Høring af Energinets langsigtede udviklingsplan 2024

Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 (LUP24) er i høring fra mandag den 13. maj 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024.

Opdatering 23. maj 2024: På kortet over den mulige langsigtede netstruktur, figur 5 i kapitel 4, var den mulige 400 kV-forbindelse mellem Ringsbjerg og Vordingborg Nord indtegnet med 400 kV-kabler. Det er endnu ikke afklaret, i hvilket omfang forbindelsen kan kabellægges, hvorfor den nu er indtegnet som luftledning.

Formål
Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 (LUP24) beskriver denoverordnede strategiske retning for,  hvordan Energinet forventer at udvikle transmissionssystemerne for el og gas frem mod 2050. Udviklingsplanen skitserer desuden Energinets perspektiver ift. at etablere en helt ny brintinfrastruktur.

Det primære forudsætningsgrundlag er Energistyrelsen analyseforudsætninger til Energinet, som angiver et sandsynligt udviklingsforløb for de danske energisystemer frem mod 2050.

Et led i udarbejdelsen af den langsigtede udviklingsplan er en tæt aktørdialog. På den baggrund sender Energinet nu LUP24 i høring.

Hvad indeholder LUP24?
Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 består af en række rapporter, som er organiseret i tre dele 1) behovsanalyser, 2) mulige udfaldsrum for løsninger, og 3) en rapport med de samlede anbefalinger og løsningsforslag.

Rapporter, som er omfattet af denne høring:

  • LUP24 Hovedrapport
  • LUP24 løsningskatalog
  • Langsigtet netstruktur for eltransmissionsnettet 2023
  • LUP24 Geografisk projektliste eltransmission
  • LUP24 Geografisk projektliste gastransmission
  • LUP24 Geografisk projektliste brinttransmission

Se dokumenterne til højre herfor.

Energinet har tidligere offentliggjort behovsanalyser for eltransmission, gastransmission og brinttransmission den 12. december 2023: Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2024.

Tilmeld dig vores workshop
Energinet afholder en workshop om den langsigtede netstruktur for eltransmission den 31. maj 2024. Det er muligt at tilmelde sig arrangementet via vores hjemmeside: Workshop om den langsigtede netstruktur. For mere info herom, kontakt Mads Keller mke@energinet.dk.

Den videre proces
Alle høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat, som offentliggøres på Energinets hjemmeside. Det bemærkes i den forbindelse, at høringssvar ikke anonymiseres. Efter høringsperioden og håndtering af høringssvar vil Energinet offentliggøre den endelige version af Energinets langsigtede udviklingsplan 2024.

Det bemærkes, at dele af materialet først sættes grafisk op efter høringsperioden. Der kan derfor forekomme ændringer i det endelige materiale sammenlignet med materialet sendt i høring.

Høringsperiode og kontakt
Det er muligt at give input til Energinets langsigtede udviklingsplan i perioden 13. maj til 6. juni 2024.

Høringssvar kan fremsendes til Sara Andersen snd@energinet.dk.