PILOTPROJEKT TIL TEST AF NYE KRAV FOR FCR-N & FCR-D I ØSTDANMARK (DK2)

Energinet inviterer til test af nye krav for FCR-N & FCR-D i DK2. Formålet med testen er at opnå praktisk erfaring inden kravene metodeanmeldes og efterfølgende implementeres.

Baggrund & formål

Energinet indkøber systemydelser, også kaldet reserver, for at være i stand til at håndtere store udfald og til løbende at balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet. I takt med at elproduktionen omstilles til mere og mere inverter-baseret vedvarende energi reduceres elsystemets inerti og stabilitet. Dette giver et behov for en forøget kvalitet fra de stabiliserende frekvensreserver.

For at være i stand til at indpasse den vedvarende energi på vej mod målsætningen om et 100 % grønt energisystem og samtidigt sikre fortsat høj forsyningssikkerhed, er det derfor essentielt med nye krav til frekvensreserverne. Da det nordiske system er mindre end det kontinentaleuropæiske er dette behov lige nu kun presserende i DK2 og resten af Norden.

De nordiske TSO’er har udviklet nye tekniske krav for FCR-N og FCR-D. De nye harmoniserede krav skal fortsat sikre stabiliteten i et elsystem under forandring. Første udkast af de nye krav blev præsenteret i 2017. Sammenlignet med det første udkast har TSO’erne forsøgt at imødekomme et ønske om at forenkle og reducere det nødvendige testomfang til prækvalifikation samt kompleksiteten af kravene samtidig med at de nye krav stadig opfylder behovene i det nordiske synkronområde.

Nordiske aktører havde mulighed for at give feedback til et udkast af kravene, der blev offentliggjort i slut januar 2021, Link til nyhed. På baggrund af den modtagne feedback er der implementeret mindre ændringer og uddybninger, og kravene er nu klar til test. Formålet med testen er at opnå praktisk erfaring og identificere mulige udviklingsbehov, inden kravene anmeldes til de nordiske regulatorer og efterfølgende forventeligt implementeres i løbet af 2022. Herefter skal alle enheder, nye som gamle, overgå til de endelige krav.

Energinet ønsker med dette udbud at etablere et pilotprojekt, der skal teste de foreslåede nye krav for frekvensreserver for normaldrift (FCR-N) og for driftsforstyrrelser (FCR-D) gældende i Østdanmark og resten af norden.  

Pilotprojekt til test af nye krav for FCR-N og FCR-D

Energinet indbyder interesserede parter til at deltage i et pilotprojekt, hvor formålet er at teste de nye harmoniserede nordiske krav for FCR-N og FCR-D.

Energinet opfordrer på det kraftigste aktører til at deltage i pilotprojektet så størst mulig erfaring kan opnås. Man behøver ikke at være en eksisterende leverandør af FCR-N eller FCR-D, og man kan også deltage, hvis man kun vil teste en af reserverne.

Ved godkendelse af en enhed til levering af en reserve i pilotprojektet gælder denne godkendelse for efterfølgende implementering, også selvom kravene skulle gennemgå en ændring grundet de opnåede erfaringer i pilotprojektet.

Hvis den prækvalificerede mængde for en enhed er mindre end, hvad enheden allerede er prækvalificeret til, kan man fortsat melde den oprindelige mængde ind i markedet indtil de nye krav er implementeret. Når de nye krav er implementeret, vil alle enheder skulle overgå til disse.

De krav der testes for i pilotprojektet kan findes her, FCR Technical Requirements for Pilot Phase, med et supplerende dokument her, FCR Supporting Document for Pilot Phase. Tidsplanen for pilotprojektet kan ses herunder. Samme tidsplan gælder for de andre nordiske pilotprojekter.

Hvordan deltager man?

Interesserede parter bedes sende beskrivelse af anlæg/portefølje af anlæg, som de ønsker at teste i markedet. Beskrivelsen skal indeholde den/de valgte systemydelser, der vil forsøges at testes for, en kort beskrivelse af de fysiske enheder og forventet tidspunkt for test af reserveleverancen.

Rammerne for pilotprojekt

Leverandøren og Energinet afholder egne omkostninger til implementering af funktioner, der skal bruges i forbindelse med testperioden, fx kommunikation, styringsudstyr osv.

Eventuelt provenu til deltageren skal opnås i eksisterende markeder/produkter.

Testperioden forventes at løbe i maksimalt et halvt år med indledende drøftelser i begyndelsen af juni 2021. Først herefter starter selve testperioden i andet halvår af 2021. Det skal inden for testperioden være muligt at opsamle tilstrækkelig driftserfaring til, at der kan ske en afsluttende evaluering af pilotprojektet.

Aktøren forpligter sig til at levere en kort skriftlig evaluering af pilotprojektet, der kan give input til den endelig udarbejdelse og udformning af kravene. En opsamlende rapport for alle projekter vil efterfølgende blive offentliggjort af Energinet til deling af den opnåede viden.

Hvad får aktøren ud af at deltage?

  • Mulighed for at give input til udformning af fremtidige krav, baseret på egne udfordringer og erfaringer.
  • Mulighed for at teste sin leveranceevne i et potentielt fremtidigt ændret markedssetup.

Hvilke risici kan aktøren have?

  • Risiko for at kravene, der er blevet afprøvet, ikke bliver til en del af de fremtidige markedsregler, da Energinet ikke kan garantere et specifikt markedsdesign.

Ansøgning

Interesserede aktører bedes sende en ansøgning på 1-2 sider med beskrivelse af projektet. Ansøgningen sendes til TRM@energinet.dk senest 14. maj 2021.

Energinet stræber efter, at projekterne repræsenterer forskellige ideer og teknologier, så der indhentes erfaringer fra et differentieret udsnit af energisektoren. Energinet udvælger deltagerne i pilotprojektet ud fra at få testet flest mulige typer af teknologi.

Energinet vil give en tilbagemelding på, hvorvidt ansøgningen fra den enkelte aktør er blevet udvalgt til deltagelse i pilotprojektet senest den 21. maj 2021. Energinet og de udvalgte aktører laver fælles projektplaner herefter.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.