HØRING AF METODEÆNDRING AF C1, C2 OG C3 VEDR. OPHØR AF EFFEKTUBALANCEAFREGNING OG ÆNDRINGER TIL KØREPLANER

Energinet sender metodeændring af C1, C2 og C3 (revideret 7. juli på baggrund af ønsker på aktørmøde) i høring frem til 8. august 2022

Ny version af metodeanmeldelse for C1, C2 og C3, dateret d. 7. juli, som indeholder rettelser efter møde 29. juni samt tekstrettelser og forsøg på bedre specificeringer.

Revideret C3 samt C3 med rettelsesmarkeringer er tilføjet.

 

Metodeændringen indeholder et ophør af effektubalanceafregning samt resulterende ændringer i de øvrige forskrifter som konsekvens heraf.

Derudover indeholder metodeændringen ændringer til krav til køreplaner, hvor der skal sendes enkeltplaner for VE-anlæg på 10 MW eller større, hvor det revideres hvornår VE kan sende nedlukningsplaner og hvor der tilføjes krav om køreplaner for direkte linjer. Samtidig er der gennemført en række præciseringer for at gøre kravene mere forståelige.

Metodeændringen indeholder ligeledes en ændring til køreplaner som følge af regulerkraftaktiveringer, hvor Energinet fremadrettet vil foretage opdateringen af køreplaner på vegne af den balanceansvarlige aktør.

I forbindelse med ændringer til kravene er der fundet en række uhensigtsmæssige beskrivelser, hvor det er forsøgt at specificere kravene bedre. Det er ikke intentionen, at kravene ændres med disse tilretninger, kun at de bliver nemmere at forstå.

 

På aktørmøde den 29. juni blev stillet en række spørgsmål, som gav anledning til specifikke rettelser i C3 (der nu er indarbejdet i denne høringsversion):

Ikke regulerbare anlæg: Der er ønske om at man også kan opregulere mFRR på disse anlæg, som man kan i dag.

Dette er rettet i den nye høringsversion, så mFRR opregulering ikke forhindrer nedlukningsplaner.

Det kan være uklart, hvornår anlæg er ”ikke regulerbare anlæg”, titlen er ikke retvisende.

Kategorien ”Ikke regulerbare anlæg” er omdøbt, så de i stedet kaldes ”Prognosticerbare VE-anlæg”, og der er tilføjet, at muligheden for at lave en god prognose er væsentlig for Energinet.

Høringsversionen af C3 er også rettet, så mindre VE-anlæg (< 1MW), forventes at tilhøre denne kategori, der skal ikke indmeldes køreplanstype i strukturelle data for disse anlæg.

I forbindelse med at Energinet overtager indarbejdelsen af mFRR-aktivering i køreplanen, hvad sker der så, hvis buddet ikke kan aktiveres?

Det bliver muligt at acceptere eller afvise en budaktivering i sammenhæng med ændringen for indarbejdelse af mFRR-bud i køreplanerne. Dette afspejles desværre ikke i den eksisterende version af forskriften, da denne del af kravet ligger til godkendelse hos Forsyningstilsynet, og det kan derfor ikke ses i denne høringsversion.

I forbindelse med at Energinet overtager indarbejdelsen af mFRR-aktivering i køreplanen, hvad sker der så, hvis buddet kun kan aktiveres delvist?

Dette spørgsmål er også stillet på aktørmøde d. 23. juni om mFRR, og svaret vil blive givet herfra.

Vil der være mulighed for, at aktører kan indsende køreplaner, hvor bud er aktiveret, eventuelt påført et mærke?

Energinet har indført løsningen med egen indarbejdelse af mFRR-bud på grund af de meget kortere tidsfrister, der kommer med de kommende markedsløsninger for mFRR. Det er et krav, at vi skal tilpasse vores systemer, så det er muligt at håndtere de meget korte reaktionstider, som følger med MARI, det vil derfor ikke være muligt at modtage og behandle alternative planer, hvor mFRR-bud er indarbejdet.

Det er usikkert, hvornår vindmøller er en del af en park, og derfor regnes som anlæg > 10 MW.

Med ændringen til indmelding af køreplaner oprettes også en visning af, hvilke køreplaner Energinet forventer at modtage; i denne sammenhæng vil det være tydeligt, hvilke vindmøller (og solceller) der er en del af en park > 10 MW.

Energinet baserer opdelingen på data fra stamdataregisteret. En park kan ikke have flere forskellige balanceansvarlige.

Der er tale om et mindre antal vindmølle- og solcelleparker, som vil blive underlagt denne nye opdeling. Men der forventes adskillige ny solcelleparker i fremtiden, som vil overskride 10 MW-grænsen.

Der var ikke kendskab til begrebet Direkte linjer, som er introduceret med det nye høringsudkast til elforsyningslov fra Energistyrelsen

Høringen kan findes her Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Vi forventer, at Energistyrelsen vil sende en bekendtgørelse i høring engang efter sommerferien, hvor der vil være mere detaljerede beskrivelser af direkte linjer.

 

Energinet opfordrer alle interesserede parter til at afgive høringssvar til metodeanmeldelsen.

Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til aie@energinet.dk, med kopi til lkb@energinet.dk og myndighed@energinet.dk, senest mandag den 8. august 2022 kl.12.00.