DataHub Advisory Board

DataHub Advisory Board er et DataHub-forum, hvori Energinet og markedets repræsentanter drøfter udviklingen af DataHub systemet. DataHub-platformen er et værktøj, som skal servicere elmarkedet som helhed og dets aktører. Energinet ønsker, at udviklingen af DataHub 3.0 sker med afsæt i et formelt setup med involvering af markedets aktører.

BAGGRUND FOR DATAHUB ADVISORY BOARD

Energinet står overfor at skulle udvikle en ny DataHub-platform til afløsning for den nuværende DataHub 2.0, som teknologisk og performancemæssigt skal opdateres, således at den kan understøtte udvekslinger af afregningsrelevant information mellem markedets aktører med høj driftssikkerhed.  Energinet udvikler nu en ny DataHub-platform, som besidder en performanceopgradering, og som rummer tilpasningsfleksibilitet, som vil kunne benyttes i takt med, at eventuelle nye funktionalitetskrav skulle opstå.

Selve DataHub-platformen er et værktøj, som skal servicere elmarkedet som helhed og dets aktører. Energinet ønsker, at udviklingen af DataHub 3.0 sker med afsæt i et formelt setup med involvering af markedets aktører.

DATAHUB ADVISORY BOARD

Formålet er at drøfte udviklingen af DataHub 3.0 med markedets aktører. Målet er at sikre transparens og inddragelse i forhold til de valg og fravalg, der skal tages løbende i den nye DataHub-løsning. DataHub Advisory Board (DAB) skal sikre en forventningsafstemning, og at drøftelser og beslutninger er gensidigt forpligtende for Energinet og branchen. 

Deltagere: Repræsentationen i et nyt DataHub Advisory Board vil for markedsaktører primært omhandle netselskaber og elhandlere udpeget af branchen. Energinet vil have mulighed for at udpege deltagere fra selskaber, som endnu ikke anses som del af den etablerede branche.

Lokation: Gruppens møder bliver som udgangspunkt afholdt digitalt eller hos Energinet.

Frekvens: Gruppen afholder møder efter behov – dog forventes 3-4 møder om året.

DataHub Advisory Board skal sikre en forventningsafstemning, og at drøftelser og beslutninger er gensidigt forpligtende for Energinet og branchen. Beslutningerne om DataHubs funktionalitet og drift ligger fortsat og i sidste ende éntydigt hos Energinet. Men branchen – for nuværende primært repræsenteret ved elhandlere og netselskaber – har en interesse i at kunne drøfte ønsker til optimerede processer eller tekniske løsninger til den kommende DataHub 3.0.

 

HOVEDOPGAVER

DataHub Advisory Boards hovedopgaver består i at drøfte og forventningsafstemme i forhold til: 

  • DataHubs funktionalitet. Drøftelse af DataHub-platformens funktionalitet og ændringsbehov af særlig strategisk eller økonomisk karakter, som blandt andet kan ske på baggrund af indstilling fra Teknik- og Implementeringsgruppen. Der kan tilsvarende sendes opgaver til Teknik- og Implementeringsgruppen for yderligere belysning.

     

  • Funktionelle sigtelinjer. DataHub Advisory Board skal sikre det vedvarende fokus på kerneopgaven omkring afregningsinformation og at denne løses effektivt for alle aktører. DAB skal også se på eventuelle nye funktioner, opgaver mm., som DataHub forventes at løse på 3-5 års sigt.

     

  • Økonomiske konsekvenser. Ændringer i DataHub-platformen kan potentielt føre til omkostninger hos aktørerne. DAB skal derfor vurdere og give input til økonomiske og praktiske konsekvenser for aktørerne.

     

  • Samarbejde. Medvirke til en styrket transparens og dialog mellem Energinet og branchen.