UDBUD - PILOTPROJEKT FOR LEVERING AF RESERVER FRA VE

Click here for English version.

Baggrund og formål

Energinet indkøber reserver for at være i stand til at håndtere store udfald og til at balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet, hvis der sker noget uforudset.

I takt med, at energisystemet omstilles til 100 % grøn energi, forventes ubalancer ikke at blive mindre, og uforudsete hændelser vil stadig kunne ske.

For at indpasse den vedvarende energi og nå målsætningen om et 100 % grønt energisystem er det derfor væsentligt, at der kommer nye kilder til levering af reserver og fleksibilitet til. Her er udnyttelsen af bl.a. fluktuerende vedvarende produktionsteknologier oplagte ressourcer. Der er således en klar sammenhæng mellem at sikre og balancere et 100 % grønt energisystem og udnytte potentialer fra vedvarende energi.

Energinet arbejder for at skabe så stor fleksibilitet som muligt i elsystemet ved, at alle typer af produktion og eller forbrug kan levere reserver til Energinet. Energinet arbejder for 100 % teknologineutralitet i indkøbet af reserver, samt lige vilkår og konkurrence. Reserver skal levere forsyningssikkerhed, og det vigtige er, at reserven leveres, så der er strøm i stikkontakten på alle tidspunkter.

Når Energinet indkøber reserver, er der således ingen teknologier, der er at foretrække frem for andre, så længe det indkøbte produkt leveres, når behovet opstår.

Energinet ser ind i en fremtid, hvor kapaciteten fra ikke-fluktuerende produktionskilder er faldende. Det betyder, at vi i fremtiden kan opleve situationer, hvor de nuværende konventionelle leverandører af systemydelser slet ikke eller kun i et mindre omfang er tilstede. Energinet har derfor en stor interesse i, at Energinets markedsrammer og udbudsbetingelser sikrer, at den kapacitet, der er tilgængelig, udnyttes til fulde, så fleksibiliteten i elsystemet kan opretholdes, og Danmark dermed fortsat kan have en høj forsyningssikkerhed. Dette vil skabe værdi for samfundet og for den enkelte leverandør.

Nuværende rammer og krav tillader, at VE-teknologier leverer frivillige energibud (regulerkraft), men de tillader ikke deltagelsen fra VE-teknologier i kapacitetsmarkederne.

Energinet indbyder derfor interesserede parter til at deltage i et pilotprojekt, hvor formålet er at teste leveringssikkerheden fra VE-anlæg til levering af de forskellige reservetyper, som Energinet indkøber. Energinet ønsker med pilotprojektet at opnå øget erfaring og tilpasse og ændre Energinets nuværende krav og rammer, så VE-teknologier kan deltage i leveringen af reserver.

Energinet ønsker at teste følgende punkter:

  • VE-teknologiers tekniske egenskaber ift. krav til levering af systemydelser (prækvalifikationstest - Link).
    - FCR, aFRR og mFRR i DK1.
    - FFR, FCR-D, FCR-N, aFRR og mFRR i DK2.
  • Sikkerhed og kvalitet af prognosticeret produktion fra VE-anlæg. 
    - Analyse af sikkerheden i leveringen af reserver fra VE. 
    - Analyse af prognose for estimeret produktion.

Interesserede parter bedes sende beskrivelse af anlæg/portefølje af anlæg, som de ønsker at teste i markedet. Beskrivelsen skal indeholde den/de valgte systemydelser, der skal testes for, en beskrivelse af teknologien, de fysiske enheder, styringssoftware, volumen, budstørrelser og forventet tidspunkt for test af reserveleverancen. For at deltage i det nuværende marked er det et krav, at budindmelding sker gennem en balanceansvarlig aktør.

For at sikre forsyningssikkerheden og reducere pilotprojektets påvirkning på markedet begrænses den tilladte mængde pr. aktør pr. reserve i pilotprojektet til hhv. 1 MW for FFR, FCR, FCR-N