Planlægger du byggeri eller projekter nær elanlæg

Bliv informeret om gældende sikkerhedsregler og særlige retslige restriktioner.

Kontakt Energinet tidligt i processen

Hvis du planlægger ændringer i et område i nærheden af vores anlæg – så kontakt Energinet Team 3. parter.

Tidlig kommunikation hjælper dig med at få indsigt i krav og begrænsninger i det konkrete område og giver dig mulighed for at planlægge dit projekt i overensstemmelse hermed.

Servitutareal

For at beskytte vores jordkabler og luftledninger er der begrænsninger på anvendelsen af arealet omkring dem. Disse begrænsninger er beskrevet i en servitut, som er tinglyst på den pågældende grund. Hvor stort et område, der er begrænsninger på – det såkaldte servitutareal – afhænger af, hvilken type elanlæg det drejer sig om.

Servitutten sikrer blandt andet, at Energinet til hver en tid har adgang til anlæggene og mulighed for at drifte og vedligeholde dem. Den betyder også, der ikke må etableres bygninger, carporte, træer mm. indenfor en given afstand, uden at Energinet har foretaget en konkret vurdering og evt. udstedet en dispensation til projektet.

Sikkerhed

Der er fastlagt en respektafstand omkring vores elsanlæg jævnfør ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’,  BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Respektafstanden er fastlagt for at give sikkerhed, når der arbejdes i nærheden af elforsyningsanlæg og ved uheld/ulykker.

Læs mere om sikkerhed, når du skal grave eller arbejde omkring højspændingsanlæg

 

Kontakt

Team 3. parter

Tlf. 70 22 02 75   

E-mail 3.parter@energinet.dk

 

Vedr. ændringer i forhold omkring Energinets eksisterende anlæg 

Hvad betyder det, at der er en servitut?

Servitutareal

Servitutareal - tinglyst

Betyder at Energinet har en retlig sikring til tilstedeværelse af anlæg.

For at beskytte vores jordkabler og luftledninger, er der begrænsninger på anvendelsen af arealet omkring dem. Disse begrænsninger er beskrevet i en servitut, som er tinglyst på den pågældende grund.

Hvor stort et område, der er begrænsninger på – servitutareal – afhænger af, hvilken type elanlæg det drejer sig om.

Servitutten sikrer blandt andet, at Energinet til enhver tid har adgang til anlæggene og mulighed for at drive og vedligeholde dem.

Den betyder også, der ikke må ske ændringer i eksisterende forhold, såsom etableres bygninger, carporte, træer mm. inden for en given afstand, uden Energinet har vurderes om der kan gives dispensation. Af sikkerhedshensyn administreres servitutarealet meget restriktivt, og dispensation kan derfor ikke automatisk forventes

Kontakt team 3. parter tidligt i projektforløb

 

Hvad er respektafstand?

Respektafstand
Der er fastlagt en respektafstand omkring vores ledningsanlæg jævnfør ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Indenfor respektafstanden, er der restriktioner, og derfor skal der indhentes en arbejdsinstruktion når:

  • der arbejdes ved luftledning i mere end 3 m over eksisterende terræn og inden for en afstand på 15 m fra yderste fase/ledning
  • der arbejdes ved jordkabler indenfor 1 m fra kablet

Den entreprenør, som skal arbejde i nærheden af vores højspændingsanlæg, skal ansøge om en arbejdsinstruktion, som skal returneres i underskrevet stand, inden arbejdet påbegyndes. Læs mere om sikkerhed, når du skal grave eller arbejde omkring højspændingsanlæg

I bekendtgørelsen kan du læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal foretage ikke-elektrisk arbejde i nærheden af vores anlæg.

Se evt. også afsnit ‘Hvad med placering af vindmøller og høje objekter’

Jordkabel (udsnit fra bilag 1 i BEK nr. 1112 af den 18/08/2016)

Luftledning (udsnit fra bilag 1 i BEK nr. 1112 af den 18/08/2016)

Hvor tæt må jeg komme på elanlæg?

Respektafstand

Respektafstand
Der er fastlagt en respektafstand omkring vores ledningsanlæg jævnfør ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Respektafstanden er fastlagt for at give sikkerhed, når der arbejdes i nærheden af elforsyningsanlæg.

Arbejdsinstruktion
Skal du arbejde indenfor respektafstanden, skal du ansøge om en arbejdsinstruktion. Den skal returneres i underskrevet stand, inden arbejdet påbegyndes.

Der skal foreligge en arbejdsinstruks, når:

  • der arbejdes ved luftledning i mere end 3 m over eksisterende terræn og inden for en afstand på 15 m fra yderste fase/ledning
  • der arbejdes ved jordkabler indenfor 1 m fra kablet

Læs mere om sikkerhed, når du skal grave eller arbejde omkring højspændingsanlæg

Må jeg lave en jordvold i nærheden af elanlæg?

Jordvold

Restriktioner - terrænregulering

Nej - ikke uden at kontakte Energinet - Team 3. parter for at undersøge, om der kan gives dispensation til dit projekt på det konkrete areal. 


For at beskytte vores jordkabler og luftledninger, er der begrænsninger på anvendelsen af arealet omkring dem. Disse begrænsninger er beskrevet i en servitut, tinglyst på grunden. Vi fortolker servitutterne bredt, så selvom det ikke eksakt er beskrevet i servitutten, kan vi godt afvise en ansøgning med henvisning til sikkerhed. Hvor stort et område, der er begrænsninger på - servitutarealet - afhænger af, hvilken type elanlæg, det drejer sig om.


Se evt. afsnittet om ‘Hvad betyder det, at der er en servitut?’

Hvad med placering af vindmøller og andre høje genstande?

Høje genstande
Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Energinet anbefaler følgende sikkerhedsafstande:

I nærhed af luftledninger
Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Vindmølle nær luftledning


I nærhed af jordkabler
Høje elektrisk ledende objekter nær Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden* til jordkabler, uden foran-staltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.

Vindmølle nær jordkabel


Se https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9317 ‘Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller’ for mere info

Hvilke regler gælder for landbrugsmaskiner?

Landbrugsmaskine
Særlige regler for landbrugsmaskiner
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’,  BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger uden for offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun hvis maskinens højde over jord ikke er større end 4,5 m, herunder bevægelige dele.

Har landbrugsmaskinen bevægelige dele, som kan overskride maksimumhøjden, skal det sikres, at maskinens bevægelige dele er fastlåst under kørslen med eller anvendelsen af landbrugsmaskinen, så maksimumhøjden ikke overskrides.

Vandingsmakiner
Vand kan lede strøm, så vær særlig opmærksom, hvis du har et vandingsanlæg i nærheden af højspændingsanlæg.

Vandingsmaskiner eller dele heraf, kan blive berøringsfarlige, hvis der sprøjtes på højspændingsluftledninger. Maskinen skal derfor være forsynet med tydelige og holdbare advarselsskilte.

Vil du gerne plante hvor der er luftledninger?

Skovrejsning
Beplantning og skovrejsning
- indenfor servitutarealet
I servitutarealerne for luftledninger dispenserer vi ikke til beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 m høje fra oprindelig terræn. Dermed dispenserer vi ikke til decideret skovrejsning.

Beplantning og skovrejsning
- udenfor servitutarealet
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du følger respektafstanden til højspændingsanlæg, når du planter udenfor servitutarealet.

Respektafstand til højspændingsmaster er 15 meter fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40kV.

Se evt. afsnit om respektafstand.

Læs mere om sikkerhed i 'Beskæring af træer i nærheden af luftledninger' fra Sikkerhedsstyrelsen

Hvis du er i tvivl - så kontakt Team 3.parter (3.parter@energinet.dk)

Hvad skal jeg være opmærksom på ved placering af solcellepaneler?

Opstilling
Hverken solceller eller tilhørende udstyr må opstilles indenfor servitutarealet. Vi skal altid kunne komme uhindret til vores anlæg i forbindelse med service, drift og reparationer. Derfor ingen solceller indenfor servitutarealet lige under højspændingsluftledning eller direkte oven på kablet

Nedfalden is 
Der kan forekomme nedfalden is under og omkring et luftledningsanlæg. Eventuelle skader på solcelleanlægget er Energinet uvedkommende. 

Nærføringsringsberegning
Bygherre for solcelleanlæg skal analysere, vurdere og foretage nærføringsberegninger samt afhjælpe eventuelle problemer.

Er du i tvivl - så kontakt Team 3.parter (3.parter@energinet.dk)

Se i øvrigt 'Skal jeres anlæg tilsluttes elnettet på transmissionsniveau'

Brug for mere info - se Energinet.dk om Solceller

Er der et jordkabel, hvor du gerne vil plante?

Træ med rødder
Beplantning og skovrejsning
I servitutarealer for kabelanlæg dispenserer vi ikke til beplantning med træer og buske, med dybdegående rødder over vores kabelanlæg. Rødder kan beskadige kabler ved gennemboring eller hvis et træ vælter, kan rødderne rykke kablerne i stykker.

Derudover skal Energinet kunne komme uhindret til anlæg i forbindelse med eftersyn, reparation eller vedligeholdelse.

Har du brug for yderlig information - kontakt Team 3.parter (3.parter@energinet.dk)