datatyper og rettigheder

Som elkunde kan du her læse hvilke typer data, vi behandler om dig og hvilke rettigheder du har i forhold til de pågældende data

 • Hvilke datatyper behandler vi om dig?
 • Hvilke datatyper behandler vi om dig?
 • Hvilke rettigheder har du?

Hvilke datatyper behandler vi om dig?

Når du er elkunde, behandler vi både kunde- og målepunksstamdata om dig i DataHub

Kundestamdata

Inden du kan få strøm i stikkontakten, skal du have valgt en elleverandør. Når du har lavet en aftale med elleverandøren omkring levering og vilkår, vil elleverandøren registrere de nødvendige kundestamdata på dig i DataHub.

Kundestamdata består af:

 • Kundenavn
 • Relevante kontaktadresser
 • CPR-nummer
 • Eventuelt telefonnummer og e-mailadresse

Netvirksomheden, der ejer din elmåler og kablerne ind til din bolig, er ansvarlig for at registrere dit elforbrug/-produktion, så din elleverandør har et korrekt afregningsgrundlag.

Målepunktsstamdata

For at sikre at du bliver registreret på den korrekte elmåler, bliver dit målepunkt identificeret med et unikt målepunkts ID på 18 cifre, som både elleverandøren og netvirksomheden bruger. Netvirksomheden registrerer målepunktsstamdata i form af adresseoplysninger og tekniske måleroplysninger på det unikke ID. Netvirksomheden vil også registrere de priser/tariffer, som din elleverandør skal opkræve hos dig på vegne af netvirksomheden.

Målepunktsstamdata består af:

 • Målepunkts ID
 • Målerdetaljer
 • Målepunktstype
 • Målepunktsadresse
 • Forbrug / produktion – evt. nettoafregning
 • Netvirksomheds tariffer, abonnementer og evt. gebyrer

 

Hvordan behandler og anvender I mine oplysninger?

Vi indsamler og behandler oplysningerne, da vi er lovmæssigt forpligtet til at varetage driften af DataHub, jf. § 28, stk. 2, pkt. 7 og § 72 c, stk. 5 i Bekendtgørelse af lov om elforsyning af 25. april 2016.

Vi benytter hovedsageligt dine data til at danne et afregningsgrundlag mellem aktørerne i markedet, og derudover benyttes data også til statistiske formål både internt i Energinet og hos relevante myndigheder, eksempelvis Danmarks Statistik og BBR.  

 

Videregiver I mine oplysninger?

Vi overlader kun dine oplysninger til vores systemleverandører og serviceleverandører, som leverer ydelser til os, på vegne af os og under vores instruktion. Vores leverandører har selvfølgelig ikke ret til at anvende dine oplysninger til eget brug eller til at videregive dine oplysninger til andre. Vi videregiver ikke og accepterer ikke videregivelse af oplysninger til tredjeparter med undtagelse af, hvis du ved fuldmagt har givet en tredjepart adgang til dine oplysninger.

Dine oplysninger behandles kun i EU/EAA-lande.

 

Hvor længe beholder I mine oplysninger?

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Data i DataHub til brug for afregning af ydelserne mellem netvirksomheder og elleverandører er omfattet af bestemmelsen i bogføringslovens § 10, og skal derfor gemmes i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Korrektioner gennemføres som anført i Forskrift H3 sidste gang 3 år efter driftsmåneden. Energinets revisor har derfor tilkendegivet, at data i DataHub først bør slettes 5 år efter den sidste gennemførte korrektion. Herefter er det ikke muligt at finde eller genskabe data.

Energinet har som offentlig myndighed arkiveringspligt, og derfor vil relevante oplysninger og henvendelser omkring dine data blive arkiveret af os og sidenhen videregivet til statens arkiver.

 

Hvilke rettigheder har du?

Når vi behandler oplysninger om dig, har du visse rettigheder. Hvis du vil, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en anmodning til datahub@energinet.dk. Din anmodning skal indeholde oplysning om navn, adresse og gerne dit målepunkts ID.

Ret til indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at få indsigt i, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler om dig og hvorfor - samt en kopi af oplysningerne.

Ret til at få fejlagtige oplysninger rettet

Hvis du oplever, at der er fejl i dine oplysninger, skal du altid rette henvendelse til din elleverandør, der er ansvarlig for korrekt registrering. Er der fejl i dine målepunktsstamdata vil elleverandøren kontakte netvirksomheden for at finde en løsning.

 

Ret til at få oplysninger slettet

Det er ikke muligt at få data slettet i DataHub.
Energinet er som systemejer pålagt opgaven med at opbevare data af hensyn til et velfungerende elmarked, jf. § 28, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om elforsyning af 25. april 2016. Registrering og behandling af dine data er nødvendig for at sikre et korrekt afregningsgrundlag mellem elmarkedets aktører.

 

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

Hvis du af forskellige årsager ønsker at benytte din ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, skal du angive en uddybende begrundelse for dette. Bemærk, at du kan få et afslag på din anmodning, da vi er forpligtet til at behandle dine oplysninger for at sikre et velfungerende elmarked, jf. § 28, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om elforsyning af 25. april 2016. Derfor vil vi som udgangspunkt ikke kunne begrænse behandlingen af dine oplysninger.  

 

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, skal du angive en uddybende begrundelse i din anmodning. Bemærk, at denne ret kun gælder, hvis din særlige situation tilsiger, at vores behandling ikke er proportional med de legitime samfundsinteresser, vi søger at opfylde i medfør af vores forpligtigelse til at drive DataHub. Det vil sige, at indsigelser kun kan efterkommes på områder, hvor vi behandler oplysninger uden dit samtykke eller uden direkte lovhjemmel. 

 

Ret til at få indsamlede oplysninger udleveret

Som elkunde har du selv adgang til at se forbrugsoplysninger registreret på dit aftagenummer. Oplysningerne kan du finde på www.eloverblik.dk, hvor du skal logge ind med NemID.

 

Klage til Datatilsynet

Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af data til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk):

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

 

Vores databeskyttelsesrådgiver

Ved spørgsmål kan du både kontakte os på kontaktoplysningerne i højre side, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

kontaktdpo@energinet.dk

Att: DPO
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia.

Tlf.: +45 70 26 29 77