Brints potentiale

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi til brint og andre klimarigtige brændstoffer, som kan erstatte fossil energi.

Potentialet for vedvarende energi på dansk jord og i danske farvande er enormt. Alene i danske farvande kan etableres havmølleparker, som kan producere over dobbelt så meget el, end selv et fuldt elektrificeret dansk samfund får brug for.

Stort havvindspotenitale

Potentialet for havvind overgår behovet for el i Danmark.

Udover en fuld elektrificering af dansk energiforbrug giver de enorme potentialer mulighed for at lave strøm fra vedvarende energikilder om til gas, brint og VE-brændstoffer - også kaldet Power-to-X

Elektrificering

Danmarks store VE-potentialer kan bruges til direkte elektrificering og til indirekte elektrificering via Power-to-X til sektorer, der ikke kan køre på el.

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brændstoffer. Det sker ved hjælp af elektrolyse - en teknologi, hvor vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af strømmen. Brinten kan bruges direkte eller omformes til brintbaserede produkter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter og erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan køre på ren el eller batteri.

Med de store ressourcer indenfor vedvarende energi kan Danmark få en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer, og det er vigtigt allerede nu at begynde at indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at understøtte nye Power-to-X forsyningskæder.

Der er tre overordnede anvendelsesmuligheder for grøn brint:

1. Direkte anvendelse af brint, fx brændstof til lokal transport, procesindustri, stålproduktion og kemisk produktion. 

2.  Grønt brændstof i form af ammoniak til stort energiforbrug, fx skibsfart. 

3.  Grønt brændstof, hvor kulstofbaserede brændstoffer er særligt velegnede, fx flybrændstof, kemisk produktion og industri.

Koblingen mellem elproduktion og eksempelvis varme-, transport- og brintsektorerne kan sætte os i stand til at håndtere de meget store udsving i produktion og forbrug af energi. Power-to-X kan for elsystemet ses som en fleksibel enhed, der kan opsamle og forædle elproduktion fra vind og sol i perioder, hvor den er rigelig og billig – og samtidig lade den dyre, knappe og efterspurgte strøm blive anvendt til andre formål. 

Elektrificering af Danmark

Hvis Danmark lykkes med at få PtX-anlæggene til at producere i et meningsfyldt samspil med det resterende energisystem kan vi sikre, at de ikke kun leverer brændsler til skibstrafik, luftfart, industri med videre – de vil også sætte Danmark i stand til at foretage en gennemgribende elektrificering, som er en af de primære drivkræfter i indfrielsen af de danske klimamålsætninger.

Det forventes, at der sker mere end en fordobling af Danmarks elforbrug frem mod 2040, og en støt stigende andel af elforbruget vil gå til Power-to-X. 

Elforbrug frem mod 2040

Samlet nettoforbrug af el (TWh) frem mod 2040. Kilde: Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet 2021.