Skal du have et nyt anlæg i elnettet?

Skal jeres anlæg tilsluttes elnettet på transmissionsniveau?

Her på siden kan I læse mere om, hvordan I kommer i gang.

Kontakt Energinets Netkundecenter, hvis I ikke finder det, I søger. 

Click here for English.

 

Et hurtigt overblik

Her er et overblik over processen for, hvordan jeres anlæg bliver tilsluttet elnettet.

Kontakt jeres lokale netselskab

Når I skal have et nyt anlæg tilsluttet i elnettet, skal I først kontakte jeres lokale netselskab. De finder ud af, om anlægget skal tilsluttes ved dem i distributionsnettet eller ved Energinet i transmissionsnettet. Green Power Denmark har en side, hvor I kan finde jeres netselskab.

Find netselskab

HVIS I SKAL TILSLUTTES TRANSMISSIONSNETTET

Opstart og afklaring


I skal kontakte jeres lokale netselskab, der herefter afklarer, om jeres anlæg skal tilsluttes i distributions- eller transmissionsnettet. Hvis det skal på transmissionsnettet, vil I modtage en mail fra jeres netselskab med link til Energinets netkundeportal.

I denne fase opretter I en brugerprofil i Energinets netkundeportal. Samtidig opretter I jeres projekt med de oplysninger, der er behov på dette tidspunkt i forløbet. I kan løbende følge med i, hvor langt jeres projekt er, og I kan se, hvilke oplysninger og hvilken dokumentation, I skal sende til Energinet.

Hvis I ønsker at starte endnu et projekt med et nyt anlæg, skal I igen kontakte jeres netselskab og afvente, at I får et nyt link til netkundeportalen. Herefter skal I selv oprette et eventuelt nyt projekt.

Processen for tilslutning til transmissionsnettet afhænger af, hvilken type projekt, I har:

 1. Et standardprojekt
 2. Et projekt, som kræver udbygning af elnettet
 3. Et projekt, som kræver tilpasning til jeres særlige behov.

Læs mere om de tre projekttyper under Ofte stillede spørgsmål.

Forvent, at den indledende dialog og afklaring tager 3-5 måneder.

Planlægning


Denne fase starter med, at I på Energinets netkundeportal oplyser, hvor jeres anlæg skal ligge, hvilken type anlæg det er, hvor stort anlægget er og jeres ønskede tidsplan. Når disse detaljer er på plads, indgår I en såkaldt screenings- og modningsaftale med Energinet.

Energinet laver en screeningsafgørelse, som beskriver, hvor jeres anlæg kan blive tilsluttet og hvad tidsestimatet er, samt oplysninger om økonomien i projektet. I har nu 3 måneder til at godkende screeningsafgørelsen. Når I har godkendt screeningsafgørelsen, vil jeres projekt overgå til modningsfasen og Energinet går i gang med mere specifikke beregninger.

Vi begynder også at arbejde på den nettilslutningsaftale (NTA), som denne modningsfase skal ende ud i. Derfor skal I også lave en retvisende skitse af anlæggets opbygning og afklare med det lokale netselskab, hvordan afregningsmåleren for anlægget skal udføres. (Hvad er en målerstation? Se mere under Ofte stillede spørgsmål.)

Energinet anbefaler, at I også går i gang med at lave net- og simuleringsmodeller for jeres anlæg, som viser, hvordan anlægget påvirker det øvrige elnet.

Fasen afsluttes med, at vi indgår en nettilslutningsaftale (NTA), som fastsætter tilslutningskrav for jeres anlæg. 

Længden af denne fase afhænger i høj grad af, hvornår I kan levere de oplysninger, som Energinet løbende har brug for, herunder detaljer om anlægsdesign. Forvent, at denne fase tager 9-18 måneder, alt efter hvor komplekst jeres anlæg er.


Dette er byggefasen. I bygger jeres anlæg, og Energinet laver samtidig de nødvendige ændringer i transmissionsnettet.

Inden I kan blive endeligt tilsluttet og gå i fuld drift, skal I undervejs have tre tilladelser: EON, ION og FON.

EON, spændingssætningstilladelsen, er jeres tilladelse til at sætte spænding på jeres anlæg internt og på eventuelle hjælpeforsyninger via det punkt, hvor anlægget er tilsluttet elnettet (nettilslutningspunktet).

ION, den midlertidige driftstilladelse, er jeres tilladelse til at drive anlægget via nettilslutningspunktet. Tilladelsen gælder i en begrænset testperiode på højst 24 måneder, hvor I skal teste jeres anlæg og vise, at det overholder de tekniske krav.

FON, den endelige driftstilladelse, får I, når I har vist, at anlægget lever op til alle krav. FON er jeres tilladelse til at drive anlægget fuldt ud.

Forvent, at etableringsfasen frem til ION tager 20-36 måneder.

Energinets netkundecenter hjælper jer fra start til slut

Vores netkundecenter vil være jeres faste kontaktpunkt i Energinet gennem hele tilslutningsprocessen. Netkundecenteret hjælper med at besvare jeres spørgsmål og sørger for at formidle kontakt med relevante kolleger i Energinet. Vi hjælper også med at håndtere jeres projekt i opstarts-/afklaringsfasen og planlægningsfasen. Kontakt os på netkundecenter@energinet.dk

REGLER OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Find regler for nettilslutning på elområdet af bl.a. produktions-, forbrugs- og energilageranlæg:
REGLER FOR NETTILSLUTNING.

Læs også svarene på spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med tilslutning af anlæg til elnettet:

Hvor er der plads til nye produktionsanlæg?

Kapacitetskortet fra Energinet og Green Power Denmark viser med et produktionskort overslagsmæssigt den aktuelt ledige kapacitet i elnettet for tilslutning og fuld indpasning af ny elproduktion i 50-60 kV- og 132-150 kV-nettet.

Et standardprojekt: Hvad er det?

Et standardprojekt kan tilsluttes i en eksisterende station, uden at Energinet har behov for myndighedsgodkendelse, og der kan anvises et tilslutningspunkt i en eksisterende station. 

I kan forvente, at et standardprojekt har fokus på hurtig tilslutning og typisk kan gennemføres på ca. 30 måneder.

Et projekt, som kræver udbygning af elnettet: Hvad er det?

Denne type projekt er afhængig af et udbygningsprojekt, enten fordi tilslutningen kræver en ny station eller myndighedsgodkendelse ved udvidelse af en eksisterende.

I kan forvente, at denne type projekt typisk kan gennemføres på ca. 60 måneder.

Et projekt, som kræver tilpasning til jeres særlige behov: Hvad er det?

Denne type projekt er et ikke-standardiseret projektforløb, hvor projekt og følgevirkninger skal afklares, før der kan anvises et tilslutningspunkt. Der er behov for afklarende input, før en løsning kan udarbejdes, og projektet kan fortsætte (f.eks. projektspecifikationer, netberegningsmodel, afklaring med myndighed vedr. tilslutningskrav eller lignende, ny teknologi/opgradering af eksisterende, ny lovgivning/krav).

I kan forvente, at denne type projekt har fokus på vejledning og dialog, så vi sammen finder den bedste løsning.

Hvad I som netkunde kan forvente af Energinet, og hvad Energinet forventer af jer som netkunde

Som netkunde kan I forvente:

 • En fast kontaktperson, der sørger for koordinering hele vejen igennem projektet
 • Adgang til en projektportal, som samler al dokumentation, kommunikation og aftaler ét sted
 • En endelig tidsplan, der afstemmes mellem Energinet og anlægsejer i etableringsfasen
 • En introduktion til systemydelser
 • En introduktion til/indblik i tekniske krav og tilslutningsløsning
 • Status, svar og møder, når det ønskes
 • At Energinet som offentlig myndighed behandler jeres nettilslutningsprojekt i forhold de lovmæssige principper, vi er underlagt.

Energinet forventer:

 • At netkunden sætter sig ind i krav og tilslutningsregler ved vejledning
 • At netkunden indgår aftaler, stiller garanti og leverer input som aftalt
 • At netkunden overholder lovgivning og regulering.

Netkundeportal: oprettelse og funktion

Oprettelse
Hvis jeres anlæg skal tilsluttes i eltransmissionsnettet, opretter Energinet en profil til jer i vores netkundeportal. I modtager linket til portalen fra jeres lokale netselskab, ikke direkte fra Energinet. Sådan overdrager netselskabet projektet med jeres anlæg til Energinet.

 

Funktion
Netkundeportalen er en online løsning, som samler hele sagsbehandlingen ét sted. Portalen sikrer, at I som netkunde hele tiden har et overblik over, hvor I er i processen. Samtidig viser portalen, hvilken dokumentation I skal sende (uploade) for hvert trin i processen.

Hvornår er vi garanteret kapacitet?

Juridisk er kapaciteten sikret ved indgåelse af nettilslutningsaftalen, hvor I accepterer vores tekniske krav og stiller garanti. Allerede når vi indgår screeningsaftalen, er I som netkunde sikret en plads i nettet. I er kun sikret denne plads, når I fortsætter projektet direkte igennem vores proces og indgår aftaler og stiller garantier, når dette er nødvendigt.

Hvad koster det at få et anlæg tilsluttet i elnettet?

Omkostningerne til selve nettilslutningen afhænger af flere ting, herunder om det er et forbrugs- eller produktionsanlæg. Dette vil blive afklaret ifm. vores indledende dialog.

I de indledende faser frem til indgåelse af nettilslutningsaftalen skal I alene betale vores interne omkostninger (timer) og kan vælge at stoppe projektet når som helst.

Garantistillelse: Hvornår og hvor meget?

Når vi indgår nettilslutningsaftalen, skal I stille en bankgaranti, der dækker vores samlede omkostninger i forbindelse med jeres tilslutning.

Hvad skal vi som anlægsejer levere, og hvad leverer Energinet?

Grænsen for Energinets leverance i forbindelse med en tilslutning til eltransmissionsnettet er terminalerne i transformerstationen, som jeres højspændingskabler skal tilsluttes. Alt derfra og ud til/i jeres anlæg skal I selv levere, bl.a. alle tilladelser, godkendelser, lodsejeraftaler mm.

Som udgangspunkt er der meget begrænsede muligheder for, at I kan placere dele af jeres anlæg/komponenter  på vores stationer. 

Måletransformer: Hvad er det?

Alle anlæg i højspændingsnettet skal have en afregningsmåler, og denne skal bruge målinger fra strøm- og spændingstransformere i stationen. Det lokale netselskab har ansvaret for afregningsmåling, men Energinet leverer og installerer måletransformerne for strøm og spænding. Derfor skal I i god tid henvende jer til jeres lokale netselskab, som skal levere data for måletransformerne til os.

Net- og simuleringsmodeller: Hvad er det, og hvorfor skal vi i gang med dem tidligt?

Hvad er net- og simuleringsmodeller?
Net- og simuleringsmodeller er modeller af jeres anlæg lavet i et stykke software til analyse af elsystemet. Modellerne skal vise, at jeres anlæg overholder kravene til f.eks. elektrisk støj, så vi sikrer, at tilslutning af jeres anlæg til elnettet ikke påvirker det øvrige net negativt.

 

Hvorfor skal vi i gang med at lave modeller tidligt i forløbet?
Modellerne tager lang tid at lave, og bagefter skal de gennemgås og godkendes af Energinet. Kan modellerne ikke godkendes, skal I tilrette og sende dem ind til godkendelse igen. Det tager lang tid at gennemgå modellerne grundigt, særligt hvis det foregår af flere omgange, og derfor anbefaler Energinet, at I går i gang med at lave modeller allerede i planlægningsfasen. Vær opmærksom på, at modellerne er komplicerede at lave og derfor kan kræve input fra specialister på området.

Tariffer og gebyrer

Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift, som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinets eltariffer og -gebyrer dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration.

Læs mere: https://energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/

 

Energinets langsigtede udviklingsplan (LUP24)

Den Langsigtede Udviklingsplan 2024 udgør et helt centralt element i Energinets fremtidige investeringsgrundlag. Den indeholder et overblik over, hvor der kan være behov for udbygninger og forstærkninger – og hvilke projekter, Energinet planlægger at igangsætte de næste 20 år.

Tjen penge på at skrue op og ned for jeres nye anlæg

Vi kalder det systemydelser, og vi har brug for mange af dem. Det gør det lettere for os at balancere produktion og forbrug - og dermed sikre høj forsyningssikkerhed.

Læs mere om jeres muligheder