Q&A

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål. Denne Q&A vil løbende blive opdateret. Datoerne ved spørgsmålene angiver, hvornår de er tilføjet Q&A'en. Spørgsmål og svar er sorteret kronologisk med de nyeste nederst.

Vi gør vores bedste for at holde vores Q&A opdateret med de mest relevante spørgsmål både for nye såvel som eksisterende aktører. Finder du stadig ikke, hvad du søger, har du også mulighed for at tage kontakt til os gennem supporten, som du finder informationer om højre side

Hvad er kravene til mRIDs? (23.06.2022)

mRID skal være et UUID i henhold til RFC 4122 (UUID v1, v4 eller v5).

Hvilke fejlkoder kan benyttes i Acknowledgement document efter go-live i april 2023? Kan man eventuelt benytte de samme fejlkoder, som er tilgængelig i den eksisterende kvitteringsbesked? (23.06.2022)

I det nye acknowledgement document, som skal benyttes efter go-live i april 2023, er der pt. kun specificeret 2 fejlkoder (fuldt accepteret eller fuldt afvist), men den tilhørende tekst vil give en god indikation af årsagen til fejlen.

Der er pt. ikke planer om at introducere flere fejlkoder inden go-live i april 2023.

I dag kan ”measurement unit price” angives som enten ’MWH’ eller ’MAW’ – Iflg dokumentationen for mFRR EAM så ser det ud til at kun ’MWH’ er tilladt, kan det passe? (23.06.2022)

Ja, det er korrekt. Prisen angives pr. MWH som angivet i attributten energyPrice_Measure_Unit.name, mens mængden angives pr. MW (MAW) som angivet i attributten quantity_Measure_Unit.name.

Hvordan indsendes et bud for en forbrugsenhed til opregulering. I det gamle/nuværende format skulle feltet ’BusinessType’ udfyldes med ’BIC’, den mulighed findes ikke i det nye format. Så vidt jeg kan se, så erstattes ’BusinessType’ (nuværende format) med ’mktPSRType.psrType’ (nyt format). I ’mktPSRType.psrType’ kan man ikke angive forbrug, det er kun produktion. Udgår det? Eller kan du hjælpe med at afklare hvordan buddet skal formuleres i det nye format? (23.06.2022)

Forbrugsbud udgår i det nye format. Fremadrettet skal et forbrugsbud indmeldes med værdien B20 (Other) i attributten mktPSRType.psrType.

Må man sende et bud med en mængde på nul (uden at der tidligere er sendt en positiv mængde)? (23.06.2022)

Ja – det vil være tilladt. 

Et bud med en mængde på nul, svarer til at slette buddet. Er der ikke noget bud at slette, vil Energinet ignorere nul-buddet. 

Kan ISV (Independent Software Vendor)/IT leverandører få adgang til Energinets platforme med eget login? (23.06.2022)

Energinet kan ikke tilbyde ISV’er egen brugeradgang i de nuværende systemer, men vil arbejde på at gøre dette muligt. Pt må ISV gå via sin kunde/aktør og få oprettet en bruger tilknyttet denne. Aktør kan kontakte electricitymarkets@energinet.dk for at få en bruger til sin IT leverandør/ISV.

Hvornår offentliggør Energinet en mere detaljeret plan for test og go-live, samt tiltag for bedre aktørsupport? (23.06.2022)

Sidst i august vil Energinet offentliggøre en aktørvendt, detaljeret projekt- og testplan, samt konkret Go-live dato for implementering af mFRR standardprodukt. Tiltag for forbedret aktørsupport og hjælp til onboarding vil også blive offentliggjort i samme ombæring, følg med på: https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser og https://energinet.dk/el/systemydelser/nordic-balancing-model/mfrrenergiaktiveringsmarked/aktor-og-markedsnyheder/.

Er der mulighed for aggregerede bud på solceller og vindmøller? Energinets ”Production type must be specified in attribute mktPSRType.psrType for “Solar”, “Onshore wind” and “Offshore wind” Blokerer for et aggregeret bud. (04.08.2022)

Nej . Energinet vil have information for hvor meget regulering, der leveres fra solceller og vindmøller til brug i Kontrolcentret. Derfor skal de indsendes i separate bud, hvor ”production type” skal fremgå.

Er der mulighed for at det enkelte værk kan afgive mFRR EAM-bud aggregeret på tværs af forbrugs- og produktionsenheder? Det er væsentligt at det enkelte værk kan afgive mFRR EAM-bud aggregeret på tværs af forbrug og produktionsenheder, for at kunne leve op til 5 MW kravet. Ellers skal dets budpris midles med et budpris fra andre værker. Et fælles bud på en CHP og en VP giver mulighed for at varmeproduktionen er uændret. (04.08.2022)

Ja, det har det været siden indføringen af 1-prisafregning af ubalancer. Ydermere burde det, at grænsen sænkes fra 5- til 1 MW også afhjælpe problemet.

Det er et problem, at et værk ikke ved om dets mFRR EAM-bud afregnes til marginalpris eller Pay-As-Bid. (04.08.2022)

Vi forstår problemet, men der er ikke udsigt til, at det ændres. Hvis modhandel flyttes til intra-day vil det reducere mængden af special-aktiveringer, afregnet som pay-as-bid.

Hvad er Energinets krav til godkendelse af 10% prognosefraktilen? (04.08.2022)

Det er beskrevet i Energinets dokument for prækvalifikation af anlæg til levering af systemydelser (i appendiks): Link

Der skal foreligge minimum 3 måneders historisk data, som prognosepræcisionen kan valideres på baggrund af. 

 

Spørger henviser til følgende illustration:

Illustration 10-procentsfraktil QA mFRR august 2022

Et frysehus kan reducere sit forbrug, lad os sige 1 time og 5 MW. Hvordan skal det indmeldes? (04.08.2022)

flowDirection.direction = A01 (Up regulation)
quantity_Measure_Unit.name = MAW (megawatt)
mktPSRType.psrType = B20 (Other)
quantity.quantity = 5

Mængder indmeldes uden fortegn. Flowdirection angiver om det er op- eller nedregulering

 

Et batteri – kan øge sit forbrug - lade op - lad os sige 1 time og 5 MW. Hvordan skal det indmeldes? (04.08.2022)

flowDirection.direction = A02 (Down regulation)
quantity_Measure_Unit.name = MAW (megawatt)
mktPSRType.psrType = B20 (Other)
quantity.quantity = 5

Mængder indmeldes uden fortegn. Flowdirection angiver om det er op- eller nedregulering

Der er kun skema filer for ReserveBid_MarketDocument. Hvornår kommer der skema filer for de øverige beskedtyper? (opdateret 25.08.2022)

Skemafiler og eksempler for alle beskedtyper, der skal benyttes primo april 2023, vil være tilgængelig på Energinets hjemmeside senest 1. september 2022. Det drejer sig om følgende beskeder:

  • Budindmelding
  • Aktivering
  • Aktiveringsrespons
  • Kvitteringer

 

I et portefølje-bud hvor én enhed fejler og skal decline, hvad gør man så? (opdateret 25.08.2022)

Det er ikke tilladt at ændre den aktiverede mængde i responsbeskeden, så aktiveringen skal enten accepteres helt eller afvises helt. 
Hvis buddet accepteres, vil den manglende levering blive ubalance afregnet. Er det en større mængde, som ikke kan aktiveres, bør kontrolcenteret i Energinet informeres via telefon.

Når der introduceres 1 MW bud i oktober/november 2023, må det forventes, at de enkelte bud aktiveringer alt andet lige blive mindre, og problemstillingen dermed også bliver mindre.

Hvornår sendes behovsmail fra Energinet? (02.09.2022)

Det offentliggøres i NordicMMS. Det forventes at være rimeligt statisk og basere sig på mængderne publiceret i behovsvurderingen (ændringer kan dog forekomme).

Hvordan indikerer aktør til Energinet, hvad der er langsom reserve, og hvordan afregnes langsom reserve? (02.09.2022)

Langsomme reserver fortsætter som hidtil (købes fortsat kun som månedsbud i DK2).

Ændres gate closure fra 09:30? (02.09.2022)

Ja. Det ændres til 7:30 fra maj/juni ved overgangen til NordicMMS. 

Får vi et interface, hvor vi manuelt kan indtaste manuel rådighedsbud ved fx en ekstra auktion eller ved den normale daglige auktion? (02.09.2022)

Ja - NordicMMS.

Kan vi få et eksempel på, hvordan en ekstra auktion kan se ud? (02.09.2022)

NordicMMS bliver one point of entry for aktøren.

Er der en fallback løsning for Manuel Rådighedsauktionen? (02.09.2022)

Ja, det er en del af NordicMMS. Det er ikke udviklet endnu, men kommer til at blive en alternativ upload-metode.

Hvordan kommer ekstra auktioner til at fungere? (02.09.2022)

Som i dag. Vi giver besked og aktørerne indmelder bud som normalt i NordicMMS. Ekstra auktioner er dog nationale. 

Hvordan kan vi se vores indmeldte rådighedsbud, ligesom vi i dag kan, via selvbetjeningsportalen? (02.09.2022)

For det nordiske Kapacitetsmarked vil NordicMMS fungere ligesom selvbetjeningsportalen gør i dag.

Kommer Rådighedsbud på 15 minutters granularitet? Hvis ja, hvornår vil det ske fra? (02.09.2022)

Ja, ved day-heads overgang til 15-minutters granularitet, forventeligt første halvår 2025.

Hvad er fordelene/ulemperne ved direct vs. scheduled aktiveringer? (02.09.2022)

Scheduled aktivering vil blive aktiveret efter standardproduktet og på samme tidspunkt i forhold til MTU'en. Direct aktivering vil blive brug i tidsrummet frem til, at scheduled kan tage over.

Må alle unit types deltage i emergency volumes? (02.09.2022)

Ja. Kontrolcentret forbeholder sig dog retten til at udvælge buddene, som det vurderes mest fordelagtigt.

Er unit types forskellige fra TSO til TSO? (02.09.2022)

Unit type (production type) bliver kun brugt i Danmark.

Kan man pulje regulerkraft bud på tværs af unit type (Offshore, Onshore, Solar og Other)? (02.09.2022)

Nej. Formålet med unit type (production type) er netop at kunne identificere alle bud, der stammer fra VE. 

Ved Technical linking, skal prisen være identisk for alle simple bids der bliver linket? Er der andre krav ved Technical linking som vi bør være ekstra opmærksomme på? (02.09.2022)

Ved technical linking er det ikke et krav, at hverken pris eller volumen er identisk for de linkede bud. 

Teknisk linkede bud skal være fra samme budzone, men ellers er der ikke særlige krav til buddene.

Må opreguleringsprisen fra 1. april eller 1. oktober være lavere end spotprisen, og må nedreguleringsprisen være højere end spotprisen? (02.09.2022)

Nej. Logikken med, at man ikke kan stilles ”værre” end spotprisen, vil fortsat gælde efter 1. april og 1. oktober.

Kan aktør se indsendte bud, ligesom de kan i dag på selvbetjeningsportalen? (02.09.2022)

Ja, der vil være en read-only adgang.  

Hvordan fungerer emergency volumes? Hvordan afregnes aktiveringer: Pay–as–bid eller marginal pris? Hvordan sker aktiveringer for emergency volumes: Excel fil, telefonopkald eller lignende? (02.09.2022)

Emergency volumes er sidste udvej, når alt andet fejler. Det er en manuel proces, som skal afvikles inden for få minutter. KC udvælger de mest fordelagtige bud og aktiverer via telefon. Afregning er cost plus, da der ikke er tid til at diskutere pris under aktiveringen. Dermed opgøres omkostningen ex. post, og Energinet afregner aktøren vha. cost plus.

Skal aktørens værker prækvalificeres til de nye krav til rampetider? (02.09.2022)

Der arbejdes på en metode, så vi kan undgå så meget prækvalificering som muligt. Enkelte anlæg kan dog kræve ny prækvalifikation. Energinet melder endeligt ud inden udgangen af 2022. 

Til 1. april 2023, hvordan bliver aktiveringsprisen sat af jer med kvartersgranularitet, når vi sender mFRR-bud med timegranularitet? Eksempel: Hvis vi indsender et bud á 5 MW til en aktiveringspris på 1.000 kr./MWh. Vil vores aktiveringspris per. kvarter da også være 1.000 kr./MWh? (02.09.2022)

Ja. I overgangsfasen fra april 2023 til november 2023 sættes timeprisen af det dyreste kvarter. Jeres bud bliver delt i 4 kvarters bud med den pris, der er angivet i timebuddet. 

Er der nogle krav til tekst samt response code som sendes retur med Activation Response for at Activation Response bliver accepteret? (02.09.2022)

Nej. Energinet vil altid acceptere et activation respons, som er modtaget inden for fristen (2 minutter efter modtagelse af activation order). 

Forventningen er selvfølgelig, at aktiveringen leveres, og det er en speciel situation, hvis en aktivering afvises. 

Hvordan bliver emergency volumes håndteret som fallback løsning? (02.09.2022)

Manuelt via telefon. Det afregnes ex. post vha. cost plus.

Må aktør pulje mFRR bud på tværs af unit type (Sol, Offshore wind, Onshore wind og other)? (02.09.2022)

Nej. Formålet med unit type er netop at kunne identificere alle bud fra VE kilder. 
 

Hvordan håndteres ”behind the meter løsninger”? (02.09.2022)

Vi prækvalificerer anlægget ud fra den samlede mulige levering. Det vil sige ved et tænkt anlæg med både sol og elektrolyse behind the meter, er det summen af mulig aktivering (sol+elektrolyse), der benyttes. Der tages stadig højde for prognosenøjagtighed, hvis det findes relevant.

Hvordan håndteres bud fra vind og sol? Håndteres de anderledes teknisk både i det almindelige set-up og ved emergency volumes? (02.09.2022)

Som alle andre bud - de håndteres ikke specielt. Unit type nødvendig i forhold til den interne forecasting. 

Hvordan bliver den tekniske håndtering af emergency volumes? (02.09.2022)

Manuelt via telefon. Det afregnes ex. post vha. cost plus.

Håndtering af kvittering for aktiveringer, heart beat funktion: Hvad sker der, hvis Energinet er nede og ikke sender heart beats ud? (02.09.2022)

Heart beat beskeder er udelukkende beregnet til at advare operatørerne - både hos aktørerne og ved Energinet – om, at der er problemer. Der er ikke nogen bud, der bliver fjernet eller aktører, der ikke bliver aktiveret på baggrund af fejlede heart beat beskeder. 

Hvis Energinet ikke modtager heart beat beskeder fra en aktør, vil Energinet typisk tage kontakt til aktøren for at afklare, om der er problemer med at aktivere. 

Hvis aktøren ikke modtager heart beat beskeder fra Energinet, vil det sandsynligvis være en indikator på, at Energinet har problemer, men vil i sig selv ikke give anledning til, at aktøren skal gøre noget anderledes. 

mFRR EAM Selvbetjeningsportal: Er denne tilgængelig nu, eller åbnes der først for den senere? (03.10.2022)

Planen for den nye selvbetjeningsportal for mFRR EAM (go-live i april 2023) er, at det vil være en read-only portal, hvor man vil kunne se aktøernes budindmelding og vores aktiveringsbeskeder. Der er ikke planlagt med mulighed for manuel upload af bud. 

Den er ikke tilgængelig endnu – og vil først kunne tilgås i forbindelse med end-to-end test i februar 2023. 

N.B.: Den 31. oktober afholder Energinet en aktørdag med fokus på mFRR EAM, hvor selvbetjeningsportalen vil være et af temaerne. 

Kravet om angivelse af sol som production type (i attributten mktPSRType.psrType) begrænser muligheden for at pulje bud. Er det et krav at sol-bud skal angives selvstændigt? (opdateret 03.10.2022)

Energinet har behov for information om, hvor meget regulering der leveres fra solceller og vindmøller til brug i Kontrolcentret. Derfor skal de indsendes i separate bud, hvor ”production type” skal fremgå.

Vil geotags være en del af go-live i april 2023? (opdateret 08.02.2023)

Ja, det vil være muligt at angive et geotag (i attributten registeredResource.mRID), men det vil ikke være et krav.

 

Energinet har fra april 2023 brug for geotags i samme omfang som i det eksisterende regulerkraftmarked. I dag er geotag-informationen indkodet i bud-ID’et. Fra april 2023 vil det ikke længere være muligt, da bud-ID’et bliver til en GUID.

 

Energinet vil derfor, fra april 2023, anmode aktørerne om at tilføje det gamle bud-ID i registeredResource.mRID, så Energinet stadig har mulighed for at filtrere bud på baggrund af lokation.

Kommer ubalancepriserne på 15-minutters niveau, ligesom vi får mængderne i dag? (19.01.2024)

Skiftet til 15-minutters ubalanceafregning kommer sammen med skiftet til 15-minutters intraday (ID) og 15-minutters day-ahead (DA). Dette er gjort for, at I som aktører ikke bliver ubalanceafregnet i en pris/tidsenhed mindre, end I har mulighed for selv at balancere ud (handle).

 

Dette skift er planlagt til at ske i januar 2025, altså ca. et par måneder efter skiftet til Nordic mFRR EAM, som vi informerede om på aktørmødet torsdag d. 4. januar 2024.

Er det korrekt forstået, at der planlægges med, at mFRR-aktiveringsprisen er forskellig for ubalanceprisen, så det kan ”koste” aktører ikke at levere sin aktivering? (22.01.2024)

Det er et krav i EBGL, at ubalanceprisen baserer sig på både aFRR EAM- (PICASSO) og mFRR EAM-prisen. Energinet arbejder derfor på et nyt design for ubalanceprisen (forventes implementeret i starten af 2025).
Hvis aFRR-prisen er højere end mFRR-prisen i en given MTU, vil det bevirke, at ubalanceprisen ved et fremtidigt design er højere end mFRR-prisen, og dermed vil aktøren opleve et tab ved manglende levering (f.eks. ved havari). Energinet anerkender, at det øger risikoen for aktøren og, at det dermed sandsynligvis vil medføre en højere mFRR-pris.

Forventes det, at marginalprisen for mFRR-aktivering går over på 15-minutters niveau ved go-live den 3. december. Hermed menes, om marginalprisen for mFRR kan variere hen over de individuelle kvarterer inden for driftstimen, hvor den i dag er identisk for hele timen. Hvis ikke, hvornår forventes det, at marginalprisen for mFRR EAM kommer på 15-minutters niveau. Er det i forbindelse med go-Live af 15 ISP?

Marginalprisen for mFRR vil overgå til 15-minutters opløsning sammen med overgangen til 15 minutter i intraday-markedet og ubalancemarkedet (forventeligt januar 2025). Indtil da forventes det, at den nuværende løsning med aktivering i 15 minutter, men prissætning i 60 minutter, fortsætter.

Support

Send eventuelle spørgsmål til vores support i Electricity Market:
Electricitymarket@energinet.dk