Justering af producentbetalingsmetoden for el

Metoden er i høring i perioden den 10. april 2024 til og med den 7. maj 2024.

Energinet sender hermed ændringer til Energinets metode for producentbetaling i høring.

Energinet fik den 21. december 2022 godkendt tarifmetoden for elproducenternes betaling til Energinet ved Forsyningstilsynet. Metoden trådte i kraft den 1. januar 2023 og har således været gældende i over ét år. Energinet har i perioden modtaget feedback fra aktørerne og gjort sig en række erfaringer om anvendelsen af metoden, der har medført behov for at foretage en række justeringer og præciseringer. Derfor justerer Energinet allerede nu producentbetalingsmetoden fremfor at vente til 2026, hvor metoden skal evalueres (jf. Forsyningstilsynets godkendelse af metoden, december 2022).

Energinet forslår 11 justeringer der både vil forenkle og præcisere metoden.

De vigtigste ændringer vedrører den geografiske differentiering af tilslutningsbidraget og indfødningstariffen. For en mere enkel og retvisende tilgang anvendes tilslutningspunktet fremadrettet som identifikation for det geografiske område for produktionsanlæggets placering i stedet for postnummer som nuværende. Som en afledt effekt heraf forenkles indfødningstariffen til en ensartet indfødningstarif for alle producenter, da det ikke er muligt at anvende tilslutningspunktet som identifikationskriterie i DataHub'en.

Derudover sikres en mere ensartet og enkelt håndtering af producenter tilsluttet på distributionsniveau, hvor tilslutningsbetalingen tilpasses nye regler fra netselskaberne. Den geografiske differentiering for Blav kunder fjernes og C-kunder undtages helt fra betaling af tilslutningsbidrag og transformerbidrag.

Energinets potentielle omkostninger ved en ønsket levetidsforlængelse af de ældre havvindmølleparker, der er tilsluttet på havet skal kunne opkræves hos anlægsejeren for at sikre en fair håndtering af nye og ældre parker.

Derudover rettes der nogle andre afsnit for at kunne sikre en mere fleksibel håndtering af særønsker af anlægsejer ift. nettilslutningen. Yderligere sikres en fair betaling for midlertidig tilsluttede anlæg. Endvidere præciseres gældende praksis for indberetning af informationer om nettilslutning hos netselskaberne til Energinet samt dækning af screenings- og modningsomkostninger.

Detaljerne er nærmere beskrevet i vedlagte høringsbrev samt udkast til ændringer til metoden i bekendtgørelsesformat (gældende bekendtgørelsesformat kan læses her).

Titel
Høringsbrev: Justering af producentbetalingsmetoden for el 2024
Producentbetalingsmetode Bkg format med 'Track Changes'

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til metoden.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig metodejustering, som anmeldes til Forsyningstilsynet.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest tirsdag den 7. maj 2024, kl.16.00.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.