Vesterhav Syd: Landanlæg til kystnær havmøllepark

Energinet etablerer en kystnær højspændingsstation og herfra et ca. 48 km langt 150 kilovolt kabel til højspændingsstation Stovtrup. Anlæggene indgår i nettilslutningen af den kystnære havmøllepark Vesterhav Syd, som etableres af Vattenfall

Ny miljøvurdering af Vesterhav Syd

Miljøstyrelsen afholder 2. offentlighedsfase i forbindelse med den nye miljøvurdering af landanlæggene til tilslutning af havvindmølleparken Vesterhav Syd. Den otte uger lange høringsperiode starter den 12. december og slutter den 6. februar 2023. Høringsmaterialet indeholder en miljøkonsekvensrapport, der beskriver alle væsentlige miljøpåvirkninger af projekter, samt et udkast til en miljøtilladelse til projektet (§ 25 tilladelse). Energinet forventer, at der udstedes en ny miljøtilladelse i løbet af foråret 2023.

Se høringsmaterialet og afgiv dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside

Baggrund

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (i dag Miljøstyrelsen) gav den 18. januar 2017 tilladelse til etablering af landanlægget ved Vesterhav Syd. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men klagerne havde ikke opsættende virkning, og derfor valgte Vattenfall og Energinet at igangsætte anlægsarbejdet. Langt det meste af landanlægget blev anlagt i perioden 2018 til 2020.

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf afgørelse om klagerne den 31. maj 2021 og ophævede og hjemviste Miljøstyrelsens miljøtilladelse til fornyet behandling. Det betyder at der skal laves en helt ny miljøvurdering af projektet.

Nævnet vurderede, at der ikke var blevet udarbejdet en fuld konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området ved Skjern Å.

I den oprindelige miljøtilladelse for projektet er det et krav, at alle vandløb og vådområder skal krydses med underboringer. Det var samtidig et krav at underboringen skulle være mindst en meter under vandløbet. Her har nævnet indskærpet, at man skal måle bunden på vandløbet i stedet for at bruge eksisterende data for bunden.

Arbejdet på Energinets del af projektet er afsluttet, og det er Energinets forventning, at en ny tilladelse ikke vil føre til ændringer på de etablerede anlæg.

Tidsplan

En forventet tidsplan for en ny miljøtilladelse ser således ud:

Tidspunkt Aktivitet 
 Februar 2022 1. offentlighedsfase
Efteråret 2022 2. offentlighedsfase 
Forår 2023 Ny miljøtilladelse
 December 2023 Idriftsættelse

 

Kontakt

Kort over kabler og stationer til kystnære havmøllepark, Vesterhav Nord 

Baggrund

Den daværende danske regering indgik sammen med Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten et energiforlig den 22. marts 2012. Energiforliget betyder, at der skal opføres 350 MW kystnære havmøller. Den relativt kystnære placering af mindre parker er primært baseret på ønsket om at holde omkostningerne til udbygningen af vindkraft nede. De kystnære havmøller skal producere grøn strøm fra 2020.

 

Efter et udbud, som var baseret på fem mulige geografiske områder, tildelte Energistyrelsen Vattenfall koncession til at opføre de kystnære havmøller i form af to kystnære havmølleparker på hver 170 MW i Vesterhavet. Parkerne kaldes henholdsvis Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

 

Energinets opgaver

Energinets opgave er at etablere de tekniske anlæg, der gør, at strømmen fra de kommende vindmølleparker kan komme fra et opsamlingspunkt nær kysten og ud i det nationale eltransmissionsnet via en eksisterende højspændingsstation. Vattenfall etablerer og betaler kablerne fra vindmøllerne og ind til opsamlingspunktet tæt på kysten.

 

Energinet har desuden haft til opgave at sørge for, at der blev gennemført forundersøgelser (VVM-redegørelse og relevante havbundsundersøgelser m.v.) for de seks områder, der blev udpeget til kystnære havmøller, før tilbudsgiverne gav deres bud.

 

Teknisk beskrivelse

 

De anlæg, som Energinet etablerer, består af:

 

  • En  højspændingsstation til opsamling af strømmen.

  • Et ca. 48 km langt 150 kilovolt kabel fra kabelstationen til den eksisterende transformerstation i Stovstrup

  • Nye tekniske installationer på  højspændingsstation i Stovstrup.

Overordnet tidsplan

 

Aktivitet Tid
VVM-tilladelse 2017
Forventet investeringsgodkendelse 2017
Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom 2017-2018
Udbud og kontrakter på landkabler 2017
Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde 2017-2018
Installation af landkabler 2018-2019
Bygning/udbygning af stationer 2017-2018
Behandling af ny VVM-tilladelse 2022-2023
 Idriftsættelse af anlæg 2023

 

 

Projektinformation

Projekttype

Nettilslutning og vind

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Vestjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet