Roller og opgaver på elmarkedet

Energinet

Energinet er Danmarks systemansvarlige transmissionsvirksomhed (TSO) – det vil sige den virksomhed, der har ansvaret for at drive transmissionsnettet og elsystemet i Danmark.  Energinets kerneydelse er forsyningssikkerhed og dermed at sørge for, at alle i Danmark har strøm i stikkontakten.  I praksis sker det ved at sikre, at der er balance mellem forbrug og produktion i elsystemet døgnet rundt, så elnettet altid holder den elektriske spænding.

Energinet skal også skabe rammerne for et velfungerende elmarked, der sikrer både forbrugere og producenter fair priser og fremmer klimavenlige energiløsninger. Energinet ejer og driver DataHub – it-systemet som lagrer al data om danskernes elforbrug og håndterer kommunikationen og forretningsprocesserne i elmarkedet mellem elleverandører og netvirksomheder.

 

DataHub

DataHub er et it-system, som ejes og drives af Energinet. Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Dette sker for eksempel, når netvirksomhederne indsender måledata på et målepunkt til DataHub, der så videresender til den relevante elleverandør, som derpå kan afregne kunden.

 

Elbørser

På elbørser bliver prisen på strøm fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Denne markedsmodel sikrer, at der produceres fra den billigste produktionsenhed for at matche købernes og bud og samtidig tages hensyn til flaskehalse i transmissionsnettet.

 

Balanceansvarlig

Balanceansvarlige aktører køber og sælger strøm på elbørser på vegne af elleverandører og anlægsejere. De sender dagligt planer ind til Energinet over, hvor meget el, de forventer, der bliver produceret og brugt i det kommende døgn hos de producenter og kunder, de er balanceansvarlige for i det kommende døgn. De balanceansvarlige aktører er økonomisk ansvarlige over for Energinet for ubalancer mellem forventet og reel produktion og forbrug i driftsdøgnet.

Det er reelt ikke muligt at forudsige et døgns produktion og forbrug til fuldkommenhed. Den ubalance, der oftest er mellem forventet og reel produktion og forbrug i driftsdøgnet, bliver udlignet af Energinet. Omkostningen til dette faktureres videre til de balanceansvarlige aktører, som er ansvarlige for ubalancerne.

Man kan have balanceansvar for forbrug, produktion og/eller handel:

Balanceansvarlig aktør med forbrugsbalanceansvar har balanceansvaret for slutkunders elforbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel.

Balanceansvarlig aktør med produktionsbalanceansvar har balanceansvaret for produktionsanlæg samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel.

Balanceansvarlig aktør med handelsbalanceansvar varetager udelukkende balanceansvar i relation til fysisk elhandel og er balanceansvarlige for egne handler med øvrige aktører. I praksis handler den balanceansvarlige aktør hen over landegrænser – fx køber aktøren strøm i Tyskland og sælger det i Danmark. Det er derfor ikke normalt, at balanceansvarlige aktører med handelsbalanceansvar har ubalancer.

Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balanceansvarlig direkte over for Energinet, er det muligt at blive godkendt som balanceansvarlig aktør med handelsbalanceansvar.

eSett er ansvarlig for ubalanceafregning og -fakturering af balanceansvarlige i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

 

Anlægsejer

Anlægsejerne sælger den strøm, der produceres på anlægget, til produktionselleverandørerne. I Danmark findes der omkring 100.000 større og mindre elproducerende anlæg. Omkring 60 procent af elproduktionen kommer fra sol, vind, biogas og vand. De resterende 40 procent produceres på centrale kraftværker.

 

Netvirksomhed

Netvirksomhederne ejer ledningsnettet fra transmissionsnettet og ud til forbrugeren. Netvirksomheder har monopol på at transportere strøm i hvert sit geografisk afgrænsede netområde.  Det er netvirksomhedernes ansvar at måle forbrug og produktion af elektricitet i deres netområde og indsende det til DataHub – it-systemet som lagrer data om danskernes elforbrug og håndterer kommunikationen og forretningsprocesserne i elmarkedet mellem elleverandører og netvirksomheder. Netvirksomhederne har også ansvaret for at der indbetales elafgifter til SKAT af den mængde strøm, der forbruges i netvirksomhedens netområde.

Netvirksomhederne modtager betaling fra elleverandørerne for at transportere strøm ud til elleverandørernes kunder. Forsyningstilsynet regulerer netvirksomhederne for at sikre, at den pris, de opkræver, står i rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med driften af nettet. Drift af nettet omfatter opgaver som tilslutning af nye kunder, opgørelse af elforbrug og udvikling og vedligehold af de fysiske anlæg. Netvirksomheder varetager også en række ad hoc-prægede opgaver som fx reetablering af strømførende kabler, der er gravet over og etablering af strømførende kabler ved nye anlæg.

 

Elleverandør

Elleverandørerne er kundernes primære kontakt til elsystemet. Elleverandørerne køber strøm gennem en balanceansvarlig aktør på elbørser eller fra andre balanceansvarlige aktører og sælger den videre til kunderne. Elleverandørerne betaler netvirksomhederne for at transportere strøm ud til kunderne og hjemtage måledata til brug ved afregning af kunden.

Som elleverandør har man blandt andet ansvar for:

  • at kundeoplysninger i DataHub er korrekte (elleverandører registrerer eksempelvis kundeskift og ændringer i kundeforhold på målepunkter)
  • at opkræve betaling for både forbrug, afgifter, tariffer og transport hos kunden i én samlet regning. Netvirksomheder og Energinet fakturerer elleverandøren for afgifter og brug af net
  • betaling af forbrug på de målepunkter, elleverandøren er registreret på i DataHub

Elleverandører har pligt til – mod betaling – at levere el til alle husholdningskunder, der anmoder om det.
Energinet gennemfører fire gange årligt stikprøvekontroller hos elleverandørerne for kontrol af, at der er indgået en aftale for de anmeldte leverandørskift.

 

Produktionselleverandør

En produktionselleverandør er elleverandør for de kunder, der selv producerer strøm (anlægsejere).

Produktionselleverandøren står blandt for at aftage og afregne den produktion, der ledes ind på nettet fra anlægsejerens anlæg, og har i øvrigt samme forpligtelser som den almindelige elleverandør med hensyn til stamdata og afregning af ydelser fra netvirksomhederne og Energinet.
Produktionselleverandøren samarbejder med en produktionsbalanceansvarlig, hvis opgave er at afsætte produktionen i markedet samt at indmelde prognoser til Energinet for anlæggets produktion.

Anlæggets type og ejerskab har betydning for, hvem der typisk udfører produktionselleverandørens opgaver:

  • VE- anlæg og andre anlæg ejet af privatkunder
    Disse anlægsejere indgår ofte en aftale med en produktionselleveran-dør, der aftager den strøm, som kunderne ikke selv når at bruge - også kaldet overskudsproduktion. Hvis kunderne af Energistyrelsen har fået tilsagn om pristillæg, er det Energinet som er produktionselleverandør. Hvis kunderne (anlægsejerne) ikke har fået tilsagn om pristillæg eller selv aktivt har fravalgt pristillægget, skal kunden selv indgå en aftale med en produktionselleverandør, der ikke er Energinet (se liste over produktionselleverandører for små anlægsejere).
  • Regulerbare anlæg, typisk hos erhvervskunder
    Disse anlægsejere indgår ofte en aftale direkte med en balanceansvarlig aktør om at varetage produktionelleverandørens opgave med at aftage og afregne den strøm, der ledes ind på nettet.

 

Måleoperatør

Måleoperatører udfører på vegne af netvirksomhederne opgaven med at indsamle, validere og indsende måledata til DataHub og kan modtage måledata og beregnede tidsserier fra DataHub. En måleoperatør fungerer altid under netvirksomhedens ansvar. 

 

Tredjepart

Tredjeparter tilbyder forskellige services til kunderne, Det kan fx være teknisk rådgivning eller indhentning af tilbud til kunderne ved konstant at overvåge markedets forskellige produkter og indhente tilbud blandt landets elleverandører. Kunderne kan via en elektronisk fuldmagt give elmæglere og energirådgivere adgang til egne data i DataHub. En tredjepart kan fx være elmæglere og energirådgivere. Tredjeparter kan ved at indgå aftale med Energinet få lov til at anmode kunder om adgang til kundens forbrugsdata.

 

Kunde

Kunden køber el af elleverandøren og betaler udover forbrug også alle afgifter, abonnement, tariffer mv. til elleverandøren. For at sikre at der er strøm i kontakten skal kunden aktivt vælge en elleverandør.  Kunden kontakter sin elleverandør, hvis der er problemer eller spørgsmål. Slutkunder kan ved brug af NemID se data for egne elmålere via kundeportalen Eloverblik, som er tilknyttet DataHub. De kan også give tredjepart adgang til egne forbrugsdata.

 

Leverandør af balanceringstjenester uden energileverance

En leverandør af balanceringstjenester kan være en elproducent, en elforbruger eller en aktør/aggregator, der disponerer over specifikt mål forbrug/produktion med det formål at levere balanceringstjenester. 

 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du kan blive kontaktet af Energinet, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til at blive ny aktør. Skriv til os og du vil blive kontaktet.

Skriv til Energinet