Krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger) godkendt af Forsyningstilsynet

Få et overblik over, de krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger), der er godkendt af Forsyningstilsynet

RfG - Requirements for Generators

Krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Se krav med tilhørende bilag i tabellen herunder.

Version Titel Godkendt*
RfG-krav for tærskelværdier fastsat i henhold til RfG artikel 5  September 2018 
1 RfG-bilag 1, Krav fastsat i henhold til EU-forordning 2016/631 (RfG) Juli  2022
1 RfG bilag 1A, Generisk signalliste November 2018
1 RfG bilag 1B, Krav til simuleringsmodeller November 2018
1 RfG bilag 1C, Robusthedskrav (FRT) November 2018
1 RfG bilag 1D, Krav til reaktive reguleringsegenskaber                      November 2018

*Godkendt af Forsyningstilsynet.

 

Derudover er der i henhold til kravene udarbejdet en oversigt over tilslutningsprocessen i henhold til RfG.

Kontakt

DCC - demand connection codes

Krav til nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer under DCC som godkendt af Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet godkendte den 27. maj 2019 Energinets forslag til krav til nettilslutning af forbrugs-og distributionssystemer, anmeldt i 2018.

Der er den 27. november 2020 foretaget en redaktionel korrektion med hensyn til hjemlen for krav fastsat til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering; denne indeholder ingen ændring af gældende krav til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering.

Se forordningskravene i tabellen herunder:

 Titel Godkendt
 DCC - Bilag 1 - Godkendt - Kravdokument rev. 2 godkendt 27-11-2020 27. november 2020 
 DCC - Bilag 1.A - Godkendt - POC-skitser 27. maj 2019 
 DCC - Bilag 1.B - Godkendt - Generisk signalliste  27. maj 2019  
 DCC - Bilag 1.D - Godkendt - Simuleringsmodel  27. maj 2019  
 DCC - Bilag 1.E - Godkendt - Spændingskvalitet transmissionstilsluttede distributionssystemer og forbrugsanlæg  27. maj 2019  
 DCC - Bilag 1.F - Godkendt - Tilslutningsproces for anlæg på DSO-niveau  27. maj 2019  

Klik her for at gå til Forsyningstilsynets hjemmeside.

Derudover er der i henhold til kravene udarbejdet en oversigt over tilslutningsprocessen i henhold til DCC.

Kontakt

HVDC - High voltage direct current systems and direct current-connected power park modules

Krav til nettilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, godkendt af Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet (FSTS) godkendte den 14. oktober 2019 Energinets forslag til krav for tilslutning af HVDC-systemer og jævnstrømsforbundne produktionsanlæg.

Bemærk dog, at Forsyningstilsynet har valgt at indhente ACERs stillingtagen til en række artikler, som anført i afgørelsen. 

Rev.  Titel  Godkendt
 0  HVDC - artikel 11-54 - Kravdokument opdateret jf FSTS-afgørelse   14. oktober 2019
 0  Annex A - Krav for spændingskvalitet for tilslutning af HVDC-systemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg 14. oktober 2019
 0  Annex B - Krav til simuleringsmodeller for HVDC-anlæg  14. oktober 2019
 0  Annex D - Reaktive reguleringsegenskaber jf artikel 20, 40 og 48, HVDC  14. oktober 2019

Klik her for at gå til Forsyningstilsynets hjemmeside

Derudover er der i henhold til kravene udarbejdet en oversigt over processen for tilslutning af højspændingsjævnstrømssystemer og jævnstrømsforbundne anlæg i transmissionsnettet, jf. HVDC-forordningen.

 

 


Kontakt

SO GL - System Operation Guideline

Krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger) under SO GL, godkendt af Forsyningstilsynet

SO GL stiller krav til TSO'er om udarbejdelse af fælleseuropæiske samt fælles regionale krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger). Når disse krav er godkendt af de nationale regulerende myndigheder (Forsyningstilsynet i Danmark), bliver de offentliggjort her.

Kontakt

Driftssikkerhed

KORRR

Centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling (KORRR) i henhold til SO GL artikel 40(6).

Titel Godkendt
Bilag 1181009KORRRAendret anmeldelse som godkendt inkl bilag 18. januar 2019

 

Driftsplanlægning

 

Metode til koordinering af driftsikkerhedsanalyse (CSAM) i henhold til SO GL artikel 75(1)

Titel Godkendt
Annex I - ACER Decision on CSAM 19. juni 2019

 

CCR Hansas TSO'ers metode for fælles bestemmelser for regional koordinering af driftssikkerhed

Titel Godkendt 
CCR Hansa Operational Security Coordination methodology SOGL 76-77 Final 23. december 2020

 

Metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser (RAOCM) i henhold til SO GL artikel 84(1)

Titel Godkendt
Annex I - ACER Decision on RAOCM 19. juni 2019

 

Fælles netmodeller, Common grid model methodology (CGMM) under SO GL artikel 67

Titel Godkendt
Common grid model methodology - SO GL 21. september 2018

 

Lastfrekvensregulering og reserver

SO GL, afsnit 2 - frekvenskvalitet:

Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til SO GL artikel 127

TItel Godkendt
Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet, SO GL 127 16. juli 2019

 

Rampebegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137(3) og (4)

Forslaget er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i Norden i medfør af SO GL artikel 119.

Titel Godkendt
Rampebegrænsninger for output af aktiv effekt, SO GL 137(3) og (4) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 3 - struktur for lastfrekvensregulering:

LCF-blokke i det kontinentaleuropæiske synkronområde

Fastlæggelse af LFC-kontrolblokke for det synkrone område CE

Titel Godkendt
Bilag 4_1 aendret LFC blocks determination proposal 14. september 2018
Bilag 4_2 aendret LFC blocks determination Proposal_Explanatory note etc 14. september 2018

 

LCF-blokke i det nordiske synkronområde

Fastlæggelse af LFC-kontrolblokke for det synkrone område Norden

Titel Godkendt
Main document - LFC block proposal Nordic w amendments 7. september 2018
Explanatory doc - LFC Block Nordic - final 7. september 2018

 

SO GL, afsnit 4 - gennemførelse af lastfrekvensregulering:

Foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til SO GL artikel 152 (14) og (16)

Titel Godkendt
Reduktion af reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse, SO GL 152(14) og (16) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 5 - frekvenskontrolreserver:

FCR-dimensionering i henhold til SO GL art. 153(2)

Titel Godkendt
FCR dimensioning in accordance with article 153-2 15. juli 2019

 

Additional properties of FCR in accordance with Article 154(2)

Yderligere egenskaber for FCR i Kontinentaleuropa i henhold til SO GL art. 154(2).

Titel  Godkendt
Afgørelse om yderligere egenskaber for FCR i Kontinentaleuropa  30. juni 2021
Additional properties FCR Article 154-2 SOGL 20210121 Art_A-2 final  30. juni 2021

 

Yderligere FCR-egenskaber i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL art. 154(2)

Yderligere egenskaber for FCR i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL art. 154(2)

Titel Godkendt
Yderligere egenskaber for FCR, SO GL 154-2 16. juli 2019

 

Minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning i Norden i henhold til SO GL artikel 156(10) 

Minimumsperiode for fuld aktivering, som en FCR-enhed med begrænset energibeholdning, når det sammenkoblede transmissionsnet i Norden er i alarmtilstand.

Titel Godkendt
Afgørelse om minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning i Norden 8. oktober 2021
Bilag 1 Minimum activation period for FCR art 156(10) for NRA submission   
Bilag 2 Position Paper Min activation FCR art 156(10)  Agreement 2021   
Bilag 3 Korrespondance med Energinet   
Bilag 4 Responses to public consultation of proposal for miminum activation period for FCR art 156(10  

 

Ændret metode for CBA i henhold til SO GL art. 156(11)

Metode for cost-benefit-analyse til vurdering af den periode, der er nødvendig for at FCR-leverende enheder/grupper med begrænsede energibeholdninger kan forblive tilgængelige i alarmtilstand

Titel Godkendt
Ændret metode for CBA af 28 november 2018 8. april 2019

 

SO GL, afsnit 6 - frekvensgenoprettelsesreserver:

Regler for dimensionering af FRR i henhold til SO GL artikel 157 (1)

Titel Godkendt
Regler for dimensionering af FRR,SO GL157(1) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 8 - udveksling og deling af reserver:

Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL artikel 163(2)

Titel Godkendt
Grænser for udveksling af FCR mellem TSO'er, SO GL 163-2 17. juli2019

 

FRR-udveksling og FRR-deling i henhold til SO GL art. 176(1) og art. 177(1)

Grænser for omfang af udveksling af FRR mellem synkronområder i henhold til SO GL art. 176(1) og deling af FRR i henhold til SO GL art. 177(1)

Titel Godkendt
FRR sharing in accordance with article 176 1 and 177 1 2. april 2019

 

RR-udveksling og RR-deling i henhold til SO GL art. 178(1) og art. 179(1)

Grænser for omfang af udveksling af RR mellem synkronområder i henhold til SO GL art. 178(1) og grænser for omfang af deling i henhold til SO GL art. 179(1)

Titel Godkendt
RR sharing in accordance with article 178 1 and 179 1 2. april 2019

 

Grænser for omfang af udveksling og deling af FRR mellem synkrone områder i henhold til SO GL artikel 176(1) og 177(1)(og RR i henhold til artikel 178(1) og 179(1))

Titel Godkendt
Grænser for omfang af udveksling og deling af FRR mellem synkrområder, SO GL 176-1, 177-1, 178-1 og179-1 17. juli 2019

 

 

 

 

 

ER - Emergency and Restoration

Krav for væsentlige driftsforhold under nøddrift, i forbindelse med blackout samt under systemgenopretning efter et blackout

Testplan

Energinet har defineret en testplan, som identificerer det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen, og som skal testes. Denne testplan vedrører testhyppighed og testforhold, jf. NC ER artikel 44-47. Der er samtidig udarbejdet en vejledning til testplanen.

De godkendte dokumenter ses herunder:

Version Titel  Godkendt* 
1 Testplan  14. januar 2021
1 Vejledning til testplan 14. januar 2021

* Godkendt af Forsyningstilsynet

 


Systemforsvarsplan og genoprettelsesplan

Systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen indeholder krav for væsentlige driftsforhold under nøddrift, i forbindelse med blackout samt under genoprettelse af systemet efter et blackout, og regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter samt regler for afregning af ubalancer. 
 
De godkendte dokumenter ses herunder:

Version Titel Godkendt
1 Systemforsvarsplan 26. april 2023
1 Genoprettelsesplan 14. januar 2021*

* Godkendt af Forsyningstilsynet

 

Kontakt