ModerniseringNV-30-min

Modernisering af tarifdesign

Energinet er i dag godt i gang med at ændre tarifdesignet, så det bedre synliggør omkostningerne i elsystemet, og hvor en væsentlig større del af omkostningerne kan allokeres mere specifikt til de elforbrugere og producenter, som giver anledning til omkostningerne – og hvor mere korrekte prissignaler til brugerne understøtter et fortsat effektivt elsystem og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Status på energinets tarifdesign

Den grønne omstilling er i fuld gang, og elektrificeringen øger behovet for fleksibilitet i elsystemet samt konvertering til andre energiformer. Omstillingen påvirker blandt andet Energinets omkostninger til elinfrastruktur, hvor vi ser ind i massive investeringer for at understøtte den stærkt stigende efterspørgsel på transport af energi.

Ændrede produktions- og forbrugsmønstre har afstedkommet en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder ved den hidtidige tarifstruktur, som ikke er ændret siden 1990'erne, hvor elsystemet hovedsageligt bestod af store centrale kraftværker, der blev dimensioneret efter og placeret nær forbruget. I dag, og i stigende grad i fremtiden, består elproduktionen hovedsageligt af decentralt placerede vindmøller og solceller langt væk fra de større byer og elforbruget. Med elektrificeringen i andre sektorer er der også kommet nye typer elforbrug som el-til-varme og Power-to-X (PtX), som typisk er langt mere prisfleksibelt end det klassiske elforbrug. En mere tidssvarende tarifbetaling skal medvirke til, at de aktører, der kan og vil levere denne fleksibilitet, også får værdi heraf, således vi mest optimalt får udnyttet kapaciteten i elnettet. Energinet har pligt til at understøtte energipolitiske mål og fortage en samfundsøkonomisk helhedsorienteret planlægning, og har i sit virke som en selvstændig offentlig virksomhed pligt til at dække sine selskabsøkonomiske omkostninger gennem tarifopkrævning. Derfor er det vigtigt, at tarifferne udformes, så de dækker Energinets omkostninger, giver korrekte incitamenter for aktørerne og så vidt muligt afspejler de omkostninger forbundet med energitransporten og de øvrige opgaver, Energinet udfører.

Opdeling af tarifpuljer

Systemansvarets tariffer i 2005

Opdeling af tarifpuljer pr. 1. januar 2005, version 2 med bilag 1-6

Forsyningstilsynet godkendte i 2004 systemansvarets opdeling af tarifpuljer. Der er efterfølgende godkendt ændringer i producentbetaling og systemtarif og disse ændringer er beskrevet under punkterne ”Ny tarifmodel for producentbetaling – geografisk differentieret – anmeldt april 2022” og ”Systemtarif" herunder.

Ny tarifmodel for producentbetaling - geografisk differentieret – anmeldt april 2022

De reguleringsmæssige ændringer, der er lagt op til med Klimaaftalen fra 2020, vil gøre det muligt at opkræve geografisk differentierede indfødningstariffer og tilslutningsbidrag fra producenterne. Energinet forventer at anvende disse muligheder til at give incitamenter til hensigtsmæssig placering i nettet, og dermed færre udgifter til netudbygning samt mere omkostningsægte tarifering for indfødning. 


Energinet har den 8. april 2022 anmeldt en ny tarifmodel for elproducenter til Forsyningstilsynet. Efter dialog og mindre revideringer af tarifmodellen, hvor uklarheder er blevet præciseret fra Energinets side, har Forsyningstilsynet godkendt tarifmetoden, der således trådte i kraft 1. januar 2023.


Du finder de anmeldte dokumenter i tabellen herunder.

Titel
Godkendt metodebeskrivelse - Producentbetaling
Høringsnotat - Producentbetaling
Forsyningstilsynets godkendelse - Producentbetaling

 

Nettarif

Energinet arbejder hen mod en tarifmodel, hvor omkostninger, der relaterer sig til infrastrukturen, opkræves via et effektabonnement (kr./MW) og hvor det alene er omkostningerne til nettabet i transmissionsnettet, der opkræves via en fortsat energitarif (øre/kWh). I første omgang vil vi indføre kapacitetsbetaling for elkunder tilsluttet direkte på transmissionsnettet, som Energinet har et kontraktligt kundeforhold til.

 

På lidt længere sigt er hensigten, at den samlede tarifering af nettariffen overgår til en TSO-DSO-model, så Energinet ikke længere opkræver nettarif fra forbrugskunder tilsluttet i distributionsnettene; men derimod fra netselskaberne (herefter DSO’erne), som Energinet har den direkte, fysiske snitflade med. Dermed vil nettariffen, som dækker omkostningerne ved transmissionsnettet, alene blive opkrævet ved Energinets direkte kunder, som fysisk er tilsluttet transmissionsnettet. Det vil sige de største elforbrugere og DSO’erne.

 

KAPACITETSBETALING EFTER AFTALT TRÆKNINGSRET FOR FORBRUGERE I TSO-NETTET

Energinet har efter behørig aktørdialog udarbejdet en samlet metode for ny nettarif for transmissionstilsluttede forbrugere. Den nye metode er anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse 27. september 2023 med henblik på, at metoden kan træde i kraft 1. januar 2025.

Metodeanmeldelsen, høringsnotat og materialer brugt i aktørdialogen kan downloades her:

 

Anmeldelse Tarifmetode For Nettarif For TSO Tilsluttet Forbrug

Tarifmetode For Nettarif For Forbrug Tilsluttet Transmissionsnettet

Høringsnotat Tarifmetode For Nettarif For TSO Tilsluttet Forbrug

Samlede Høringssvar Til Tarifmetode For TSO Tilsluttede Forbrugere

 

Nettarif Aktørmøde 6. februar 2023
Ny Opkrævningsmodel For Nettariffen, notat til interessentmøde februar 2023


Begrænset netadgang
Er en mulighed for transmissionstilsluttede forbrugskunder for at tilvælge lejlighedsvis afbrydelighed – ”Begrænset netadgang” – til gengæld for en reduceret tarif. Ordningen kan bidrage til at mindske behovet for netudbygning og til at udnytte eksisterende net bedre.

 

Energinet anmeldte metoden for begrænset netadgang til Forsyningstilsynet 31. marts 2023, og Forsyningstilsynet har 26. september 2023 godkendt metoden, der implementeres snarest.

 

Du finder metoden for begrænset netadgang, Forsyningstilsynets godkendelse samt Energinets supplerende redegørelse om afgrænsningen til markedet for regulerkraft i tabellen herunder.

 

Dokumenter vedrørende begrænset netadgang
Metodeanmeldelse - Begrænset Netadgang I TSO Nettet
Forsyningstilsynets godkendelse af begrænset netadgang for forbrugsanlæg i Transmissionsnettet
Energinets redegørelse om begrænset netadgang og samspillet med regulerkraftmarkedet

 

 

KAPACITETSBETALING EFTER REALISERET EFFEKTTRÆK FOR FORBRUGERE TILSLUTTET OVER 10KV I DSO-NETTENE

Energinet har sammen med DSO’ernes interesseorganisation Green Power Denmark udarbejdet grundprincipperne for en TSO-DSO-model. Implementeringen af en TSO-DSO-model vil dog have en længere implementeringstid og forventes først at kunne være realiseret fra 2027.

 

For at give de store aktører i DSO-nettene mere retvisende rammevilkår som prosumere (fx egenproducenter/direkte linjer) gennem en kapacitetsbaseret nettarif, og for at undgå en forskelsbehandling i forhold til transmissionstilsluttede kunder, som fra 1. januar 2025 forventes at overgå til ny nettarif med kapacitetsbetaling, er der behov for at lave en overgangsmodel indtil en TSO-DSO-model kan træde i kraft.

 

Derfor arbejder Energinet på, at tarifdesignet, der er ved at blive indført for transmissionstilsluttede kunder, i en periode udbredes og tilpasses til at gælde for kunder over 10 kV i distributionsnettet, samt at denne midlertidige model kan fungere som ’trædesten’ for en DSO-model. Det vil sige med et effektabonnement og energitarif for alle kunder i distributionsnettene over 10 kV, og med behørig hensyntagen til, at det ikke konflikter med den kommende TSO-DSO-model.

 

Ved at ændre tarifdesignet midlertidigt for denne kundegruppe, ønsker Energinet og Green Power Denmark at skabe mere ens vilkår for store elforbrugere, uanset om de er tilsluttet i transmissions- eller distributionsnettet.

 

Notat brugt i aktørdialogen kan downloades her: 

 

NOTAT TIL INTERESSENTMØDE JUNI 2023 OVERVEJELSER OM NY OPKRÆVNINGSMODEL FOR NETTARIF FOR DSO TILLSUTTEDE KUNDER

 

 

FORELØBIG UÆNDRET NETTARIF FOR DE MINDSTE KUNDER I DSO-NETTENE

Indtil TSO-DSO-modellen realiseres vil de mindste kunder, tilsluttet lavspænding (Blav og C-niveau) i distributionsnettene fortsat skulle betale den nuværende nettarif til Energinet, altså en fortsat energibetaling (øre/kWh). På længere sigt vil små forbrugeres andel af betalingen til transmissionsnettets omkostninger blive opkrævet gennem en DSO og videre afregnet gennem DSO’ens nettarifbetaling til Energinet.

 

Systemtarif

Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres pr. 1 januar 2024, så opkrævningen i højere grad afspejler omkostningsdriverne, og så forbrugerne i højere grad kommer til at betale systemtarif ift. de omkostninger, som de enkelte kundegrupper giver anledning til. 

Ved de foreslåede ændringer af systemtariffen indføres der et fast bidrag (årligt abonnement på 180 kr/forbrugsmålepunkt), hvilket vil bidrage til at sænke prisen for at bruge en ekstra kWh. Der indføres også en særlig kundekategori for storforbrugere med et forbrug over 100 GWh. Disse kunder betaler samme kWh pris som alle øvrige forbrugere for de første 100 GWh af deres forbrug, mens de får reduceret kWh-betalingen med 90 % for den del af deres forbrug, der er ud over de første 100 GWh.

Forsyningstilsynet har den 29. juni 2023 godkendt denne nye tarifmodel for systemtarif. 

Du finder den godkendte model i tabellen herunder.

 

Titel

Metodeanmeldelse - Systemtarif - Ny opkrævningsmodel

Høringsnotat - Systemtarif - Ny Opkrævningsmodel

Forsyningstilsynets godkendelse - Systemtarif - Ny Opkrævningsmodel

 

Øjeblikstarifering af egenproducenter

Forsyningstilsynet har 11. april 2023 godkendt Energinets tarifmetode for øjeblikstarifering af egenproducenter med virkning fra 1. januar 2024.

 

Du finder den godkendte model i tabellen herunder.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes på 

 

Energinets hidtidige tarifering af egenproducenter har afveget fra gruppe til gruppe. Dette bliver med øjeblikstarifering harmoniseret, således at alt elforbrug tariferes efter samme principper, og alle elforbrugere derved bidrager ens til at dække omkostningerne til det kollektive net.

 

Metoden, som er beskrevet i nedenstående anmeldelse betyder, at alle egenproducenter fra 1. januar 2024 vil blive afregnet efter deres øjeblikkelige træk på nettet.

 

Energinet anmeldte metoden for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter til Forsyningstilsynet den 21. juni 2022. Følgende dokumenter blev fremsendt til Forsyningstilsynet i forbindelse med anmeldelsen:

Titel
Metodeanmeldelse - øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
Høringsnotat - ny metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
Forsyningstilsynets godkendelse - øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
Informationsbrev øjeblikstarifering