Oprindelsesgarantier for grøn brint

Energinet følger udviklingen af oprindelsesgarantier for grøn brint i kollektive net. Afsættet er den stigende interesse i at afsætte de næste grønne gasser som grøn brint og grøn e-metan til danske og internationale slutkunder, Her er behovet for troværdig dokumentation af brintens grønne oprindelse en vigtig faktor.

En ordning for grøn e-metan tilført gasnettet er etableret

Brintoprindelsesgarantier fra Energinet vil opfylde kravene i VE-direktivets artikel 19 og en kommende europæisk standard. Ordningen sigter på at understøtte handel med grønne brintbaserede brændstoffer.

Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med Energistyrelsen, der skal udstede oprindelsesgarantier for brint distribueret udenfor kollektive net. Udstedelsesgrundlag for ordningerne skal være konsistente og forventes at danne basis for en oprindelsesgarantiordning til den fremtidige brintinfrastruktur.

På baggrund af tilkendegivelser fra markedet undersøges om ordningen kan understøtte dokumentationskrav til grønne e-fuels som brint, ammoniak og metanol iht. VE-direktivets artikel 27, eksempelvis kravene til Renewable Fuels of Non-Biological Origins (RFNBO) om additionalitet, geografisk og tidsmæssig korrelering med VE strøm.

Området omkring dokumentation af PTX og grøn brint er i rivende udvikling og har en række snitfflader til Energinets rolle som TSO og som udsteder af oprindelsesgarantier i kollektive net. Energinet følger indenfor dette mandat arbejdet med udvikling af rammer og dokumentationsordning for grøn brint i regi af: