Støj fra højspændingsledninger og transformerstationer

Støj fra luftledninger og andre anlæg med højspænding er ufarlig. Vejret påvirker støjniveauet.

Den støj, der kan komme fra højspændingsledninger samt transformer- og omformerstationer kaldes koronastøj og skyldes små elektriske udladninger. Støjen er helt normal og er ikke udtryk for fare.

Vejret har stor betydning for støjniveauet. Ved rimfrost, tåge, kraftigt snevejr eller regn er der mere støj, fordi elektricitet ledes bedre i fugtig luft end en gør i tør luft.

Efter en længere periode med tørt vejr og mange insekter kan luftledninger også støje ekstra. Det skyldes snavs på luftledningerne, og støjniveauet vil falde igen umiddelbart efter regnvejr. 

Støj fra luftledninger

Luftledninger kan udsende to forskellige slags lyde. Den mest normale slags er en knitrende og knasende lyd, der især kan høres, når det regner, og der er meget fugt i luften.

Der kan også komme en dyb, konstant brummelyd på omkring 100 Hz. Brummelyden opstår, når der er et særlig stort tab af strøm fra ledningen til luften omkring, og det sker typisk kun, når der er rimfrost på ledningerne.

Støj fra transformer- og omformerstationer

Opholder man sig lige ved siden af en transformer- eller omformerstation i det åbne land, er støjniveauet på cirka 80-90 dB(A). Det svarer til støjen fra motoren på en lastbil. Ved bebyggelse tilstræbes det at dæmpe støjen.

Inde på en transformerstation er der transformere, afbrydere, pumper og blæsere. Når der sendes strøm gennem transformerne, opstår der vibrationer i jernkernen, der kan give dyb brummende lyd på omkring 100 Hz eller en snerrende lyd.

Når vejret er meget varmt, og blæserne er tændt, giver det normalt en susende lyd, der kan sammenlignes med lyden fra emhætter. Ved ind- og udkoblinger af transformer opstår der et højt smæld.

En omformerstation indeholder det samme som en transformerstation, men har derudover spoler og kondensatorer, der kan give støj med forskellige toner i spektret fra 100 til 1.300 Hz

Grænseværdier for støj

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”.

Der tillades højere støj om dagen end om natten, men da Energinets anlæg er i drift på samme måde hele døgnet, anvendes altid de laveste grænseværdier.

Du kan finde vejledningen og læse mere om støjgrænser på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Målinger af støj

Grænseværdien for tilladt støj gælder for målinger, der er lavet udendørs ved naboen til støjkilden. Det er altså ikke støjniveauet målt umiddelbart uden for stationen eller ved ledningerne.

Baggrundsstøj fra trafik eller andet kan gøre det vanskeligt at måle, hvor meget anlæggene støjer hos naboerne. Derfor arbejder Energinet med beregnede værdier kombineret med kontrolmålinger på stedet.

Vi laver også støjmålinger omkring anlægget, hvis vi vurderer, at der er risiko for gener for de nærmeste naboer.

Støjdæmpende tiltag

Energinet stræber altid efter at minimere støjen fra vores anlæg.

Det sker blandt andet ved at, at vi:

  • tænker støjdæmpning ind ved planlægning af nye anlæg
  • anskaffer så lydsvage enheder til transformer- og omformerstationer som muligt
  • afskærmer komponenter, som udsender kraftig støj
  • designer ledninger, transformer- og omformerstationer med vægt på minimal støj.

Kontakt