Mvar-rapport

Find den seneste udgave af Mvar-rapporten og tidligere udgivne rapporter. Herudover finder du også den foreløbige Mvar-rapport, som udgives næste år.

Opdateret februar 2024

Formål
Mvar-rapporten har til formål at oplyse, om de transmissionstilsluttede distributionssystemer overholder de fastsatte grænseværdier for udveksling af reaktiv effekt som defineret i Teknisk Forskrift 2.1.3 Krav for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsystemerne (herefter TF 2.1.3).

Årets Mvar-rapport og kommende rapporter offentliggøres nu i et onlineformat. Dette giver en række administrative fordele og muliggør en mere dynamisk rapportering, samtidig med at det er muligt for den enkelte netvirksomhed at følge den aktuelle udvikling inden for udvekslingen af reaktiv effekt. Dette giver mulighed for at anvende Mvar-rapporten i netvirksomhedernes løbende planlægning, herunder opfølgning på igangsatte kompenseringstiltag.

Den digitale Mvar-rapport består af følgende rapporteringer.

Mvar-rapport 2023 (rapportering for år 2023)
Denne rapport indeholder datasæt for udvekslingen af reaktiv effekt for år 2023 og danner det juridiske grundlag, som beskrevet i TF. 2.1.3, afsnit 5.1.

Rapporten indeholder:

  • Årets resultat
  • Nøgletal for udvekslingen for det enkelte transmissionstilslutningspunkt og konstaterede behov for etablering af reaktiv kompensering
  • Status over kompenseringstiltag
  • Systemoverblik, der viser den samlede udveksling af reaktiv effekt med transmissionsnettet.

Dynamisk Mvar-rapport (løbende rapportering af udveksling af reaktiv effekt for indeværende år)
Tidligere blev Mvar-rapportens datagrundlag indsendt til Energinet, hvorefter data blev konsolideret, og rapporten blev udarbejdet og udgivet i PDF-format. 

Eftersom data nu modtages via Energinets DataHub, er det muligt at præsentere data for det indeværende år. Derudover indeholder rapporten data fra tidligere års rapporter, som giver mulighed for analyse af udviklingstendenser m.m. 

Fra data modtages i DataHub, går der 15 dage, før disse er tilgængelige i Mvar-rapporten. 

Datakvalitet
Datakvalitet udgør en afgørende parameter i udarbejdelsen af Mvar-rapporten for at sikre validitet og et korrekt grundlag for igangsætning af nødvendige tiltag i forhold til overholdelse af de fastlagte grænseværdier for udveksling af reaktiv effekt. Energinet Systemansvar A/S udfører kvalitetskontrol af de af netvirksomhederne indsendte data og tager kontakt til den måleransvarlige hos det pågældende netvirksomhed i tilfælde af fejl og mangler.

Energinet gennemfører blandt andet kontrol af:

  • Korrekt fortegn for den udvekslede reaktive effekt (energi)
  • Outliers (afvigende værdier)
  • Manglende målinger, databrist m.m.

Det skal understreges, at Energinets kvalitetskontrol ikke fritager netvirksomhederne for ansvaret for kvaliteten af det indsendte datagrundlag. 

I tilfælde af indsigelse mod validiteten af Mvar-rapportens datagrundlag eller det konstaterede kompenseringsbehov, skal dette rettes til Energinet Systemansvar A/S inden for 3 uger fra rapportens udgivelse via følgende e-mailadresse: Mvar@energinet.dk

Mvar-rapport 2023 (rapportering for år 2023)

 

Åben graf i ny fane 

Konklusion på Mvar-rapport 2023
I årets rapport observeres en tiltagende trend i udvekslingen af reaktiv effekt mellem Energinet og de transmissionstilsluttede distributionspunkter. Rapporten viser, at der er 19 stationer i DK1 og 5 stationer i DK2, som overstiger de definerede grænseværdier i TF 2.1.3. Sammenlignet med tidligere år er der sket en stigning på 1 station i DK1 og 3 stationer i DK2.

Desuden bemærkes det, at den samlede udveksling af reaktiv effekt har været stigende i både DK1 og DK2 de seneste fem år, hvilket også understøttes af det voksende antal stationer, der overskrider grænseværdierne.

Denne stigning kan muligvis tilskrives, at tidshorisonten for implementering af kompenserende tiltag har været længere end forventet. Dette inkluderer blandt andet indkøb og opsætning af kompenseringsspoler, forsøg på at etablere producentaftaler til kompensation og skiftende overvejelser omkring kompenserende tiltag.

Kontakt

Jesper Ringgaard Coyle, Elnetanalyse
Jens Ammitzbo, Netregler og Tilslutning

Mvar@energinet.dk

Proces for indmeldelse af løsningstiltag
Hvis grænseværdien for udveksling af reaktiv effekt overskrides ved et transmissionstilslutningspunkt, er netvirksomheden forpligtet til at redegøre for, hvordan overskridelsen håndteres. Denne proces er beskrevet i TF 3.1.2 afsnit 4.

Forligger der allerede en godkendt redegørelse for det pågældende transmissionstilslutningspunkt, forventes det ikke, at der skal indsendes en ny redegørelse. Såfremt netvirksomheden ikke har implementeret de nødvendige tiltag inden for den fastsatte deadline, kræves det, at der indsendes en ny redegørelse. 

Feedback
Vi opfordrer alle brugere til at dele deres feedback på Mvar-rapporten. Din mening er afgørende for os, da det hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen. Ved at dele dine synspunkter hjælper du os med at forme og forfine produktet, så det bedre opfylder dine behov.

Feedback kan indsendes via følgende e-mailadresse: Mvar@energinet.dk.

Eksempel

Mvar-rapporten for året 2019 viser overskridelse af grænseværdien i et af netvirksomhedens transmissions-tilslutningspunkter. Mvar-rapporten for 2019 udgives i 2020 (senest medio februar). Netvirksomheden vælger at investere i en reaktiv komponent til at bringe udvekslingen af reaktiv effekt inden for grænseværdien. Netvirksomheden har mulighed for at indarbejde denne investering i den interne budgetfastlæggelse for 2021. Denne reaktive komponent skal således påbegyndes etableret senest i 2021. Den reaktive komponent skal være endelig etableret og idriftsat i løbet af 2022.
Energinet evaluerer, om den reaktive komponent har den ønskede virkning med målingerne for hele 2023.

Få nyheder om el, herunder opdatering af Mvar-rapporten, direkte i din indbakke

Opret et abonnement på siden Nyheder om elsektorens krav og regler.

Nyheder om elsektorens krav og regler