Kapacitetskort

Dialogværktøj, der understøtter optimal placering af nye VE-anlæg set i relation til elnettet.

Over de seneste par år har der været en voksende interesse for etablering af nye elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder (VE-anlæg) i Danmark. Denne udvikling ser ud til at fortsætte i årene fremover. Det er især nye solcelleanlæg, der skyder op i landskabet og placeringen af disse baseres ofte på adgangen til arealer, hvor anlæggene kan placeres.

Ny elproduktion fra VE-anlæg skal kunne anvendes enten lokalt, hvor anlæggene placeres, nationalt eller som eksport til naboområderne. Hvis ikke produktionen kan anvendes, hvor den er placeret, kan der blive behov for forstærkninger i det kollektive transmissionsnet, som kan sikre transporten til andre anvendelser i elsystemet.

Fra Energinet modtager en henvendelse om etablering af et nyt VE-anlæg, til det er tilsluttet i transmissionsnettet, kan der gå mellem 2-5 år. Hvis der også er brug for forstærkninger i det bagvedliggende transmissionsnet, kan der derudover gå op til 5 år inden VE-kapaciteten er fuldt indpasset.

Det kan således være svært at nå at udbygge transmissionsnettet inden for en tidshorisont på 5 år, mens nye VE-anlæg kan etableres i løbet af 1-2 år. Placeres nye VE-anlæg, hvor transmissionsnettet er begrænsende, kan der opstå situationer med behov for nedregulering af en del af den samlede elproduktion fra VE-anlæg i området.

 

Dialog, transparens og koordinering er vigtig

Mængde, placering og hastighed hvormed nye VE-anlæg etableres er meget usikker, og dette udfordrer en optimal planlægning af eltransmissionsnettet. Med kapacitetskortet arbejdes for:

  • En tidlig dialog mellem Energinet, netselskaber og VE-interessenter skal skabe optimalt grundlag for planlægning og etablering for alle parter.
  • Udpege hensigtsmæssige placeringer og opgøre aktuelt realiserbare mængder for at bidrage til at optimere hastigheden for tilslutning og indpasning samt minimere de samfundsøkonomiske omkostninger
  • At etablere et offentligt nationalt overblik der bidrager til transparens og ensartet information om status på den kortsigtede VE- situation og balancen mellem VE-kapacitet og forbrug.

Kontakt

Informationer om ledig kapacitet i elnettet

Energinet og Dansk Energi har opgjort ledig kapacitet pr. station for tilslutning af ny produktionskapacitet. Informationerne findes på hjemmesiden www.kapacitetskort.dk