Høring: Ændring af Teknisk forskrift 3.4.3 – Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Energinet sender hermed en revideret udgave af Teknisk forskrift 3.4.3 – Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i høring. Høringen løber fra onsdag den 13. juli 2022 til fredag den 19. august 2022 kl. 12.00.

(English text below)

Energinet oplever i øjeblikket en markant stigning i interesse og forespørgsler fra forbrugsanlæg, som ønsker tilslutning til transmissionssystemet. Energinet har et udtalt behov til at sikre, at forbrugsanlæg kan indpasses og tilsluttes i det kollektive elforsyningssystem under tekniske vilkår som gør, at Energinet kan sikre kvaliteten og stabiliteten i elforsyningssystemet i fremtiden.

I denne revision af teknisk forskrift 3.4.3 udvides visse af kravene til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg til også at omfatte kategori 3, 4 og 5. De foreslåede ændringer er markeret i dokumentet Teknisk forskrift 3.4.3 – Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (høringsudgave juli 2022), som findes i tabellen herunder.

Tidligere høringssvar er vurderet og delvist indarbejdet efter relevans. Disse offentliggøres ikke på nuværende tidspunkt, men vil indgå i et samlet høringsnotat, som udarbejdes inden anmeldelse af forskriften til Forsyningstilsynet. Fortrolige høringssvar vil ikke indgå, men svar herpå vil blive sendt direkte til den pågældende aktør.

Der udbedes kun kommentarer til de markerede ændringer i høringsdokumentet. Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, senest den 19. august 2022 kl. 12.00. 

Titel
Teknisk forskrift 3.4.3 - Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (høringsudgave juli 2022
Skema til høringskommentarer

 


Consultation: Changes to Technical regulation 3.4.3 – Requirements for transmission-connected demand facilities

Energinet hereby submits a revised version of Technical regulation 3.4.3 – Requirements for transmission-connected demand facilities for consultation. The consultation is open from Wednesday 13 July 2022 to Friday, 19 August 2022 at 12.00 noon.

Energinet is currently seeing a significant increase in interest in and enquiries from demand facilities on connections to the transmission system. Energinet has a pressing need to ensure that demand facilities can be integrated into and connected to the public electricity supply system under technical conditions which allow Energinet to ensure the quality and stability of the electricity supply system in the future.

In this revision of technical regulation 3.4.3, some of the requirements for transmission-connected demand facility are extended to also include categories 3, 4 and 5. The proposed changes are indicated in the document Teknisk forskrift 3.4.3 – Krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg (høringsudgave juli 2022), found in the table above (Danish only).

Previous consultation comments have been assessed and partially incorporated subject to relevance. These will not be published at this time, but will form part of an overall consultation memo to be prepared prior to the registration of the regulation with the Danish Utility Regulator. No confidential consultation comments will be included, but answers to these will be sent directly to the market participant in question.

Please only submit comments on the changes indicated in the consultation document. Please send consultation responses by e-mail to Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, CC myndighed@energinet.dk, by 19 August 2022 at 12.00 noon at the latest.