Implicit nettabshåndtering på Storebælt-forbindelsen

Metodeanmeldelse for implementering af implicit nettabshåndtering på Storebælts-forbindelsen er i høring fra den 30. juni 2020 til den 31. august 2020.

(for English, please see below)

I den nuværende eksplicitte håndtering af nettab købes den tabte energi i forbindelse med transport imellem budområder direkte af Energinet, med elprisuafhængige bud på børserne tilsvarende det forventede nettab.

Det indebærer, at flaskehalsindtægten ikke kan dække Energinets indkøb af tabt energi (nettab) i timer, hvor der er udvekslinger mellem budområder, og der er for små eller ingen elprisforskelle. Det betyder, at der bliver transporteret energi mellem budområder, selv om det koster mere i nettab at transportere energien, end der bliver skabt af velfærd ved samhandel, hvilket ikke er samfundsøkonomisk optimalt.

Energinet fik sammen med Statnett i december 2019 godkendt implementering af implicit nettab på Skagerrak-forbindelsen. Med henblik på den samfundsøkonomiske gevinst er det Energinets endelige mål at indføre implicit håndtering af nettab på alle danske HVDC-forbindelser. Med nærværende metodeanmeldelse ønsker Energinet således at indføre implicit nettabshåndtering på Storebælt-forbindelsen i det finansielle day-ahead-marked og det grænseoverskridende intraday-marked (SIDC), når SIDC-systemet er konfigureret til at kunne håndtere implicit nettab.

Aktører/interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar til Markus Benjamin Janitzek på mbj@energinet.dk, cc myndighed@energinet.dk, inden høringsfristen den 31. august 2020.

Ved spørgsmål kan Markus Benjamin Janitzek kontaktes fra den 3. august 2020.

Hvad?
Denne høring vedrører metodeanmeldelsen fra Energinet om indførelse af implicit nettab på Storebælt-forbindelsen. 

Hvorfor?
Energinet indsender metodeanmeldelsen i henhold til Nordic CCM, artikel 6, stk. 1, litra c, og stk. 2-4. Inden indsendelse af forslaget til Forsyningstilsynet har Energinet pligt til at sende forslaget i offentlig høring. Formålet med høringen er at få synspunkter fra aktører og interessenter med i forslaget.

Hvordan?
Høringssvar indsendes til mbj@energinet.dk, cc myndighed@energinet.dk, inden høringsfristen den 31. august 2020 med følgende tekst i emnefeltet: ”Consultation response – Implicit grid loss methodology on the Great Belt Power Link – [company name]”. De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i et høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk. Derfor bedes respondenter markere eventuelle fortrolige bemærkninger tydeligt i høringssvaret.

Høringsdokumenterne til højre herfor består af metodeanmeldelsen og de relevante bilag, som danner grundlag for metodeanmeldelsen.

Bemærk venligst, at høringssvar bedes afgivet skriftligt på dansk eller engelsk.


 

Public consultation on Methodology for implementing implicit grid loss on the Great Belt link from 30 June 2020 to 31 August 2020.

Operational imbalances caused by losses on the Great Belt Power Link are currently handled by Energinet. Energinet uses loss forecasts to purchase power in the day-ahead market to cover any transmission losses to ensure that the system is balanced both marketwise and operationally. However, this type of explicit loss handling is not considered a socio-economically effective way of handling losses. 

Electrical losses thus represent negative externalities that result in an occasionally unfeasible socio-economic loss. This can be directly observed when power is sometimes traded between bidding zones at times when the value of the power trade (the price difference) is less than the cost of transmission losses. Therefore, a socio-economic gain can be achieved by considering (internalising) electrical losses in the market price.

The methodology of implicit grid loss handling on Skagerrak was approved by the Danish Utility Regulator in December 2019. Energinet aims to implement implicit grid loss handling on all Danish HVDC interconnectors in order to realise the socio-economic gain of the implicit grid loss handling methodology. This methodology approval application concerns the implementation of implicit grid loss on the Great Belt Power Link in the financial day-ahead and intraday markets (SIDC), as soon as the Single Intraday Coupling Solution is configured to handle implicit grid losses. 

Stakeholders and market participants are invited to send their consultation responses to Markus Benjamin Janitzek, mbj@energinet.dk, cc myndighed@energinet.dk, by the 31 August 2020 deadline.

Markus Benjamin Janitzek is available for questions as of 3 August 2020.

What?
This methodology approval application by Energinet concerns the implementation of implicit grid loss on the Great Belt Power Link.

Why?
Energinet is applying for methodology approval under the Nordic CCM article 6(1), litra c, and (2)-(4). Energinet is charged with holding a public consultation on the methodology prior to seeking approval of the methodology from the Danish Utility Regulator. The purpose of the consultation is to receive the perspective of our stakeholders.

How?
Please send responses to mbj@energinet.dk, cc myndighed@energinet.dk, prior the 31 August 2020 deadline with the following text in the subject line: ”Consultation response  – Implicit grid loss methodology on the Great Belt Power Link – [company name]”. Consultation responses received will be processed and possibly incorporated into the methodology. Please note that consultation responses will be forwarded to the Danish Utility Regulator and will form part of a consultation response paper that is published on www.energinet.dk. Therefore, it is important that any confidential parts are highlighted in consultation responses. 

Consultation documents consisting of the methodology and relevant annexes are found in the right-hand side of this page.

Please note that consultation responses must be submitted in writing in Danish or English.