ModerniseringNV-30-min

Modernisering af tarifdesign

Den grønne omstilling er i fuld gang og elektrificeringen øger behovet for fleksibilitet i elsystemet og på tværs af sektorer. Samtidig påvirker omstillingen også omkostningsdriverne for Energinet. Energinet ser som følge heraf et behov for at modernisere Energinets tarifdesign og er derfor i gang med at udvikle en række ændringer af tarifdesignet.

Modernisering af tarifdesign

I dag indregnes elsystemets faste omkostninger i en gennemsnitstarif for transport, som er ens for alle.

Men elforbrugernes aktivitet og behov er ikke ens. Fx lægger elforbrugere med en stor maksimaleffekt beslag på mere kapacitet og driver derved flere omkostninger end elforbrugere med lav maksimaleffekt.

Tarifmodellen i dag belønner heller ikke, at elforbruget er fleksibelt, når elsystemet har behov for det. Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for hvordan eltariffer kan udformes. Disse principper vil Energinet også lægge til grund for udviklingen af ændringerne. Det drejer sig blandt andet om at tariferingen skal:

  1. ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til
  2. tilvejebringe passende incitamenter på kort og lang sigt til at sikre et effektivt el-system
  3. være transparent og forståelig.

Herudover skal ændringer af tarifdesignet kunne implementeres i de opkrævningssystemer der eksisterer eller som kan udvikles hertil.

Målet er at udvikle en tarifmodel, der i højere grad afspejler omkostningerne for rådighed og brug af nettet samt belønner forbrugerne for den fleksibilitet, som de vil udvise, og samtidig sikrer fortsat betaling til drift og udvik-ling af det kollektive elnet samt til de ydelser, der bidrager til at opretholde forsyningssikkerheden. Se nedenfor hvilke tarifelementer Energinet ønsker at ændre og i hvilken retning. I forbindelse med alle ændringer prioriterer Energinet transparens og lydhørhed overfor aktører og interessenter højt, og vi ser frem til dialogen.

Alle ændringer vil komme i offentlig høring og vil skulle godkendes af Forsyningstilsynet.

Ny tarifmodel for producentbetaling - geografisk differentieret – anmeldt april 2022

De reguleringsmæssige ændringer, der er lagt op til med Klimaaftalen fra 2020, vil gøre det muligt at opkræve geografisk differentierede indfødningstariffer og tilslutningsbidrag fra producenterne. Energinet forventer at anvende disse muligheder til at give incitamenter til hensigtsmæssig placering i nettet, og dermed færre udgifter til netudbygning samt mere omkostningsægte tarifering for indfødning. 


Energinet har den 8. april 2022 anmeldt en ny tarifmodel for elproducenter til Forsyningstilsynet. Efter dialog og mindre revideringer af tarifmodellen, hvor uklarheder er blevet præciseret fra Energinets side, har Forsyningstilsynet godkendt tarifmetoden, der således trådte i kraft 1. januar 2023.


Du finder de anmeldte dokumenter i tabellen herunder.

Titel
Høringsnotat - Producenttarif 2022 
Godkendt metodebeskrivelse for producentbetaling

 

Nettarif

TSO-DSO MODEL
Ny tarifmodel, hvor Energinets nettarif opkræves hos netselskaberne i stedet for direkte hos slutkunderne i distributionsnettene. Dette vil gøre det muligt at give omkostningsægte prissignaler i snitfladen mellem distributions- og transmissionsnettet.

KAPACITETSBETALING
Energinets omkostninger til transmissionsnet er i høj grad drevet af kapacitetskrav og dermed faste omkostninger. Energinet vil indføre en kapacitetsbetaling (DKK/MW/år). Samtidig reduceres kWh-tariffen tilsvarende. Det vil være mere omkostningsægte, da omkostningerne ikke varierer med den forbrugte energimængde.

AKTØRDIALOG
Energinet holdt den 6. februar aktørmøde hvor vi præsenterede overvejelser om mulige opkrævningsmodeller og havde en god dialog med de fremmødte aktører om fordele og ulemper ved de konkrete forslag. Oplæg og mødeforberedende materiale kan downloades her:

Nettarif Aktørmøde 6. februar 2023
Ny Opkrævningsmodel For Nettariffen, notat til interessentmøde februar 2023


BEGRÆNSET NETADGANG
Mulighed til transmissionstilsluttede forbrugskunder for at tilvælge afbrydelighed – ”Begrænset netadgang” – til gengæld for en reduceret tarif. Mindsker behovet for netudbygning og bidrager til at udnytte eksisterende net bedre.

 

Energinet metodeanmeldte metoder for den første version for afbrydelighed den 31. maj 2020. Forsyningstilsynet skal godkende tarifmetoden, inden den kan finde anvendelse.

 

Forsyningstilsynet satte spørgsmålstegn ved enkelte dele af metoden. Energinet har nu revideret metoden for at tage hensyn til disse betænkeligheder. Den reviderede metode er genanmeldt til Forsyningstilsynet den 16. juni 2022.

 

Du finder den senest anmeldte model i tabellen herunder.

Titel
Metodeanmeldelse - Energinets netprodukter for begrænset netadgang 

Systemtarif

Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres, så opkrævningen i højere grad afspejler omkostningsdriverne, og så forbrugerne i højere grad kommer til at betale systemtarif ift. de omkostninger, som de enkelte kundegrupper giver anledning til. 

Ved de foreslåede ændringer af systemtariffen indføres der et fast bidrag (abonnement), hvilket vil bidrage til at sænke prisen for at bruge en ekstra kWh. Der indføres også en særlig kundekategori for storforbrugere med et forbrug over 100 GWh. Disse kunder betaler samme kWh pris som alle øvrige forbrugere for de første 100 GWh af deres forbrug, mens de får en betydeligt reduceret kWh-betaling for den del af deres forbrug, der er ud over de første 100 GWh.

Energinet har den 23. juni 2022 anmeldt denne nye tarifmodel for systemtarif. Forsyningstilsynet skal godkende tarifmetoden, inden den kan finde anvendelse. 

Du finder den anmeldte model i tabellen herunder.

Titel
Metodeanmeldelse - Systemtarif - Ny opkrævningsmodel

Øjeblikstarifering af egenproducenter

Forsyningstilsynet har 11. april 2023 godkendt Energinets tarifmetode for øjeblikstarifering af egenproducenter med virkning fra 1. januar 2024.

 

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside.

 

Energinets hidtidige tarifering af egenproducenter har afveget fra gruppe til gruppe. Dette bliver med øjeblikstarifering harmoniseret, således at alt elforbrug tariferes efter samme principper, og alle elforbrugere derved bidrager ens til at dække omkostningerne til det kollektive net.

 

Metoden, som er beskrevet i nedenstående anmeldelse betyder, at alle egenproducenter fra 1. januar 2024 vil blive afregnet efter deres øjeblikkelige træk på nettet.

 

Energinet anmeldte metoden for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter til Forsyningstilsynet den 21. juni 2022. Følgende dokumenter blev fremsendt til Forsyningstilsynet i forbindelse med anmeldelsen:

Titel
Metodeanmeldelse - øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
Høringsnotat - ny metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
Informationsbrev øjeblikstarifering

Forenkling af balancetarifferne

Energinet opkræver i dag balancetariffer for både produktion og forbrug. Omkostningerne vedrører nogle af de samme omkostninger, som opkræves via systemtariffen og særligt forbrugernes regning kan forenkles ved at lægge disse tariffer sammen