Brintinfrastruktur

Det er en vigtig samfundsopgave for Energinet at sikre, at integration af grønne energikilder sammentænkes på tværs af sektorer for fremadrettet at kunne understøtte den grønne omstilling og sikre fortsat høj forsyningssikkerhed så omkostningseffektivt som muligt.

Brint og Power-to-X (PtX) har de seneste år fået et stort momentum i Danmark såvel som internationalt. Forskellige lande og regioner ser forskellige behov for anvendelse af den grønne brint. Fælles for alle er det, at hurtigt faldende VE-priser og et accelereret behov for en grøn omstilling samt stor sikkerhedspolitisk bevågenhed på energiafhængighed driver udviklingen frem i et meget højt tempo.

Med den brede politiske PtX-aftale af 15. marts 2022 er retningen sat for udviklingen af grønne brændstoffer i Danmark. Formålet med aftalen er at fremme udviklingen af grønne brændstoffer og understøtte, at Danmark kan blive et nordeuropæisk kraftcenter for produktion og eksport af grøn strøm og grønne brændstoffer, samt gøre Danmark førende indenfor udvikling af PtX-teknologi.

Af aftalen fremgår det, at Energinet og Evida bliver tildelt muligheden for at etablere og drive brintinfrastruktur i Danmark samt undersøge muligheden for at koble et jysk brintnet sammen med det tyske. For Energinets vedkommende forventes det også at inkludere muligheden for at etablere og drive et brintlager. Rammerne for den videre udvikling af brintinfrastruktur i Danmark vil dog først komme endeligt på plads i 2023.

Hvorfor har vi brug for brintinfrastruktur?

Energinet har de seneste år oplevet en stigende interesse for brintinfrastruktur hos danske PtX-aktører. Konkret giver de udtryk for, at de – indenfor en overskuelig fremtidig – får behov for at få adgang til fleksibilitet og lagring fra brintinfrastruktur. En række af disse aktører har fremlagt visioner om etablering af PtX-anlæg i GW-størrelsen før eller omkring 2030.

For at imødekomme den stigende interesse fra danske PtX-aktører afholdt Energinet og Energistyrelsen markedsdialog for indsamling af data til belysning af behov for rørført transport af brint. Transportbehovet viste sig for flere aktører ikke overraskende at være tæt korreleret med behovet for storskala lagring af brint samt eksport til udlandet.

Markedsdialogen viste, at brintinfrastruktur kan skabe væsentlig værdi for PtX-aktører i form af fleksibilitet samt adgang til større markeder, herunder eksport til Tyskland. Størstedelen af de danske projekter er stadig på et tidligt stadie, hvor der mangler afklaringer på centrale spørgsmål, som skaber stor usikkerhed om projekterne. Energinet har dog mødt klare behovstilkendegivelser, og signalet er i overvejende grad, at brintinfrastruktur i første omgang er interessant i Jylland med forbindelse til brintlager og eksport til Tyskland.

Det er særligt den sydlige del af Jylland, som aktørerne i markedsdialogen fremhæver, hvor der er meget konkret interesse for eksport af brint til Tyskland samt adgang til brintlagring. Energinet indgår allerede i et tæt samarbejde med den tyske GAS TSO Gasunie Deutschland om forberedelserne af en brintforbindelse mellem Danmark og Tyskland. I 2021 lavede Energinet og Gasunie i samarbejde et forstudie af en forbindelse, som kunne stå klar inden 2030 og delvist baseret på genanvendelse af eksisterende rørledninger. Det dansk-tyske samarbejde udvides i 2022 til at omfatte mere konkrete studier. Det omfatter bl.a., at Energinet og Gasunie Deutschland i september 2022 underskrev en Memorandum of Understanding (MoU) om et samarbejde mellem de to TSO’er på brintområdet. MoU’en kan findes i boksen til højre, og der kan læses mere i nyheden om samarbejdet.

 

Værdi af brintinfrastruktur ud fra en systembetragtning

En dansk PtX-industri og produktion af brint i storskala handler selvfølgelig først og fremmest om at få produceret de grønne brændstoffer, som skal erstatte fossile brændsler i sektorer, der er svære at elektrificere. Produktionen af brint giver herudover også mulighed for sæsonlagring af energi og kan dermed bidrage til at understøtte den danske forsyningssikkerhed, i takt med at vi omstiller til et grønnere, mere bæredygtigt energisystem.

Energinet ser også store potentialer i at kunne integrere brintsystemet med den øvrige energiinfrastruktur for særligt at møde de stigende fleksibilitetsbehov i elsystemet. PtX-produktionens rolle ift. at sikre et robust grønt energisystem kræver dog, at elektrolyseanlæggene producerer, når strømmen er grøn og rigelig – og tilpasser produktionen, når strømmen er knap og dyr. Foruden de rigtige prissignaler herunder tidssvarende tariffer for elnettet, som Energinet aktuelt arbejder for at implementere, handler det også om at PtX-producenterne har adgang til at afsætte og lagre den producerede brint.

Brintinfrastruktur rummer et betydeligt potentiale ift. at understøtte storskala PtX-produktion i Danmark, da det vil give mulighed for at optimere produktionen på PtX-anlæggene og sikre muligheden for at afsætte brint til et gryende marked. Der er mulighed for betydelige synergier med elsystemet, hvis sådan en infrastruktur planlægges hensigtsmæssigt. Det skal muliggøre, at den nødvendige udbygning af elnettet i takt med øget produktion af vedvarende energi kan minimeres samt give mulighed for at placere Danmark som eksportør af brint til vores nabolande.

Et stærkt fokus på samspillet mellem de kommende storskala PtX-anlæg og resten af energisystemet rummer altså et betydeligt potentiale for at udnytte den danske ressource af vedvarende energi, accelerere elektrificeringen af det danske samfund og placere Danmark som eksportør af grøn energi til resten af Europa.

 

Brintinfrastruktur

Det internationale studie ”European Hydrogen Backbone”, som Energinet har deltaget i, viser, hvordan et europæisk brintnet kan se ud i 2040. Find mere information her.

Tilslutning af PtX-anlæg

Udover at Energinet ser et stort potentiale i at etablere en brintinfrastruktur i Danmark, så vil det også være Energinet, der skal tilslutte elektrolyseanlæg til det danske el-transmissionsnet. Tilslutning af disse anlæg vil følge de allerede etablerede processer, som du kan læse mere om her

Tilslutning af PtX-anlæg vil følge de allerede etablerede processer for nettilslutning, som du finder under overskriften Nettilslutning af nye anlæg på vores side om Nettilslutning og teknik.

 

Kontakt

Green Hydrogen Hub

Energinet indgår gennem datterselskabet Gas Storage Denmark sammen med Eurowind Energy A/S og Corre Energy i det innovative projekt Green Hydrogen Hub. 

Green Hydrogen Hub sigter mod at blive det første projekt i verden, der kombinerer stor-skala produktion af grøn brint med to storskala energilagringsløsninger; undergrunds brintlager og CAES-anlæg (compressed air energy storage). GHH-konsortiet har over de seneste tre år arbejdet proaktivt med både danske myndigheder og EU for gennem innovation at kunne accelerere integrationen af vedvarende energi.

Få mere information her