Data om ladestandere kan hjælpe den grønne omstilling

(1. HALVÅR 2022)

Elbiler er populære ved de danske bilister, og fortsætter den udvikling, vi ser nu, når vi op på mere end 1 mio. elbiler i 2030. Det kræver mange ladestandere, som igen betyder et højere elforbrug. Men hvordan sikrer vi, at ladestanderne trækker strøm på de rette tidspunkter og understøtter elsystemet mest effektivt?  

Energinets Open Door Lab har set på de data, som kan hjælpe brugere og operatører af ladestandere til at lade på de bedste tidspunkter for elnettet og forbrugerens pengepung. 

En stor udfordring med et stort potentiale 
Ifølge DTU kan det samlede behov for opladning i fremtiden teoretisk set være helt op til 30GW. Dette stigende elforbrug vil udfordre kapaciteten i elnettet, men det kan muligvis også blive en vigtig brik, når Energinet og netselskaberne skal balancere elsystemet. Markedet for ladestandere er i rivende udvikling med en stigning på 68% i 2021, ifølge Transportministeriet, og vi ser markedsaktører, der gør det attraktivt for elbilsejere at planlægge opladning af bilen på tidspunkter, der ikke altid er optimale for den grønne omstilling, eller dyre for forbrugerne.   

Innovation mangler der ikke i dette marked, men vi skal have skabt fælles markedsdefinitioner og forståelse for de mange, forskellige problematikker. Ladeinfrastruktur er et meget komplekst emne, som omfatter bl.a. energimarkedsregler, data flow, IoT-specifikationer, cybersikkerhed, digital ID og skatteregler.   

Open Door Lab dykkede ned i emnet en uge i april 2022. Indsatsen var forankret i Energinets DataHub, men foregik i tæt samarbejde med bl.a. Energinet-specialister inden for systemregulering, systemydelser og IT og med ekstern involvering fra interessenter i økosystemet for elbils- og ladestanderområdet.   

Problemstillingen  
Deltagerne så på, hvordan potentielle markeds- og dataflowmodeller kan se ud. Formålet var at undersøge, hvad der skal til for at skabe modeller baseret på data og processer, som kan bidrage til, at dataflowet fungerer så effektivt som muligt til størst gavn for samfundet. Ladeinfrastruktur og modellerne vil få stor betydning fremover, særligt fordi de kan bidrage til: 

  • Elforsyningssikkerheden i et grønt elnet 
  • Behandling af problematikker på tværs af sektorer
  • Understøttelse af et effektivt, frit og velfungerende marked for ladeinfrastrukturen 
  • Understøttelse af sammenkobling af og synergier i mobilitets- og fleksibilitetsmarkeder.  

Ladestanderinfrastruktur på tværs af arenaer

Deltagerne kom frem til tre mulige markeds- og dataflowmodeller og fik via udviklingen af disse skabt fælles viden og en solid grobund for videre drøftelser og dialog med markedets øvrige interessenter.   

Vejen frem  
Holdet bag initiativet for ladestanderdata har arbejdet videre i tre spor: 

  • Udarbejdelse af en analyse af datalandskabet for ladestandere i Danmark i form af en rapport fra PA Consulting.
  • Udvikling af en seriel måleoperatørmodel 
  • Udforskning af arkitektur til distribueret rettighedsstyring af ladestandere. 

Derudover undersøger Energinet værdipotentialet i forbrugerfleksibilitet ift. opladning af elbiler, da fleksibilitet i opladning kan give besparelser på både udbygning af distributionsnettet og balancering af elnettet. 

De første konklusioner
Det første spor er en færdig rapport fra PA Consulting, som analyserede datalandskabet for ladestandere i Danmark. Rapporten giver et overblik over de dataplatforme, der allerede findes på tværs af organisationer og myndigheder. Konklusionen var, at en task force med deltagere fra kommercielle virksomheder og myndigheder bør sikre fremdrift i indsamling og deling af ladestanderdata.

Desuden bør rammerne for deling af data på tværs af organisationer og myndigheder defineres i et digitalt økosystem, så det er tydeligt, hvad der kan deles og hvordan. Hvis vi arbejder med data på samme måde i samme opløsning og format, kan vi dele data til gavn for hele energi- og transportbranchen.

Læs hele rapporten på Energinets hjemmeside:
https://energinet.dk/media/pe3fphvg/rapport-analyse-af-ladestanderdata.pdf 

Ladeinfrastruktur rapporter

Det andet spor handler om at udvikle en seriel måleoperatørmodel. Her undersøger Energinet sammen med aktører behovet og mulighederne for en model for serielle målinger. Efter sprintet er der afholdt et aktørmøde i marts 2023, og virksomheder på markedet er blevet interviewet for at afdække behov for et nationalt dataflow for data fra serielle målere. Et sådant dataflow vil gøre det muligt at adskille forbrug fra f.eks. en ladestander fra forbruget på hovedmåleren. Samtidig anvendes aktørernes tilbagemeldinger til at afklare, hvad mulighederne er for at udvikle et nationalt dataflow.

Det tredje spor fokuserer på at lave en teknisk arkitekturafklaring med inspiration fra de markeds- og dataflowmodel-idéer, som deltagerne i sprintet udviklede. Målet med sporet er at fremsætte et forslag til en arkitektonisk og teknisk løsning, der muliggør frisættelse af data fra ladestandere. Målet er at skabe større forbrugerfrihed ift. tildeling af rettighedsstyring samt at fremme markedsudvikling og incitamentet for at levere fleksibilitetsydelser fra ladestandere. Sporet vil desuden fokusere på at understøtte dataøkosystemperspektivet for tættere sammenkobling af transport- og energisektoren.

Kort efter Open Door Lab-forløbet udarbejdede specialisterne rapporten Vehicle Grid Integration Research sammen med Rethinking Energy. Denne rapport har et internationalt perspektiv og ser på trends, igangværende projekter og udfordringer. Konklusionen i rapporten er, at der er brug for international ensretning for ladeinfrastruktur.

Læs hele rapporten på Energinets hjemmeside:  
vehicle-grid-integration-research-rethinking-energy-international-alignment.pdf (energinet.dk) 

 PA Consulting ladestanderrapport