Analyse- og netplanlægningsforudsætninger

Planlægning af eltransmissionsnettet i Danmark anvender Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet. Analyseforudsætningerne opdateres én gang årligt.

Analyseforudsætningerne beskriver en udvikling i elforbrug, produktionskapacitet og udlandsforbindelser, der tager højde for den forventede teknologiske udvikling og understøtter de politiske klimamålsætninger.

På baggrund af analyseforudsætningerne fastlægger Energinet detaljerede forudsætninger om:

  • Lokale prognoser for forbrug og produktion – også kaldet geografisk dekomponering.
  • Standardbalancer, der beskriver sandsynlige, men pressede driftssituationer.

Metoderne til geografisk dekomponering er beskrevet i notatet Fra analyseforudsætninger til netplanlægningsforudsætninger. Tilsvarende er metoderne til opstilling af standardbalancer beskrevet i notatet Metode til opstilling af standardbalancer. Du kan finde begge notater til højre på denne side.

Udover fremskrivningerne i analyseforudsætningerne og dekomponeringen heraf analyserer Energinet løbende netkonsekvenser og løsninger på baggrund af henvendelser fra forbrugere eller producenter, der konkret ønsker tilslutning til elnettet. Disse henvendelser udgør desuden vigtigt datagrundlag for efterfølgende opdateringer af Energistyrelsens Analyseforudsætninger.


Netdimensioneringskriterier

Planlægningen af, hvordan eltransmissionsnettet skal udvikles, herunder udlandsforbindelser, skal foregå efter fastlagte og offentliggjorte dimensioneringskriterier jf. systemansvarsbekendtgørelsen, hvoraf det også fremgår, at dimensioneringskriterierne kan omfatte en afvejning imellem samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed, størrelse af elforbrug i berørte forsyningsområder, landskabelige hensyn, indpasning af vedvarende energi, elmarkedsfunktion osv. Energinets netdimensioneringskriterier omfatter disse krav.
Netdimensioneringskriterierne er gældende for det danske transmissionsnet på 400 kV-, 220 kV-, 150 kV- og 132 kV-niveau. De er baseret på internationale forskrifter fra ENTSO-E, og de udgør sammen med driftspraksis og krav til anlægsudformning fundamentet for sikker, omkostningseffektiv og miljøvenlig elforsyning. Du kan finde kriterierne til højre på denne side. 

 

Brug af kabler og luftledninger

Det er politisk udstukne retningslinjer, der sætter rammerne for kabellægning af eksisterende transmissionsnet samt brug af kabler og luftledninger ved udbygning af transmissionsnettet i Danmark. Du kan læse mere om de aktuelle retningslinjer her