Pilot- og markedsprojekter

I Energinet arbejdes med en række pilot- og markedsprojekter, som skal sikre erfaringsudveksling, vidensdeling og samarbejde om fremtidens energisystem.

Samarbejde og samskabelse

 

Energinet stiller sig til rådighed som sparrings- og samarbejdspartner for en række interessenter med gode ideer til, hvordan man kan inkorporere mere fleksibelt elforbrug i elsystemet, eller forbrugere, som ønsker at undersøge, hvordan de kan byde ind som fleksible forbrugere. 

 

Disse pilot- og markedsprojekter resulterer i en vidensdeling, som er gensidig nyttig. Projekterne giver vores samarbejds- og sparringspartnere mulighed for at efterprøve deres forretningsmodeller og teste deres ideer i markedet. Samtidig kan Energinet identificere og undersøge de eventuelle barrierer eller uhensigtsmæssigheder, som kan være i de eksisterende rammer og regler. Det giver også Energinet et værdifuldt indblik i, hvad der rører sig af nye udviklinger i energisektoren. Det betyder, at Energinet og vore samarbejdspartnere kan arbejde sammen om at skabe et fremtidigt energisystem, der er 100 % grønt og som sikrer, at forsyningssikkerheden opretholdes på en måde, som er samfundsmæssig effektiv.

 

Pilot- og markedsprojekter

 

Energinets deltagelse i pilot- og markedsprojekterne er forskellig fra projekt til projekt. En stor del af projekterne er startet på initiativ af eksterne aktører, hvorfor Energinet blot deltager som en sparringspartner, der kan kvalificere ideerne i forhold til regler og rammer samt generel rådgivning og vidensdeling om elsystemet. Andre projekter er startet på Energinets initiativ, eller har en karakter, som kræver vores deltagelse i højere grad – det afhænger af initiativtager og projektets karakter.

Endelig opstår der også nye projekter via det tætte DSO-TSO markedssamarbejde, hvor netselskaberne og Energinet proaktivt og effektivt bl.a. arbejder for at finde løsninger til at understøtte den fremtidige drift og balancering af det samlede elnet.

 

Energinet ønsker fortsat at indgå i samarbejde om nye ideer og løsninger, og døren står altid åben for sparring på tests af forskellige aspekter indenfor eksisterende projekter.

 

Pilot- og markedsprojekterne beskæftiger sig  overordnet med, hvordan fleksibilitet kan spille ind i elsystemet og –markedet på nuværende tidspunkt og hvad der skal til for, at forbrugsfleksibiliteten kan spille ind på et hensigtsmæssigt niveau. Med hensigtsmæssigt niveau henvises til, at fleksibelt elforbrug skal deltage på lige fod med andre kapaciteter i markedet, og derfor ikke skal have særlige vilkår, men drives frem af markedskræfterne, således at det indgår i det omfang, der er en business case for det. Det er forbrugerne, der skal værdisætte forsyningssikkerheden.

 

I projekterne arbejdes med alt fra undersøgelser af forbrugeradfærd og teknologisk kompatibilitet til aggregatorens rolle på markedet og forskellige typer forbrugeres og/eller lokalområders mulighed for at blive spillere på elmarkedet.
Du kan læse mere om, hvad en aggregator er her. Basalt set handler det om, at når der opstår nye roller i elmarkedet, skal der skabes markedsrammer og –regler for, hvordan en sådan rolle kan/skal indgå i markedet, hvordan man sikrer denne aktørs lige vilkår og hvordan den leverede ydelse (her forbrugsfleksibilitet) udnyttes optimalt.

 

En del af arbejdet med at skabe optimale markedsrammer og –regler, handler om, at vi skal tage stilling til, hvordan de mest effektive og hensigtsmæssige rammer for praksis skabes. Derfor er der også etableret projekter, som arbejder med platforme og databehandling i relation til fleksibelt elforbrug. Dette kunne for eksempel være i relation til blockchain – en teknologi som også undersøges for sin potentielle værdi i relation til fleksibeltel forbrug såvel som energisystemet generelt.

 

Fleksibelt forbrug kan komme fra mange forskellige forbrugstyper og kan ligeledes levere forskellige former for fleksibilitet til elsystemet. Du kan læse mere om elsystemet og hvad der skal til for at levere fleksibelt forbrug under elmarkedet og i vores udbudsbetingelser.

 

Kendt og nyt forbrug

 

I arbejdet med fleksibelt elforbrug skelner mange imellem nyt forbrug fra nye teknologier som elbiler, varmepumper eller nye produktionsformer og kendt forbrug som køle- og fryseanlæg eller opvarmning af vand i svømmehaller. Fleksibelt forbrug kan potentielt også tænkes ind i forbindelse med el-effektivisering eller el-besparelser. Alt dette er omdrejningspunkter blandt pilot- og markedsprojekterne. Blandt projekterne er også en række forbrugere, som ønsker at agere fleksibelt med netop nogle af de forbrugstyper, som er opridset ovenfor. Det er projekter, som Energinet deltager i, i varierende grad, men som alle følges med stort engagement.

 

Blandt vore nabolandes TSOer ser man ligeledes interessen i fleksibelt forbrug som en del af løsningen på fremtidens energiudfordringer. Her følger Energinet udviklingen og deltager i dele af projekter, som behandler forbrugstyper indenfor nogle af de samme rammer, som Energinet arbejder med i pilot- og markedsprojekterne.