HØRING OM UNDTAGELSE FOR TIDSFRISTEN FOR IMPLEMENTERING AF 15 MIN. UBALANCE AFREGNING

Anmeldelsesdokumentet til Forsyningstilsynet er i høring fra den 16. marts 2020 til og med den 15. april 2020

Energinet sender et anmeldelsesdokument i høring om undtagelse fra tidsfristen for implementering af afregning af ubalancer på 15-minutters niveau (herefter benævnt ISP15), jf. forordningens artikel 62, stk. 2, litra d, jf. artikel 53, stk. 1. Aktører og interessenter inviteres til at afgive høringssvar inden høringsfristens udløb. Relevante høringssvar bliver behandlet og indarbejdet i det endelige dokument, inden dette anmeldes til Forsyningstilsynet.

EBGL fastsætter i artikel 53, stk. 1, at ISP15 skal anvendes senest tre år efter forordningens ikrafttrædelse, hvilket vil sige den 18. december 2020. Energinet søger undtagelse fra denne tidsfrist, således at ISP15 først forventes anvendt ved udgangen af 2. kvartal 2023. Den endelige dato vil blive fastsat af de nordiske TSO’er i fællesskab, senest ved indgivelse af endelig ansøgning om undtagelse. Det bemærkes, at der kun kan søges om undtagelse én gang. Helt overordnet er anmodningen om undtagelse begrundet i, at Energinet – i lighed med de øvrige nordiske TSO’er – vurderer, at implementering af ISP15 allerede pr. 18. december 2020 medfører en væsentlig risiko for driftssikkerheden og dermed ultimativt forsyningssikkerheden.

Anmodningen om undtagelse sker nationalt, og de øvrige nordiske TSO’er vil fremsende tilsvarende anmodninger til deres respektive nationale regulatorer. Selv om der sker anmeldelse nationalt, er der tale om en koordineret anmodning fra de nordiske TSO’er. Anmodningen fremsættes i kontekst af et historisk operationelt og markedsmæssigt samarbejde i det frekvensbalancerede nordiske synkrone område inklusive DK1. Opretholdelse af et fælles nordisk regulerkraftmarked og fælles nordisk IT-udvikling er hovedprioriteten bag anmodningen frem mod integrationen til det europæiske elmarked. 

Arbejdet med implementering af ISP15 og dermed også grundlaget for anmodningen om undtagelse er sket i regi af det nordiske samarbejde vedrørende Nordic Balancing Model, NBM. Energinet og de øvrige nordiske TSO’ers fælles mål for anmodningen om udsættelse af tidsfristen er en sikker og kontrolleret fælles overgang til ISP15 samt at opnå en samtidigt afstemt beslutning for alle de nordiske lande, der uden ophold sikrer fortsættelsen af det fælles nordiske marked og driftssamarbejde i forbindelse med overgangen til ISP15. Fælles implementering sikrer desuden værdiskabelsen og opretholdelse af værdien af fælles nordiske balanceringsmarkeder, ligesom det fra et dansk perspektiv er væsentligt af hensyn til aktørerne, at overgang til ISP15 sker samtidig i DK1 og DK2. Den fælles nordiske implementering har i øvrigt opbakning fra aktørerne, jf. disses kommentarer til roadmap-høringen i sommeren 2019.

Send eventuelle kommentarer til høringen til Kaj Christensen (se kontaktoplysninger til højre).