Brints potentiale

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi til brint og andre klimarigtige brændstoffer, som kan erstatte fossil energi.

Brint og Power-to-X (PtX) har de seneste år haft stort fokus i Danmark såvel som internationalt. Udviklingen drives frem i et højt tempo som følge af faldende VE-priser, et accelereret behov for grøn omstilling samt stor sikkerhedspolitisk bevågenhed på energiafhængighed. 

Med den brede politiske PtX-aftale af 15. marts 2022 er retningen sat for udviklingen af grøn energi i Danmark. Formålet med aftalen er at fremme udviklingen af grønne brændstoffer og understøtte, at Danmark kan blive et nordeuropæisk kraftcenter for produktion og eksport af grøn strøm og grønne brændstoffer, samt gøre Danmark førende indenfor udvikling af PtX-teknologi. 

Siden PtX-aftalen har Energinet arbejdet for at kunne understøtte dens ambitioner ved at arbejde for et dansk brinttransmissionssystem. I sommeren 2022 igangsatte Energinet et feasibility-studie af dansk brintinfrastruktur og på baggrund heraf er der i sommeren 2023 igangsat et modningsprojekt. Igangsætningen af modningsprojektet beror – ud over de positive resultater fra feasibility-studiet – på, at brint er blevet indskrevet i den danske gaslovgivning og Energinet er blevet tildelt rollen som systemansvarlig virksomhed for brintsystemet, samt ansvarlig for at etablere et dansk brintransmissionssystem.  

Potentialet for vedvarende energi på dansk jord og i danske farvande er enormt. Alene i danske farvande kan etableres havmølleparker, som kan producere over dobbelt så meget el, end selv et fuldt elektrificeret dansk samfund får brug for. 

Udover en maksimal elektrificering af det danske energiforbrug giver de enorme potentialer mulighed for at lave strøm fra vedvarende energikilder om til brint og VE-brændstoffer - også kaldet Power-to-X. 

Elektrificering

 

Danmarks store VE-potentialer kan bruges til direkte elektrificering og til indirekte elektrificering via Power-to-X til sektorer, der ikke kan køre på el. 

 

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brændstoffer. Det sker ved hjælp af elektrolyse - en teknologi, hvor vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af strøm. Brinten kan bruges direkte eller omformes til brintbaserede produkter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter og erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan anvende den grønne strøm direkte. 

Med de store ressourcer af vedvarende energi kan Danmark få en nøglerolle i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer – både i Danmark og Europa -  og det er vigtigt allerede nu at begynde at indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at understøtte nye Power-to-X forsyningskæder. 

 

DER ER TRE OVERORDNEDE ANVENDELSESMULIGHEDER FOR GRØN BRINT: 

1. Direkte anvendelse af brint, fx brændstof til lokal transport, procesindustri, stålproduktion og kemisk produktion.  

2. Grønt brændstof i form af ammoniak til stort energiforbrug, fx skibsfart.  

3. Grønt brændstof, hvor kulstofbaserede brændstoffer er særligt velegnede, fx flybrændstof, kemisk produktion og industri. 

Koblingen mellem elproduktion og eksempelvis varme-, transport- og brintsektorerne kan sætte os i stand til at håndtere de meget store udsving i produktion og forbrug af energi. Power-to-X kan for elsystemet ses som en fleksibel enhed, der kan opsamle og forædle elproduktion fra vind og sol i perioder, hvor den er rigelig og billig – og samtidig lade være med at anvende den i perioder, hvor den ikke er lige så tilgængelig.  

 

ELEKTRIFICERING AF DANMARK 

Hvis det lykkes at få PtX-anlæggene til at producere i et meningsfyldt samspil med det resterende energisystem kan vi sikre, at de ikke kun leverer brændsler til skibstrafik, luftfart, industri med videre – de vil også sætte Danmark i stand til at foretage en gennemgribende elektrificering, som er en af de primære drivkræfter i indfrielsen af de danske klimamålsætninger. 

Det forventes, at der sker mere end en fordobling af Danmarks elforbrug frem mod 2040, og en støt stigende andel af elforbruget vil gå til Power-to-X.  

 

Samlet nettoforbrug af el (TWh) frem mod 2040. Kilde: Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet 2022. 

 

Samlet nettoforbrug af el (TWh) frem mod 2040. Kilde: Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet 2022.