En kort introduktion til netregler

Læs mere om de 5 tilslutnings- og driftsrelaterede netregler

Klik på menubjælken herunder for at se, hvad forkortelserne dækker over, flere detaljer om de enkelte forordninger og finde links til dokumenter og andet relevant materiale.

RfG - Requirements for Generator

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Handler om: Fastsættelse af krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Henvender sig til: Netvirksomheder, anlægsejere, anlægsproducenter, balanceansvarlige, TSO'er, nationale regulatorer

Status: Gældende EU-forordning, skal være fuldt gennemført 14. april 2019.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet indsendte krav i henhold til forordningen.

Alle godkendte, gældende krav finder du på siden Nettilslutning og drift under regler for systemdrift hhv. for nettilslutning.

 

kontakt

DCC - Demand Connection Code

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

Handler om: Fastsættelse af krav for nettilslutning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, stationer, distributionssystemer, lukkede distributionssystemer samt fleksibelt forbrug.

Henvender sig til: Netvirksomheder, anlægsejere, anlægsproducenter, balanceansvarlige, TSO'er, nationale regulatorer

Status: Gældende EU-forordning; skal være fuldt implementeret 7. september 2019.

Alle godkendte, gældende krav finder du på siden Nettilslutning og drift under regler for systemdrift hhv. for nettilslutning.

kontakt

HVDC - High Voltage Direct Current

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg

Handler om: Fastsættelse af krav for nettilslutning af transmissionssystemer baseret på højspændingsjævnstrøm samt jævnstrømsbaserede produktionsanlæg.

Henvender sig til: Anlægsejere, anlægsproducenter, TSO'er, nationale regulatorer

Status: Gældende EU-forordning; skal være fuldt implementeret 11. september 2019.

Alle godkendte, gældende krav finder du på siden Nettilslutning og drift under regler for systemdrift hhv. for nettilslutning.
 

kontakt

SO GL - System Operation Guideline

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Handler om: Regel med fastlæggelse af krav til systemsikkerhedsmæssige forhold, udetidsplanlægning, effektbalancering samt reservering og udveksling af reserver under normal og skærpet drift.

Henvender sig til: Netvirksomheder, balanceansvarlige, TSO'er.

Status: Gældende EU-forordning.

Næste skridt: De europæiske TSO'er har til opgave at udarbejde en række forslag til metoder på både regionalt og europæisk plan, jf. SO GL. Disse forslag skal anmeldes til de nationale regulerende myndigheder (NRA'erne). Gennemførelsesarbejdet følger de frister, der er givet i SO GL.

Se de anmeldte og godkendte forslag via de respektive links i højre side.


ER - Emergency and Restoration

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse.

Handler om: Fastsættelse af krav for væsentlige driftsforhold under nøddrift, i forbindelse med blackout samt under systemgenopretning efter et blackout.

Henvender sig primært til: Transmissionssystemoperatører (TSO'er), distributionssystemoperatører (DSO'er) og betydelige netbrugere (BNB'er).

Status: Gældende EU-forordning.

Næste skridt: Energinet har anmeldt en række krav jf. NC ER den 18. december 2018 og afventer Forsyningstilsynets godkendelse.

Se anmeldte og godkendte forslag via de respektive links i højre side.

I 2019 vil der være fokus på udarbejdelse af en testplan i samarbejde med aktørerne. Fristen for anmeldelser til den nationale regulerende myndighed (NRA) er den 18. december 2019.