Nordiske TSO'er fremlægger afgørende aspekter for udvikling af fremtidige kortsigtede elmarkeder for at imødekomme den grønne omstilling

De nordiske TSO’er arbejder intensivt på at udvikle og implementere nye løsninger for fremtidens kortsigtede elmarkeder for at være forberedt på den konstante udvikling som energisektoren står overfor i den grønne omstilling.

For at løse opgaven med at indpasse grøn energi til danskerne har vi i den første fase af den grønne omstilling benyttet os af en række værdifulde værktøjer; herunder at skabe et robust net med stærke udlandsforbindelser, velfungerende markeder på tværs af lande, valide analyser og langsigtet planlægning.

Disse værktøjer har tjent os godt og er stadig nødvendige redskaber fremadrettet. Men de kan ikke længere stå alene, fordi udfordringerne i 2. halvleg af den grønne omstilling er anderledes. 

Udviklingen frem mod et klimaneutralt samfund vil kræve udbygning med ekstra infrastruktur og tilpasning af elmarkerne i forhold til, hvad vi kender i dag. Nye teknologiske løsninger, nye hensyn og også nye samarbejdsformer med samfundet og markedsaktørerne bliver afgørende. Forandringerne i sektoren og i regionen udfordrer vores grundlæggende antagelser om, hvordan verden ser ud. Derfor er det også vigtigt for os at inkludere erfaring og vurdering af markedsaktørerne i TSO'ernes drøftelse af den fremtidige mulige udvikling.

For at skabe bred dialog med aktørerne publicerede de nordiske TSO’er i april 2019 et diskussionsoplæg til høring omhandlende mulige markedsbaserede løsninger for de fremtidige kortsigtede elmarkeder. Høringen resulterede i flere relevante forslag, og TSO’erne har på baggrund heraf udarbejdet en endelig rapport. 

Rapporten omfatter markedsstruktur, markedsplatforme, tidsrammer og grænseoverskridende kapacitetstildeling samt mål og eventuelle løsninger og samarbejde, der er nødvendig for at kunne udvikle elmarkederne i retning af ”real-time” trading (meget kort før leveringstidspunktet) – og for at imødekomme den grønne omstilling.

Rapporten danner et nordisk udgangspunkt for drøftelsen i ENTSO-E, for eventuel indflydelse på fremtidige lovændringer og for fremtidig udvikling og tilpasning af VE i norden.  

Læs mere i diskussionsoplægget til høring, en sammenfatning af høringssvarene og den endelige rapport i højre side.

 


 

Nordic TSOs publish key aspects of the development of future short-term electricity markets to accommodate the green transition 

The Nordic TSOs are working intensively to develop and implement new solutions for the future short-term electricity markets to be prepared for the continuous development faced by the energy industry in the green transition.

In solving the task of integrating green energy for the Danes, we have used a number of valuable tools in the first phase of the green transition. These include creating a robust grid with strong international connections, well-functioning cross-border markets, valid analyses and long-term planning. 

These tools have served us well and will continue to be necessary going forward. However, they can no longer stand alone, because the challenges we face in the second phase of the green transition are different.

Development towards a climate-neutral society will require expansion of infrastructure and adaptation of electricity markets compared to what we have today. New technological solutions, new considerations and also new forms of cooperation with society and market participants will be key aspects. Changes in the industry and in the region challenge our basic assumptions about the world. Therefore, it is also important to us to bring the market participants' experience and assessments into TSO discussions of future possible developments.

Inviting dialogue with all stakeholders, the Nordic TSOs published a consultation discussion paper in April 2019 that explored possible market-based solutions for future short-term electricity markets. The consultation generated several relevant proposals, and the TSOs have finalised the document using input received. 

The report comprises market structure, market platforms, time framework and cross-border capacity allocation as well as objectives and possible solutions and cooperation necessary for developing the electricity markets in the direction of 'real-time' trading (very close to the time of delivery) – and to accommodate the green transition. 

The report forms a Nordic basis for ENTSO-E discussions, possible influence on future legislative changes and for future development and adaptation of RE in the Nordic region. 

Read more in the consultation discussion paper, the summary of consultation responses and the final report on the right-hand side.

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.