Information om projektet

Her på siden kan du finde opdateret information om projektet. Blandt andet finder du en række små videoer, der fortæller om projektets udformning, og hvad der kommer til at ske i de forskellige faser af projektet. Du kan også se det endelige forslag til linjeføringen her.

Forslag_linjeføring

Klik på kortet og du bliver ledt videre til et detaljeret kort, som du kan søge din adresse på. Du kan også downloade PDF-filen med forslagene til linjeføring til højre på siden.

Mindre ændringer i linjeføringen efter marts 2020

I forbindelse med arbejdet med miljøkonsekvensrapporten, har det været nødvendigt at foretage nedenstående ændringer i linjeføringen. Ændringerne skal ses i forhold til ”Energinets endelige forslag til linjeføring”, som blev offentliggjort den 12. marts 2020.

 1. Kabelovergang nord for Kongeåen er flyttet lidt mod nord, og kabeltraceet er rettet ud på en kort strækning syd herfor.
 2. Linjeføringen syd for Kongeåen er flyttet, så der i stedet kommer en knækmast ved mast 43 og en ændret linjeføring frem til kabelovergangen nord for Ribe (mast 43-51)
 3. Linjeføringen er ændret syd for Frifeltvej forbi Åved og Gasse Hede, hvor en mere østlig linjeføring er valgt (mast 84-99)

Kortet viser den linjeføring for luftledninger og kabler, som miljøvurderes. 

Det viser kortet

På det detaljerede kort kan du se placeringen af master, ledninger og jordkabler.  På kortet vises også placeringen af de særlige overgange, som er nødvendige mellem kabler og luftledninger. hvor Energinet foreslår at placere master, ledninger, kabler. På kortet vises også, hvor vi foreslår at placere de særlige overgange, som er nødvendige mellem kabler og luftledninger.

 • Den stiplede grønne streg viser afgrænsningen af projektområdet. 
 • Den røde fuldt-optrukne streg viser 400 kV luftledningen. De to sorte streger parallelt hermed viser den yderste leder i hver side. 
 • Den røde stiplede streg viser 400 kV kablerne.
 • Den mørke-lilla streg viser, hvor der skal være underboringer til kablerne.

Se i øvrigt signaturforklaringen på kortsiden, som kortet ovenfor linker ind til. 

På kortet kan du også se, hvor der er fortidsminder, beskyttede naturområder, fredede områder og andre vigtige forhold, som linjeføringen skal tage hensyn til.

Du kan også downloade kortet til højre her på siden.

 

Principper for forslag til placering af luftledninger og kabler

 

 • Hensynet til borgere, herunder rekreative interesser, og natur vægter særligt tungt i fastlæggelsen af linjeføringen.
 • Afstanden til byer, landsbyer, boliger og landbrugsbedrifter gøres så stor som mulig. Ved placering af linjeføringen tages der så vidt muligt hensyn til muligheden for at ud-vide bymæssig bebyggelse og landbrugsbedrifter.
 • Linjeføringen føres uden om fortidsminder, fredninger, følsom natur og anden plan-lægning i det omfang, det er muligt. 
 • Hvor der ligger en luftledning, som skal fjernes efterfølgende, placeres den nye luftledning tæt på den eksisterende. Dette princip anvendes på strækningen fra syd for Karlsgårde til Idomlund, mellem Gredstedbro og Ribe og i området øst for Bredebro.
 • Hvor en eksisterende luftledning fjernes, før den nye ledning opføres, placeres den nye ledning, hvor den gamle lå. Dette princip anvendes mellem Bredebro og Gredstedbro.
 • For at få et roligt udtryk i landskabet placeres masterne i lange, lige stræk og med samme indbyrdes afstand. Antallet af master søges minimeret.
 • Krydsning af Energinets eksisterende  luftledninger søges undgået af hensyn til sikker drift af det eksisterende net. Luftledninger, som ejes af lokale netselskaber, kabellægges ved krydsningerne efter aftale med ledningsejeren. Så vidt muligt sker det, inden den nye forbindelse etableres
 • Op til 26 km af de to 400 kilovolt forbindelser - Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen - lægges som kabler i jorden. Kablerne lægges, hvor de i størst muligt omfang gavner borgere og natur.

 

Energinet foreslår, at der lægges kabler på disse strækninger

Mellem Endrup og Idomlund

Mellem Endrup og grænsen

Nord for transformerstation i Endrup. 1,2 km

Hensyn til borgerne i området, hvor Energinet i forvejen har mange elanlæg.

Syd for transformerstation i Endrup. 2,1 km

Hensyn til borgerne i området, hvor Energinet i forvejen har mange elanlæg.

Krydsning af Varde Å ved Karlsgårde/Sig. 3,9 km

Hensyn til rekreative og landskabelige interesser. Herudover nærhed til byen Sig.

Krydsning af Kongeåen ved Gredstedbro. 1,6 km

Hensyn til landskabet og fredningen.

Krydsning af Skjern Å. 3,6 km

Hensyn til rekreative og landskabelige interesser samt den kommende udpegning som nationalpark.

Omkring Ribe by og krydsning af Ribe å. 5,7 km

Hensyn til byen samt rekreative og landskabelige interesser i området.

Krydsning af Præstbjerg Plantage. 2,7 km

Hensyn til de rekreative interesser og landskabet i området.

Krydsning af Brede Å øst for Bredebro. 1,9 km

Hensyn til rekreative og landskabelige interesser i ådalen.

 

Omkring Rørkær og ved krydsning af Grønå. 3,3 km

Hensyn til landsbyen og landskabet.

 

VIDEOKLIP OM PROJEKTET

Nedenfor kan du se en række videoer om forskellige emner, der alle berører projektet Endrup-Grænsen.

GENERELT

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?   

 

 

 

ANALYSE OG TEKNISK BAGGRUND – HARMONISK STØJ OG ELNETTET

 

 

STØJ I FORBINDELSE MED ANLÆGSPROJEKTET

Der nævnes eksempler og tal i videoen, som er aktuelle for projektet Endrup-Idomlund. De generelle forhold er dog gældende for både Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen

 

 

NATUR OG MILJØ

LANDSKAB

 

BIODIVERSITET

REKREATIVE INTERESSER

 

MAGNETFELTER (SE EVT. OGSÅ WWW.MAGNETFELTUDVALGET.DK)

Projektet Endrup-Idomlund nævnes i videoen, men indholdet dækker også projektet Endrup-grænsen

 

 

LODSEJERFORHANDLINGER OG ERSTATNINGER

FORLØBET FOR LODSEJERFORHANDLINGER

I videoen nævnes, at forhandlerne kommer fra landinspektørfirmaet Geopartner. Dette er tilfældet for projektet Endrup-Idomlund. I projektet Endrup-grænsen kommer lodsejerforhandlerne fra landinspektørfirmaet LE34

  

 

SÅDAN BEREGNER VI ERSTATNINGER

 

 

ANLÆGSARBEJDET

JORDKABLER

Projektet Endrup-Idomlund nævnes i videoen, men indholdet dækker også projektet Endrup-grænsen

 

SÅDAN ETABLERER VI LUFTLEDNINGER

 

 

HØJSPÆNDINGSSTATIONER

Videoen handler om projektet Endrup-Idomlund, idet dette projekt berører alle stationer. For projektet Endrup-grænsen er kun afsnittet om station Endrup relevant

 

Kontakt

Kontaktpersoner hos Energinet

Christian Jensen, CHJ@energinet.dk, 2333 8636

Thomas A. Boldsen, TAB@energinet.dk, 6124 4367

Troels Bjørn Hansen, TBH@energinet.dk, 3067 4764

Dorthe Wolfsgruber, DWO@energinet.dk, 3051 0293