Viking Link: Elforbindelse til Storbritannien

Viking Link er en kommende 770 km lang elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

Kort over Viking Link-projektet

Kortet er en principskitse og viser ikke, hvor de nye kabler kommer til at gå. Klik på kortet for at se detaljer om linjeføringen på land i Danmark.

Baggrund

Viking Link er en kommende elforbindelse (2023) baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Danmark og Storbritannien. Med sine 765 km bliver projektet verdens længste kabelforbindelse, med koblingspunkt til det danske og det engelske transmissionsnet via to højspændings-omformerstationer i henholdsvis Revsing i det sydlige Jylland, og Bicker Fen i det Nordøstlige England.

Viking Link kommer til at spille en vigtig rolle i den danske og europæiske indsats for at fremsikre vores forsyningssikkerhed i forhold til energi. Danmark og resten af Europa står som midt i en grøn omstilling, hvor der skal indpasses mere vedvarende energi i energisystemerne. Det betyder, at de elektriske motorveje - transmissionsnettet - udbygges, da vi bliver afhængige af at kunne transportere mere strøm over længere afstande.

Når det fx blæser kraftigt i Danmark, skal den store mængde vindenergi kunne udnyttes og transporteres ud til forbrugerne i hele landet. Samtidig er produktionen af vindenergi på dansk jord så konkurrencedygtig, at vi kan sælge den overskydende produktion til vores nabolande og dermed gøre grøn energi til en god forretning for Danmark.

Omvendt når det er vindstille i Danmark, skal forbrugerne herhjemme kunne dækkes ind og forsynes med grøn energi fra lande hvor det blæser. 

Det system kræver, at der er stærke og fleksible forbindelser til transport af vores energi, også over landegrænser, for på den måde at kunne udnytte energien bedst muligt.

Byggeriet af Viking Link forbindelsen er godt på vej mod sin fuldførelse her i midten af 2023. Kablerne er allerede lagt i jorden på både engelsk og dansk side, søkablet er netop lagt og forbundet på havbunden, og omformerstationerne står også nærved færdige. Når vi i løbet af 2023 bliver vi færdige med at installere alt teknikken, skal anlægget igennem et omfattende testprogram, førend det forventes at sættes i drift 31 december 2023.

Når Viking Link står færdig vil forbindelsen kunne sikre transport af grøn energi for op til 1.4 millioner husholdninger.

Viking Link udvikles og bygges af Energinet og britiske National Grid via National Grid Ventures Limited.

 

Teknisk beskrivelse

Forbindelsen kommer til at bestå af disse hovedkomponenter:

Nordsøen

 • 625 km søkabler baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Storbritannien og Danmark. Søkablerne bliver gravet eller spulet ned i havbunden

Danmark

 • Landkabel (76 km) baseret på jævnstrøm (HVDC) fra kysten i det vestlige Danmark til den nuværende 400 kV station i Revsing nær Vejen 
 • Omformerstation i Revsing, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm
 •  Nyt udstyr på den eksisterende 400 kV station i Revsing

Storbritannien

 • Landkabel (66,5 km) baseret på jævnstrøm (HVDC) fra den engelske kyst til en omformerstation
 • Omformerstation, der ændrer strømmen mellem jævnstrøm og vekselstrøm
 • Landkabel baseret på vekselstrøm (HVAC) fra omformerstationen til National Grids eksisterende transformerstation i Bicker Fen i Lincolnshire

 • Nyt udstyr på den eksisterende transformerstation

 

Overordnet tidsplan

Aktivitet Tid 
 Miljø- og plantilladelser, Danmark  2018
 Aftaler med lodsejere, Danmark  Oktober 2018 - marts 2019
 Kontrakter på kabler og omformere  2. kvartal 2019
 Installation af landkabler, Danmark  2020 - 2022
 Installation af søkabler  2020 - 2023
 Idriftsættelse  31. December 2023

 

 

Videopræsentation af Viking Link projektet

Start

Slut

01.12.2015

31.12.2023

Kontakt

Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Viking Link og Vestkystforbindelsen - Business case (pdf).

Supplerende information:

Teknisk gennemgang af Viking Link,Vestkysforbindelsen og Endrup-Idomlund (pdf)

Orientering om business case for Viking Link og Vestkystforbindelse (pdf)

Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? (pdf)

 

Relaterede projekter

Viking Link hænger tæt sammen med projektet Endrup-Grænsen, som handler om at bygge en elforbindelse til Tyskland. Tilsammen vil de to udlandsforbindelser kunne skabe et markant samfundsøkonomisk overskud i Danmark og fremme en mere effektiv grøn omstilling. Derfor er der lavet en fælles business case for de to projekter.

 

For at få fuldt udbytte af de to nye udlandsforbindelser og sikre et robust dansk elnet er det også nødvendigt at erstatte 150 kV luftledningen fra Karlsgårde til Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.


Vigtigt projekt for Europa

Den 15. juli 2016 blev Viking Link-projektet bevilget EU-midler til at lave forundersøgelser og gennemføre modningsprojektet for kabelforbindelsen mellem Danmark og England. 

Støtten fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) er på 14,8 millioner euro og dækker projektaktiviteter, der udføres frem til sommeren 2018.

Viking Link er på EU’s liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte Projects of Common Interest (PCI).

 

Projektinformation

Projekttype

Udlandsforbindelser

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Danmark i øvrigt

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Tilladelser og miljøvurderinger

Energinet modtog i 2018 miljø- og plantilladelser til de dele af Viking Link, som skal etableres på dansk jord og havområde. Tilladelserne blev givet af disse myndigehder:

 • Miljøstyrelsen, som har ansvar for miljøbehandlingen af anlæggene på land.
 • Energistyrelsen, som har ansvar for miljøbehandlingen af søkablerne
 • Vejen Kommune, som har ansvar for plangrundlaget for omforstationen i Revsing.

Som forudsætning for tilladelserne er der gennemført en række undersøgelser og udgivet miljøredegørelser. Desuden har Energinet holdt borgermøder for de borgere, der kan blive påvirket af landkablerne og omformerstationen i Revsing.

 

Vi har lavet en folder, som kort beskriver de påvirkninger af miljøet og befolkningen, der kan forventes i forbindelse med de tekniske anlæg, som skal opføres på land. Folderen er baseret på VVM-redegørelsen for projektet. Du kan også hente hele VVM-redegørelsen hos Miljøstyrelsen.

 

Her kommer landkablet til at gå

kort

Klik på kortet for at hente et kort, hvor du kan se detaljer om linjeføringen

§4 godkendelse

Den 22. december 2015 ansøgte Energinet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilladelse jf. lov om Energinet.dk  §4 til at etablere Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen), Viking Link og Endrup-Idomlund.

Se ansøgning (pdf)

Se bilag til ansøgning: Grøn omstilling, velfungerende markeder og nødvendig infrastruktur (pdf)

 

Den 30. oktober 2017 modtog Energinet godkendelse af projektet.

Se afgørelse fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet (pdf)