Balancering i fremtiden er en udfordring – hvorfor? Og hvordan løser vi det?

(1. HALVÅR 2023)

Har du også hørt, at balancering bliver et problem i fremtidens grønne elsystem, og har undret dig over, hvad der egentlig menes helt præcist med det? Har du også overvejet, hvad der bliver gjort ved det?

I Open Door Labs til dato mest omfattende innovationsindsats har vi undersøgt, præcist hvad balanceringsproblemet i fremtiden omkring 2030 består af, når det samlede elsystem er baseret på 100% vedvarende energikilder og vi har set effekten af alle de gode tiltag, der er i gang eller i pipeline på tværs af Energinet. Det har vi gjort sammen med mere end 30 interne og eksterne interessenter; nogle med stor faglig viden inden for systemydelser og elsystemet, andre med helt andre fagligheder uden for energiområdet.

Samtidig har vi undersøgt, hvordan udfordringen kan løses i fremtiden i dialog med og inspiration fra andre TSO’er, aktører, universiteter og helt andre brancher.

Et wicked, komplekst problem
Indsatsen har vi kaldt ’Tilgange til Balancering’, hvor vi har benyttet lejligheden til at sætte mere radikale innovationsmetoder i spil for at se ind i det wicked, komplekse problem, som balancering af fremtidens elsystem består af. For hvad gør vi for at sikre el til alle i fremtiden, hvis solen ikke skinner, og vinden ikke blæser? Med en fremtid, hvor elforbruget bliver højere på grund af øget elektricificering, vil sol- og vindenergi dække en stor del af energibehovet.

Men fremtiden, vi ser ind i, er meget omskiftelig og vi lykkes kun, hvis der er fokus på at finde løsninger og se sammenhænge på tværs af energisystemet. Dette øger kompleksiteten og udfordrer samtidig identifikation af mulighedsrum.

Fælles forståelse for problemer har skabt målrettet dialog om muligheder
For at kunne identificere mulige løsninger på balancering af elsystemet i fremtiden, var det centralt at få etableret en fælles forståelse af balanceringsudfordringen på tværs af både interne og eksterne interessenter. Gennem adskillige workshops og interviews har holdet af medarbejdere omkring indsatsen indsamlet vigtig viden om udfordringer, barrierer og muligheder inden for balancering i fremtiden efter 2030.

Via behandling og drøftelse af den indsamlede viden, blev det tydeligt, at balanceringsudfordringen særligt er knyttet til 3 problemer, som illustreret nedenfor:

Tredelt syn på problemstillinger ved balancering

Knaphedsproblemet handler om perioder med scarcity, både i spotmarkedet og i kapacitetsmarkedet. Disse perioder kaldes også for dunkelflaute og betegner perioder med små mængder eller ingen produktion af energi fra vind og sol.

Problemet med manglende deltagelse i markederne handler om, at der er behov for at så mange nye teknologier kommer ind på balancemarkederne som muligt for at afhjælpe fremtidens udfordringer. Bekymringen kan være, at nogle teknologier vil være en byrde i stedet for en hjælp i normalperioder, da de måske ikke vil agere fleksibelt.

Udfordringerne knyttet til pludselige udfald fra store anlæg handler om eventuelle udfald i forbindelse med skyer over store solcelleanlæg eller stop af større havvindmølleparker eller vind på energiøer i forbindelse med vind med stor styrke.

I forløbet Tilgange til Balancering arbejdede vi primært med at identificere muligheder for at afhjælpe særligt de 2 første problemer om knaphed og manglende deltagelse i markederne.

Hvordan løser vi problemerne?
I området ’Fleksibilitet og Balancering’ hos Energinet er der allerede igangsat en lang række indsatser, der skal tage hånd om dele af de identificerede problemer både på den korte og lidt længere bane. Når vi ser effekten af disse indsatser materialisere sig, vurderer teamet involveret i indsatsen dog, at der stadig vil være meget store udfordringer med balancering, når vi nærmer os 2030.

For at løse disse udfordringer har vi i initiativet identificeret 5 mulighedsrum, som beskriver rammerne for en dybere undersøgelse af og idégenering på, hvordan man løser udfordringerne med balancering i fremtiden. Tre af dem er nu prioriterede, nye indsatser i Fleksibilitet og Balancering, og Open Door Lab samarbejder tæt med medarbejderne i området om indsatserne.

Bygger videre på vigtig udvikling
​​​​Med mange udviklingsinitiativer allerede i gang bygger initiativet ’Tilgange til Balancering’ videre på det gode arbejde allerede sat i søen. Det er slet ikke slut endnu, men første fase af indsatsen er nu afsluttet med en konkretisering og kvantificering af balanceringsproblemet i fremtiden samt en identifikation af mulighedsrum. Nu starter anden fase af forløbet, hvor vi i samarbejde med interne hos Energinet og eksterne interessenter fortsætter arbejdet med at identificere konkrete behov og løsninger inden for hvert mulighedsrum.