Køreplaner og tilgængelighed

Vejledning til indmelding af køreplaner og tilgængelighed

KØREPLANER 

VEJLEDNING TIL INDMELDING AF KØREPLANER

Med ændringerne til Forskrift C3 og F er indmelding af køreplaner på vej til at blive ændret, så Energinet har alle nødvendige oplysninger til at understøtte den fælles europæiske netmodel.

Planerne skal leveres i et nyt format, som er beskrevet nærmere i vores Implementation Guide (se link i højre side).

På baggrund af dialog fra vores høring op til og på aktørmøde den 31. oktober 2022 har vi ændret på, hvilke tidsserier der skal sendes, således at der skal sendes en tidsserie, som indeholder al produktion hhv. forbrug med relevant mFRR (regulerkraft). Hvis der leveres mFRR, skal der også sendes en tidsserie som angiver mFRR-leverancen. Denne ændring er indarbejdet i Implementation Guide, og ændringen er anmeldt. I C3 er §5, §6, § 6a, § 8 og § 13 tilrettet med de ændrede krav til tidsserier.

Køreplaner og tilgængelighed bliver introduceret forskudt; beskrivelser angående tilgængelighed er flyttet længere ned på siden.

Vi arbejder på at indføre de nye regler for køreplaner i april 2023, parallelt med afskaffelsen af effektubalanceafregning, ændring til planer for VE og korrigering ved mFRR-aktivering, som er anmeldt til Forsyningstilsynet. Det nye energiaktiveringsmarked for mFRR gennemføres samtidig.

Vi er klar til at gennemføre test af indsendelse og kontrol af - samt kvittering for - køreplanerne.

Anmeldte krav til direkte linjer, til indmelding af strukturelle data og til at udvælge DSO-tilsluttede vejrafhængige VE-anlæg til at indsende effektplaner i stedet for nedlukningsplaner, gennemføres dog ikke til april. Krav om frem-sendelse af køreplaner for større forbrugsanlæg gennemføres heller ikke til april (køreplaner for forbrugsanlæg der leverer mFRR-energi skal fortsat sendes).

TEST AF INDMELDING AF KØREPLANER

Der er mulighed for at teste levering af planer og modtagelse af accept via en ECP-forbindelse. Hvordan man sikrer opsætning af ECP, er beskrevet på siden Sådan kommer du i gang med ECP.   

Køreplanen bliver kontrolleret for format og indhold hos Energinet, og via ECP returneres en kvittering, og - hvis der ikke er fejl - en godkendt køreplan fra Energinet til den balanceansvarlige. Testforløb med kontrol af sammenklippede planer kan endnu ikke gennemføres. 

Test sker med følgende ændringer (som er med i Implementation Guide): 

 • Afskaffelse af effektubalanceafregning 
 • Effektplaner for transmissionstilsluttet VE 
 • Nedlukningsplaner for hvert enkelt VE-anlæg > 10 MW 
 • Sumnedlukningsplaner opdelt på sol og vind 
 • Suppleringstidsserier for aktivering af mFRR 
 • Proces for kvitteringer ved indsendelse af plan ændres 
 • Proces ved aktivering af mFRR ændres (se mFRR EAM) 

Og 

 • Batterier regnes som forbrugs- hhv. produktionsanlæg, afhængigt af drift 
 • Sumplaner opdeles på brændselstyper 
 • Store produktionsanlæg opdeles på generatorer, hvor disse er forskelligartede 
 • Indmelding sker via ECP 
 • Indmeldingsformat, CIM 

Der skal sendes 1 suppleringstidsserie for aktivering af mFRR, som viser hhv. op- og nedregulering, denne tidsserie skal angives med fortegn. Implementation Guide er rettet for dette emne.

Kontrollerne for indhold går bl.a. på, om den balanceansvarlige har sendt de relevante skemaer, så de matcher de registrerede stamdata, og at max. ikke overskrides. Intentionen er, at grundlaget for denne kontrol af køreplaner, skal være tilgængeligt for den balanceansvarlige på en portal. 

Portalen, Electricity Market Service, med visning af grundlaget for indsendelse af køreplaner og indmeldte planer er åbnet; vi opretter balanceansvarlige i systemet efter henvendelse.

Da testmiljøet ikke til fulde er integreret i alle Energinets systemer, er der mulighed for at få en introduktion for hver enkelt balanceansvarlig forud for påbegyndelse af test. Her kan vi præsentere, hvilke funktioner der kan testes, og hvilke vi forestiller os vil komme i et senere forløb.

Når I er klar til test, så book en tid 1-2 uger i forvejen (angiv om sproget skal være dansk eller engelsk) hos electricitymarket@energinet.dk, så vi har de bedste muligheder for at give sparring før og under testen.

MULIGE KOMMUNIKATIONSKANALER

Der vil blive to mulige kommunikationskanaler mellem aktøren og Energinet:

 • ECP/EDX channel
 • Electricity Market Service

Det er endnu kun muligt at teste udveksling af planer via ECP-forbindelsen. Når vi åbner for flere muligheder, offentliggør vi det her og sender en nyhed ud via Nyheder om elsektorens rammer og krav (tilmeld dig disse nyheder nederst på siden).

På Electricity Market Service vil der kun kunne udveksles planer enkelte gange i døgnet. Denne understøtter ikke løbende planændringer og kan kun benyttes til dette, hvis der sker nedbrud af ECP-forbindelsen.

Med Electricity Market Service vil der fremover blive delt information med de balanceansvarlige som erstatning for den information, man kan finde i den nuværende selvbetjeningsportal.

EKSEMPELFILER

Vi har lavet en eksempelfil (SampleResourceSchedule), der dog stadig er i internt review. Filen kan hentes under sektionen Implementation Guides i højre side i en zip-fil, hvori der også ligger en to-siders forklaring (Resource Schedule Example).

Filformaterne er defineret i ENTSO-E-sammenhæng. I zip-filen fra ENTSO-E, som også ligger under Implementation Guides i højre side, ligger schemafiler, hvor følgende to filer kan hjælpe i forhold til at opsætte det rette planformat:

Planned Resource Schedule er IEC 62325-451-7. Filnavn: iec62325-451-7-plannedresourceschedule_v6_2.xsd - OBS: ny filversion pr. april 2022
Resource Schedule Confirmation er IEC 62325-451-7. Filnavn: iec62325-451-7-resourcescheduleconfirmation_v6_1.xsd - OBS: ny filversion pr. april 2022

I zip-filen ligger også en fil til at opsætte formatet for acknowledgement til kvittering. Dette er filen: iec62325-451-1-acknowledgement_v8_1.xsd

For at oprette eksempelfiler kan vi anbefale at bruge eksempelvis XMLSpy til at generere XML-filer med. I XMLSpy kan du tage udgangspunkt i XSD-filen og få den til at lave din eksempelfil, hvor du efterfølgende indsætter de korrekte attributter som vi skal bruge i filen.

Hvis du unzipper den vedhæftede fil på et fildrev, kan du loade XSD filer direkte ind i XMLSpy og bruge det som grundlag for dine eksempelfiler.

REGLER PÅ OMRÅDET

Energinet har ændret i markedsforskrifterne C3 og F, og disse ændringer er anmeldt til, henholdsvis godkendt af, Forsyningstilsynet (se link i højre side). Ændringerne, som skal benyttes i forhold til indmelding af køreplaner og tilgængelighed, er beskrevet i Forskrift C3, mens ændringen til Forskrift F kun beskriver at denne forskrift udgår, for så vidt angår udveksling af køreplaner.

Forskrifterne kan ved ikrafttrædelse findes her:
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1

 

TILGÆNGELIGHED 

VEJLEDNING TIL INDMELDING AF TILGÆNGELIGHED

Med ændringerne til Forskrift C3 og F er indmelding af køreplaner og tilgængelighed på vej til at blive ændret, så Energinet har alle nødvendige oplysninger til at understøtte den fælles europæiske netmodel. De tidligere 4-ugersplaner og døgnprognosen bortfalder, når tilgængelighed bliver indmeldt gennem det nye system.

Planerne skal leveres i et nyt format, som er beskrevet nærmere i vores Implementation Guides (se links i højre side).

Køreplaner og tilgængelighed bliver introduceret forskudt: De nye regler for tilgængelighed, som erstatter 4-ugersplaner og døgnprognose, forventes først at træde i kraft efter køreplanerne (senere i 2023) med et forudgående testforløb.

Der er endnu ikke åbnet for test af indmelding af tilgængelighed; det forventes at proces og opsætning vil komme til at ligne ovenstående for køreplaner.


OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

REVISION - TIDSPLAN FOR TEST - KØREPLANER

Dato Ændring
02-07-2021 FØRSTE UDGAVE AF SIDEN OFFENTLIGGØRES
05-04-2022 REVISION - TIDSPLAN FOR TEST OG SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER, SAMT NY IMPLEMENTATION GUIDE OG NYE VERSIONER AF SCHEMA-FILER
03-05-2022 REVISION - SAMMENHÆNG MED EFFEKTUBALANCE, PLANER FOR VE OG ÆNDRING TIL AKTIVERING AF MFRR
03-10-2022 REVISION IMPLEMENTATION GUIDE KØREPLANER: RETTELSE TABEL 1, PLANNED RESSOURCE SCHEDULE
02-12-2022 REVISION - ÅBNET FOR TEST AF KØREPLANERS INDHOLD, REVIDERET IMPLEMENTATION GUIDE KØREPLANER
20-12-2022 REVISION – MFRR-TIDSSERIE SPECIFICERET, REVIDERET IMPLEMENTATION GUIDE KØREPLANER I DENNE SAMMENHÆNG, ÅBNET FOR ELECTRICITY MARKET SERVICE
02-03-2023 REVISION - IMPLEMENTATION GUIDE ER OPDATERET, DER ER FJERNET EN TEKNISK KVITTERING, CONFIRMEDRESOURCESCHEDULE
30-03-2023 REVISION - I BESKEDTYPER BENYTTES BINDESTREG, FX. ENDK-A14

Få nyheder direkte i din indbakke

Abonnér på nyheder om el, hvor vi vil lægge nyheder op, når der er nyt om køreplaner og tilgængelighed.
Nyheder om el