Høring af Teknisk forskrift 3.4.3, Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, og ændring af krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (DCC) - høringsfrist forlænget til den 4. februar 2022

Consultation on Technical regulation 3.4.3, Requirements for transmission-connected demand facilities, and change of requirement for transmisson-connected demand facilities (DCC) - deadline extended to 4 February 2022

Energinet oplever i øjeblikket en markant stigende interesse og anmodning fra store forbrugsanlæg som ønsker tilslutning til transmissionssystemet. En del af disse forbrugsanlæg har ønske om en meget stor trækningsret, hvilket betyder, at Energinet har et presserende behov til at sikre, at denne størrelse forbrugsanlæg kan indpasses og tilsluttes i det kollektive elforsyningssystem under tekniske vilkår som gør, at Energinet kan sikre kvaliteten og stabiliteten i elforsyningssystemet i fremtiden. 
 
Energinet sender hermed forslag til krav i offentlig høring i perioden 17. december 2021 til 21. januar 2022. OBS: Høringsperioden er forlænget til den 4. februar.
 
Energinet ønsker at indføre nye tilslutningskrav til store transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (>200 MW), dog under hensyn til kravene i DCC og elforsyningsloven, herunder at disse krav skal være proportionelle og omkostningseffektive.
 
Dokumenterne som Energinet sender i høring fremgår af tabellen herunder. 
 
Teknisk forskrift 3.4.3 vil blive ledsaget af en vejledning, når den anmeldes.
 
18-12-2021: Opdateret med høringskommentarskema til afgivelse af høringskommentarer. Benyt venligst ét skema per høringsdokument.  
03-01-2022: Link til bilag 1E var defekt og er opdateret.
19-01-2022: Høringsfrist forlænget.

 

Consultation on Technical regulation 3.4.3 – Requirements for transmission-connected demand facilities 

Energinet is currently seeing markedly increasing interest and a request from large demand facilities for connection to the transmission system. Some of these demand facilities request very large power draws, which means that Energinet have a pressing need to ensure that demand facilities of this size can be integrated into and connected to the public electricity supply system under technical conditions which mean that Energinet can ensure the quality and stability of the electricity supply system in the future. 

Energinet hereby submits a proposal for requirements to public consultation during the period 17 December 2021 to 21 January 2022Please note that the deadline has been extended to 4. February. 

Energinet intends to introduce new connection requirements for large transmission-connected demand facilities (>200 MW), taking into account, however, the requirements in DCC and the Danish Electricity Supply Act, including that these requirements must be proportional and cost-effective. 

Energinet submits the following documents for consultation (cf table below):

  • Technical regulation 3.4.3 - Requirements for transmission-connected demand facility 
  • Requirement notification (DCC) - Requirements for category 7, including:
  • DCC Appendix 1 - General technical requirements for grid connection of demand facilities and distribution systems, Rev. 2A.
  • DCC Appendix 1 D – Simulation model requirements, Rev. 1A
  • DCC Appendix 1 E - Power quality requirements , Rev. 1A

Technical regulation 3.4.3 will be accompanied by a guide when it is notified to the Danish Utility Regulator.

18 December 2021: Updated with consultation feedback form for submission of public consultation comments. Please use one form per consultation document. 

03 January 2022: Updated defective link for Bilag 1 E. 

19 January 2022: Deadline extended.

 TITEL
 Teknisk forskrift 3.4.3 - Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
 Kravanmeldelse (DCC) - Krav til kategori 7, herunder: 
 DCC Bilag 1 - Generelle tekniske krav for nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, Rev. 2A  
 DCC Bilag 1 D - Krav til simuleringsmodel, Rev. 1A
 DCC Bilag 1 E - Krav for elkvalitet, Rev. 1A
Høringskommentarskema - Consultation feedback form  (Word)