Udvidelse af Hovegård højspændingsstation

Energinet udvider og renoverer Hovegård højspændingsstation som et led i den grønne omstilling. Stationen ligger i Hove nær Ballerup.


Hvad skal der ske?

Hovegård Højspændingsstation er af ældre dato og skal derfor renoveres. Samtidig skal en kommende vindmøllepark i Kattegat, Hesselø Havvindmøllepark, tilsluttes elnettet ved Hovegård. Stationens kapacitet skal desuden øges for at kunne håndtere mere strøm til og fra andre forbindelser i fremtiden. Samlet kræver det en udvidelse af den eksisterende station.

Udvidelsen betyder, at der skal opkøbes jord især øst og vest for den nuværende station. Der er allerede indgået aftaler om opkøb eller dialog om opkøb i gang.  Det er desuden forventningen, at der skal terrænreguleres i området. Og landevejen umiddelbart øst for den nuværende højspændingsstation skal flyttes mod øst. Rundt om højspændingsstationen etableres afskærmende beplantning, ligesom der laves tiltag for at beskytte og fremme dyre- og plantelivet i området.  


Hvad er baggrunden?

Danmark er godt i gang med den grønne omstilling. I fremtiden skal vi bruge mere og mere strøm, blandt andet til transport og opvarmning. Og strømmen skal være grøn – det vil sige, den skal komme fra vedvarende energikilder som sol og vind.

Folketinget besluttede i 2022, at Danmark i 2030 skal have firedoblet produktionen af strøm fra vindmøller på land og solcelleparker. 

Energinet har allerede gang i udbygningen af transmissionsnettet for el, men der er behov for fortsat udbygning, så vi kan transportere de stærkt stigende mængder grøn strøm og undgå flaskehalse i elnettet. Strømmen skal transporteres fra de egne, hvor strømmen produceres til de områder, hvor elforbruget er størst, blandt andet hovedstadsområdet og de andre store byer.


Den nuværende højspændingsstation ved Hovegård set fra luften


Miljøkonsekvensvurdering i gang

Stationsudvidelsen i Hove er i færd med at gennemgå en miljøvurderingsproces, hvor Energinet udarbejder en miljøkonsekvensvurderingsrapport med Miljøstyrelsen som myndighed. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for de største, forventede miljøpåvirkninger, som projektet har - og mulige afbødende tiltag.

Processen for miljøkonsekvensvurdering indeholder to offentlige høringsfaser, som Miljøstyrelsen står for. Den første offentlighedsfase blev afholdt i 2022 og er afsluttet. Den kommende, anden offentlige høringsfase forventes afholdt i sommeren 2024. På den baggrund forventer Miljøstyrelsen at træffe sin afgørelse i sensommeren 2024.

Processen for miljøkonsekvensvurdering indgår som en del ansøgningen til landdelen af Hesselø Havvindmøllepark. Se mere.


Landsplandirektiv på vej

Sideløbende er Plan- og Landdistriktsstyrelsen i gang med at udarbejde det planmæssige grundlag, et såkaldt landsplandirektiv, for det område, hvor højspændingsstationen er planlagt. 

Det endelige udkast sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten, inden ministeren for ministeren for byer og landdistrikter kan træffe endelig afgørelse om landsplandirektivet.


Oversigtstegning af den kommende højspændingsstation ved Hovegård


Dialog med lokalområdet op til anlægsstart

Høringsfasen for henholdsvis landsplandirektivet og for miljøkonsekvensrapporten vil forløbe samtidig. Energinet vil indbyde til ét fælles borgermøde om begge dele. Der vil blive udsendt information og annonceret om borgermødet i lokalområdet.

Når anlægsarbejdet skal i gang, vil beboere og virksomheder i området vil modtage information og blive inviteret til et informationsmøde. De vil desuden få mulighed for løbende at holde sig orienteret via hjemmeside, nyhedsmails og via lokale tiltag.

Energinet er i kontakt med alle direkte berørte lodsejere for at lave aftaler om opkøb af jord, dér hvor udvidelsen er planlagt. Det gælder også på ejendomme, som vil blive berørt af støjgener fra den kommende højspændingsstation, og derfor også skal opkøbes af Energinet.

Tid

Aktiviteter

Forår 2024

Arkæologi og geotekniske undersøgelser

Sommer / efterår 2024

Myndighedsbehandling og offentlig høringsfase med borgermøde (miljøkonsekvensvurdering og landsplandirektiv)

Sommer 2024 – sommer 2025

Aftaler om køb af jord og ekspropriationsforretning

Forår 2025

Anlægsarbejde i gang på nuværende stationsareal

Efterår 2025

Anlægsarbejde i gang på kommende stationsareal

2029

Stationsudvidelse færdig

Hjemmesiden vil blive opdateret med mere information om projektet, når miljøtilladelsen er opnået. 

Kontakt

Projektinformation

Projektstatus

?

Planlagt

Region

Københavnsområdet

Forventes i drift