Oprindelsesgarantier for grøn brint

Energinet udvikler oprindelsesgarantier for grøn brint i kollektive net. Udviklingsarbejdet har taget de første skridt i samarbejde med Energistyrelsen og i dialog med markedet. Ordningen vil opfylde kravene i VE-direktivets artikel 19 og sigter på at understøtte dokumentationskrav til grønne brintbaserede brændstoffer. Ordningen kan samtidig blive et vigtigt fundament i en markedsmodel for en fremtidig brintinfrastruktur. 

Afsættet er en stigende interesse i at afsætte de næste grønne gasser som grøn brint og grøn e-metan til danske og internationale slutkunder og behovet for troværdig dokumentation af brintens grønne oprindelse. 

Energinet tager udgangspunkt i erfaringer som udsteder af oprindelsesgarantier for grøn el og gas . Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med Energistyrelsen, der skal udstede oprindelsesgarantier for brint distribueret udenfor kollektive net. Udstedelsesgrundlag for ordningerne skal være konsistente og forventes at ligge til grund for en fremtidig ordning for brintinfrastruktur.

De første skridt er taget mod en etableret ordning i 2023
Energistyrelsen sigter mod at udarbejde en bekendtgørelse på området i løbet af sommeren 2023.

Ordningen hviler på gældende regulering og vil opfylde kravene i VE-direktivets artikel 19 og den kommende europæiske standard for brintoprindelsesgarantier. På baggrund af tilkendegivelser fra markedet undersøges om ordningen kan understøtte dokumentationskrav til grønne e-fuels som brint, ammoniak og metanol iht. VE-direktivets artikel 27, eksempelvis kravene til Renewable Fuels of Non-Biological Origins (RFNBO) om additionalitet, geografisk og tidsmæssig korrelering med VE strøm.

Generel information om oprindelsesgarantier

En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Generelt om oprindelsesgarantier