Hvad er en balanceansvarlig aktør (BRP)?

En balanceansvarlig aktør kaldes også BRP, og det er en virksomhed, der varetager balanceansvaret for forbrugs- og produktionsmålepunkter samt handel med fysisk el. En virksomhed, der er BRP, kan både handle på day-ahead markedet, intraday markedet og balancemarkedet, og rollen strækker sig derfor udover balancemarkedet.

Den balanceansvarlige aktør er overfor den balanceafregningsansvarlige finansielt ansvarlig for afvigelser mellem indsendte handelsplaner og faktisk forbrug/produktion for de målepunkter, som aktøren er balanceansvarlig for.

Læs mere om hvad en balanceansvarlig aktør er i forskrift C1.

 

Hvad er en leverandør af systemydelser uden energileverancer (BSP)?

En leverandør af balanceringstjenester uden energileverance (BSP), er en virksomhed der kun leverer en eller flere af de energifattige systemydelser (FFR, FCR og FCR-D).

En BSP har en aftale med Energinet om at være leverandører af balanceringstjenester uden energileverance, og behøver derfor ikke en aftale med en balanceansvarlig aktør.

Læs mere om kravene til leverandører af systemydelser uden energileverancer i forskrift C1.

 

Hvad er en systemydelsesleverandør?

En systemydelsesleverandør er enten en balanceansvarlig aktør (BRP) eller en leverandør af balanceringstjenester uden energileverance (BSP).

Den balanceansvarlige aktør kan, modsat BSP'en, levere alle typer systemydelser, hvis de juridiske og tekniske krav vedrørende dette efterleves.

Læs mere om de forskellige systemydelsesprodukter her.

 

Hvad er en aggregator?

En aggregator er en person, virksomhed eller teknologi, som samler (eller aggregerer) en mængde af relaterede produkter, i dette tilfælde op- eller nedreguleringskapacitet på elmarkedet. De juridiske krav til aggregatorer afhænger af, om denne selv byder reguleringskapaciteten ind eller om dette gøres gennem en BRP eller BSP.  Læs mere om aggregator-rollen her.

 

Q&A om roller og muligheder på balancemarkedet

Skal jeg have en aftale med en balanceansvarlig for at levere systemydelser?

Hvis din virksomhed leverer et eller flere af systemydelsesprodukterne med en væsentlig energileverance (FCR-N, aFRR, mFRR), så skal din virksomhed enten selv være registreret som balanceansvarlig aktør eller have en aftale med en balanceansvarlig aktør.

 

Leverer du systemydelsesprodukter uden energileverancer (FFR, FCR, FCR-D), så kan du melde din ydelse direkte ind til Energinet uden at have en aftale med en balanceansvarlig, hvis du er registreret som BSP (leverandør af systemydelser uden energileverancer). 

Hvem er ansvarlig for registrering af ændringer i målepunkter og anlæg?

Hvis du som aktør kender til ændringer, skal du sikre, at anlægsejer orienterer netselskabet, så ændringerne registreres.

 

Ved ændringer i målepunkt- og anlægsdata, skal netselskabet melde ændringerne til både stamdataregistret (Energistyrelsen) og Datahub.

 

Energinet kan ikke rette stamdata for målepunkter og anlæg.