kabelstrækningen.

Selve kabellægningen forventes at foregå i efteråret 2026.

Storring-Galten

Klik på illustrationen for at se et mere detaljeret kort. 

Højspændingsstation tæt ved Galten
I forbindelse med kabellægningen vil Energinet etablere en ny 150/60 kV højspændingsstation.

Højspændingsstation Storring består af en 150/60kV station, som Energinet bygger og en 60/10kV station, som det lokale netselskab, Dinel, bygger. De to højspændingsstationer bygges tæt på hinanden for at sikre den optimale energioverførelse mellem spændingsniveauerne, og herudover vil de kommende højspændingsstationer medvirke til en forbedret forsyningssikkerhed i området.

Energinet og Dinel har sammen med Skanderborg Kommune foreslået en placering, som tager mest muligt hensyn til blandt andet borgerne i området og til det omgivende landskab. Stationsplaceringen er valgt, så der er god afstand til de fleste naboer. Højspændingsstationen placeres uden for området med særlig landskabelig interesse ved Gammelgård sø og Søballe syd for Storring. Stationen placeres også udenfor beskyttede naturområder, diger mm. Rundt om højspændingsstationen vil der blive etableret et levende hegn, så stationens fremtoning i landskabet vil blive sløret.

Storring Højspændingsstation med beplantning

Sådan vil Storring Højspændingsstation tage sig ud, når beplantning er vokset op omkring anlægget. 

Høringsproces ved Skanderborg Kommune
I løbet af foråret 2024 vil der som led i Skanderborg Kommunes lokalplanproces være en høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med indsigelser og forslag til planen. Skanderborg Kommune vil i den forbindelse indkalde til møde i april måned, hvor borgerne kan høre mere om projektet og høringsprocessen. 

Den første høringsproces løber frem til 5. maj 2024, hvor borgere kan komme med ideer, forslag og indsigelser. Du kan læse mere her: 

https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer/transformerstation-storring-indkaldelse-af-ideer-og-forslag-idefase

Der blev i forbindelse med høringsprocessen holdt borgermøde i Storring Forsamlingshus torsdag den 4. april 2024. Du kan læse mere om borgermødet under nyheder nedenfor.

I forbindelse med projektet vil Energinet også reinvestere og ombygge den eksisterende 150 kV højspændingsstation ved Hørning.

FORVENTET TIDSPLAN - Højspændingsstation

Tidspunkt   Aktivitet 
 December 2023  KONTAKT MED BERØRTE LODSEJER
 13. MARTS 2024 LOKALPLANPROCES I GANG 
 20. MARTS 2024     INFORMATIONSMØDE - ENERGINET ORIENTERER LODSEJERE OM KABELTRACÉ
 APRIL 2024 FORDEBAT/HØRING AF NY HØJSPÆNDINGSSTATION V. SKANDERBORG KOMMUNE
 3. KVARTAL 2024  - 2. KVARTAL 2025 SAGSBEHANDLING MILJØSTYRELSEN
 3. KVARTAL 2025 - 1. KVARTAL 2026   ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER
 2026 ANLÆGSARBEJDET BEGYNDER
 1. KVARTAL 2027 ANLÆGSARBEJDET AFSLUTTES OG STATION SÆTTES I DRIFT

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

 

FORVENTET TIDSPLAN - Kabellægning

Tidspunkt   Aktivitet 
 20. MARTS 2024     INFORMATIONSMØDE - ENERGINET ORIENTERER LODSEJERE OM KABELTRACÉ
 2. KVARTAL 2024 - 2. KVARTAL 2025 LODSEJERFORHANDLINGER
 2. KVARTAL 2024 - 2. KVARTAL 2025  SAGSBEHANDLING MILJØSTYRELSEN
 3. KVARTAL 2025 - 1. KVARTAL 2026   ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER
 EFTERÅR 2026 ANLÆGSARBEJDET BEGYNDER
 1. KVARTAL 2027 ANLÆGSARBEJDET AFSLUTTES OG KABLET SÆTTES I DRIFT

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

HVORFOR BYGGER ENERGINET?

Energinet og det lokale netselskab, Dinel, ønsker at understøtte den stigende interesse for grøn energi (vedvarende energi, VE) og opkobling af flere vindmøller og solceller i området. Energinet og Dinel skal med andre ord sikre, at der er mulighed for, at VE parkerne kan komme af med strømmen. Netop vest for Aarhus ved Galten er flere potentielle VE-projekter placeret i samme geografiske område.

Herudover vil de kommende højspændingsstationer medvirke til en forbedret forsyningssikkerhed i området.

Kabellægningen sker for at forbinde strømmen mellem de to højspændingsstationer Storring og Hørning.

 

HVAD BETYDER PROJEKTET FOR MIG SOM LODSEJER?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, så lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Kontakt

Projektinformation